Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2010 - 2014: Programové prohlášení rady

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

PREAMBULE

Rada Městské části Praha 1, tvořená stranami TOP 09, Česká strana sociálně demokratická a Věci veřejné, se zavazuje, že bude po celé volební období 2010 až 2014 prosazovat politiku založenou na otevřenosti, maximální informovanosti veřejnosti a spolupráci se všemi demokratickými stranami v Zastupitelstvu Městské části Praha 1.

Rada Městské části Praha 1 bude ve své činnosti postupovat tak, aby se naplnil její základní strategický a programový cíl – Praha 1 prosperující, vlídná ke svým občanům i návštěvníkům, uznávaná, čistá, s fungující infrastrukturou a se zodpovědnými občany, kteří mají aktivní zájem o živou současnost a úspěšnou budoucnost své městské části a kteří se podílejí na kontrole správy věcí veřejných.

VLÍDNÁ, ÚSPĚŠNÁ A RESPEKTOVANÁ PRAHA 1

Rozpočet a hospodaření

 • transparentní, přehledný, komentovaný rozpočet zveřejňovat na internetu
 • zajistit dlouhodobě udržitelné hospodaření, zodpovědné vůči dalším generacím a rozpočtově vyrovnané s tím, že výnosy z prodeje nemovitého majetku budou využívány především na investice, rekonstrukce a další rozvoj
 • vypracovat pravidla pro využívání peněz z privatizace bytového fondu a prodejů jiného nemovitého majetku, jejichž součástí bude povinnost prodiskutovat záměr využití peněz s veřejností a schválení zastupitelstvem
 • hledat nové zdroje příjmu (transfery od Hl. m. Prahy, fondy EU)

Správa majetku

 • pronajímat bytové jednotky za ekonomicky odůvodněné nájemné, odpovídající stavu jednotky a domu, s výjimkou bytů sociálního charakteru
 • pasportizovat bytový i nebytový fond a následně provést revizi nájemních smluv
 • transparentně a v souladu se schválenou koncepcí (schválenými pravidly) pronajímat volné bytové i nebytové jednotky jejich seznam – včetně údajů o obsazenosti, době nájmu a v případě nebytových prostorů i o výši nájmu – na požádání poskytovat všem zastupitelům MČ Praha 1 a v zákonem povolené verzi k nahlédnutí i veřejnosti
 • záměry pronájmů na dobu delší než 15 let předkládat k projednání zastupitelstvu
 • dokončit privatizaci bytového fondu oprávněným 

Úřad Městské části Praha 1

 • usilovat o vyšší efektivitu práce úřadu
 • novelizovat pravidla pro vypisování veřejných zakázek, uveřejňovat on-line veškeré informace o nadlimitních zakázkách, vypracovat pravidla pro zveřejňování informací o podlimitních zakázkách
 • více využívat zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronických tržišť a aukcí
 • zveřejňovat majetkové transakce zásadního charakteru na internetu
 • analyzovat možnosti zveřejňování smluv a jejich dodatků na internetu, za předpokladu zachování zákonné ochrany osobních údajů
 • vytvořit protikorupční strategii
 • vytvořit etický kodex úředníka

Bezpečnost

 • zasadit se, ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, o obecnou kultivaci centra, která omezí prostituci, hazard a další pochybné aktivity
 • v rámci legislativních procesů prosazovat zvýšení regulační role obce při rozhodování o umístění, druhu a počtu kasin, heren a veřejných domů a zařízení produkujících hluk a porušování veřejného pořádku
 • ve spolupráci s městskými strážníky dohlížet na dodržování provozní doby restaurací, barů a obdobných zařízení a postihovat překračování nařízené hladiny hluku a narušování pořádku uvnitř i vně provozoven
 • zdokonalovat informační systém sledování kriminality a porušování veřejného pořádku v konkrétních lokalitách Prahy 1
 • prohlubovat protidrogovou prevenci a ochranu dětí před aktivní i pasivní kriminalitou a prevenci zaměřenou na ochranu seniorů před kriminálními útoky
 • průběžně rozšiřovat kamerový systém a zdokonalovat systém archivace záběrů i pro potřeby přestupkového řízení v dopravě
 • vybudovat tzv. svítící přechody pro chodce, a to zejména před školami, sociálními či zdravotními zařízeními
 • prostřednictvím motivačních programů obce navýšit počet městských strážníků na cca 300, s odpovídajícím morálním, fyzickým a technickým vybavením, a dbát na zvýšení jejich pochůzkové hlídkové činnosti
 • zasadit se o přehodnocení Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy a dosavadního striktně humanistického pohledu na drogově závislé osoby
 • zasadit se o přijetí vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu aplikace omamných a psychotropních látek na veřejnosti ve výši tzv. spotřební dávky
 • spolupracovat s přilehlými městskými částmi na vybudování nových středisek léčby a resocializace pro uživatele drog, kteří se rozhodli pro život bez jejich užívání 
 • prohlubovat spolupráci se streetworkery zaměřenými na drogově závislé osoby a osoby bez přístřeší.

Sociální oblast

 • zpracovat koncepci rozvoje sociálních služeb
 • přistupovat k jednotlivým sociálním otázkám a sociálně ohroženým obyvatelům koncepčně, citlivě a ohleduplně, zároveň ale také zodpovědně vůči rozpočtu městské části z tohoto důvodu klást důraz zejména na individuální, adresnou a systematickou pomoc
 • spolupracovat s odbornými (zejména neziskovými) organizacemi, specializujícími se na poskytování sociálních služeb
  • využívat vícezdrojové financování k rozšiřování sociálních služeb pro občany Prahy 1
  • usilovat o zřízení denního stacionáře pro postižené děti a mládež
 • v rámci efektivnější a adresnější pomoci seniorům, rodinám s dětmi a občanům v sociální nouzi vytvořit systém depistážních služeb
 • podporovat grantovou politikou neziskové organizace pečující o starší občany a občany se zdravotním postižením. 

Senioři

 • prioritně podporovat setrvání seniorů v přirozeném domácím prostředí
 • usilovat o zavedení systému poradenství prostřednictvím tzv. koordinátorů sociálních služeb, kteří budou průběžně a aktivně mapovat potřeby seniorů a vyhledávat formy pomoci a možnosti financování této pomoci
 • rozvíjet pečovatelské a asistenční služby pro seniory a systém tísňové péče
 • prověřit možnosti vybudování centra pro seniory v lokalitě Petřína
 • vyhledávat další varianty, kterými bude zajištěna optimální kapacita ve specializovaných zařízeních (např. domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, denní či týdenní stacionáře..apod.), a to s ohledem na demografickou strukturu obyvatelstva a její předpokládaný vývoj
 • vypracovat transparentní pravidla pro přidělování míst v těchto zařízeních

Deregulace a sociální bytová politika

 • malometrážní byty využívat zejména jako ústupové bydlení pro seniory bydlící ve velkých bytech nebo jako startovací byty pro mladé rodiny
 • nadále finančně podporovat seniory a sociálně slabé, bydlící v domech se soukromými majiteli, tak, aby byli schopni důstojně platit nájemné a zabránilo se tím dalšímu vylidňování centra

Sociálně – patologické jevy

 • zavést systém prevence proti vystěhování tak, aby se již od počátku ohrožení ztrátou bydlení (zadlužení, výpověď z bytu…apod.) s tímto problémem aktivně pracovalo
 • zintenzivnit terénní sociální práci s lidmi bez přístřeší či drogově závislými a prosazovat rozvoj návazných služeb na území Hlavního města Prahy (denní centra nabízející hygienickou očistu nebo lékařské ošetření)
 • podporovat větší spolupráci městské policie se sociálními pracovníky v terénu
 • zapojit MČ Praha 1 do Systému včasné intervence ministerstva vnitra, zaměřeného na rizikové chování dětí a mladistvých.

Bezbariérovost

 • spolupracovat s organizacemi, které se věnují práci s handicapovanými občany a podporovat je prostřednictvím grantů
 • usilovat o bezbariérové vstupy do stanic metra veřejných budov ve správě MČ Prahy 1, a provozoven obchodů a služeb
 • prosazovat rozšíření přístupnosti zastávek MHD a možností nástupu do vozidel veřejné dopravy pro imobilní osoby či rodiče s kočárky
 • stabilně investovat do zkvalitnění chodníků, které jsou samy často překážkou 

Zdravotnictví

 • zachovat Nemocnici Na Františku a Polikliniku Palackého v majetku městské části a zvyšovat kvalitu prostředí pro pacienty
 • Polikliniku Palackého rekonstruovat za plného provozu a vytvořit tak plnohodnotný lékařský dům
 • nadále pokračovat v odhalování příčin ztrátového hospodaření Nemocnice Na Františku
 • rozšířit služby Nemocnice Na Františku o geriatrickou péči
 • rozvoj domácí zdravotní péče 

Školy a školství, rozvoj hřišť

 • zpracovat analýzu vytíženosti škol a školských zařízení
 • zajistit kvalitnější nabídku stravování dětem ze základních a mateřských škol
 • podporovat rozvoj volnočasových aktivit při školách
 • podporovat integraci různě postižených dětí do běžných tříd zejména prostřednictvím asistentů pedagoga
 • analyzovat možnosti dostavby krytých sportovišť u škol i mimo ně
 • vyhledávat a nabízet prostory pro vznik nových mateřských center
 • podporovat působení psychologů na základních školách.

Kultura a sport

 • poskytovat grantovou podporu kulturním institucím a kulturním aktivitám neziskových organizací, občanských spolků a iniciativ
 • podporovat tradiční i netradiční umělecké aktivity formou spolu pořadatelství MČ Praha 1
 • formou grantů podporovat opravy důležitých kulturních památek a historických prvků
 • modernizovat a rozšiřovat dětská hřiště, veřejná hřiště a zóny klidu a odpočinku pro všechny generace
 • vytvořit systém sportovních aktivit pro generaci středního a seniorského věku a formou grantů podporovat organizace, které tyto aktivity zajišťují 

Územní rozvoj, památková péče

 • nepodporovat výstavbu objektů a zástaveb vnitrobloků, které by nešetrně zasahovaly do historického prostředí Prahy
 • rozšiřovat pěší a obytné zóny
 • podporovat revitalizaci Václavského náměstí
 • nepodporovat projekty, které by přinesly výrazné/neúnosné zvýšení dopravního zatížení, hluku, znečištění ovzduší a další negativní vlivy zhoršující kvalitu bydlení a života občanů Prahy 1
 • usilovat o to, aby součástí každého nového projektu bylo i vylepšení prostředí v jeho okolí – zeleň, relaxační a pobytové zóny a podobně (tzv. sociální odpovědnost).

Životní prostředí, správa hřišť

 • optimalizovat úklid a údržbu zeleně na území MČ Praha 1
 • při jednání s Hlavním městem Prahou prosazovat zvyšování počtu odpadkových košů
 • rozšiřovat nabídku podzemních kontejnerů na tříděný odpad
 • zvýšit počet veřejných toalet
 • uspořádat veřejnou debatu k budoucí podobě parku Kampa a Vojanových sadů, provést jejich citlivou revitalizaci
 • podporovat rozvoj malých hřišť a parků ve vnitroblocích
 • doplňovat dětská hřiště vodními prvky a cvičebními prvky pro seniory
 • regulovat počet akcí konaných na veřejných prostranství MČ Praha 1
 • iniciovat vydání vyhlášky regulující používání reprodukované hudby
 • podporovat výsadbu pouličních stromořadí 

Doprava

 • pokračovat v pravidelných komplexních úklidech komunikací, nejméně 3x do roka
 • podporovat a vyhledávat možnosti rozšíření minibusových linek do dalších lokalit
 • revidovat stávající parkovací systém, aby zohledňoval i parkování návštěv rezidentů
 • systém podzemního parkování podporovat za podmínek, že to bude náhrada za stávající stání na povrchu
 • kontrolovat stavební činnosti – zejména prašnost a hlučnost, které stavby doprovázejí, a kontrolovat dodržování rozměrů stavebních záborů
 • usilovat o zklidnění dopravy na území Prahy 1 technickými prostředky.

Investice

 • bez předcházející studie proveditelnosti, zajištění finančních prostředků, souhlasu podílejících se subjektů a veřejné diskuse nezadávat jakékoliv studie úprav veřejných prostranství, staveb nových objektů a podobně
 • vypracovat střednědobý či dlouhodobý plán investičních priorit spolu s rozpočtovým výhledem.

Obchod a služby

 • pokračovat v pasportizaci obchodů a služeb včetně fotodokumentace
 • průběžně aktualizovat interaktivní mapu obchodů a služeb na základě pasportizace
 • pasportizace Tržního řádu
 • rozvíjet smluvní vztahy na tržních místech Karlův most, Uhelný trh, U Starého hřbitova a Havelský trh a využívat je v souladu se smlouvami
 • využívat volné nebytové prostory pro rozvoj husté sítě občanské vybavenosti
 • vydávat Katalog obchodů a služeb
 • vydávat mapy sortimentu a cen – čtvrtletní průzkum sortimentu a cen podle spotřebního koše v prodejnách potravin
 • realizovat ankety a průzkumy mapující požadavky obyvatel na občanskou vybavenost a zintenzivnit komunikaci s nimi o této problematice
 • spolupracovat s podnikatelským centrem Prahy 1
 • vést databázi zájemců o podnikání v síti občanské vybavenosti
 • vyhledávat nová prodejní místa pro pořádání farmářských trhů
 • vyvíjet tlak na vyšší kulturu prodeje v kamenných obchodech a na tržištích
 • navázat a rozvíjet úzkou spolupráci mezi asociacemi působícími v oblasti cestovního ruchu
 • minimalizovat dopady cestovního ruchu na každodenní život občanů Prahy 1.

Partnerské a mezinárodní vztahy

 • rozvíjet jak domácí vztahy městské části zejména s Hlavním městem Prahou, tak i mezinárodní vztahy, a to nejen s tradičními partnerskými městy, ale i s dalšími subjekty – mezinárodními organizacemi především v rámci Evropské unie
 • spolupracovat s neziskovými organizacemi působícími v Praze 1