Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2010 - 2014: Jednací řád zastupitelstva

 

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 1 

schválený usnesením č. U06_ 0005 ze dne 20. 12. 2006.

ke stažení »ZDE«

 

Změny:

U07_0025 ze dne 21. 3. 2007
U07_0126 ze dne 22. 11. 2007
UZ09_0320 ze dne 19. 3. 2009
UZ10_0442 ze dne 26. 1. 2010
UZ12_0202 ze dne 20. 3. 2012
UZ13_0435 ze dne 16. 4. 2013

§ 1

Úvodní ustanovení

Podle ustanovení § 87 odst. 2 a § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě v Praze, v souladu se Statutem hlavního města Prahy a dalšími právními předpisy vydává Zastupitelstvo městské části Praha 1 (dále jen “zastupitelstvo”) tento jednací řád,
v němž stanoví podrobnosti o přípravě a průběhu jednání zastupitelstva.

§ 2

Jednání zastupitelstva a jeho příprava

1.      Zasedání zastupitelstva (dále jen “zasedání”) jsou řádná, mimořádná a náhradní. Svolává je starosta Městské části Praha 1 (dále jen “starosta”).

2.      Řádná zasedání se konají dle potřeby, avšak nejméně jednou za 3 měsíce v termínech stanovených Radou městské části Praha 1 (dále jen “rada”). Zasedání nezačínají před 9.00 hodinou. Zasedání končí nejpozději v 19.00 hodin, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak. Není-li v 19.00 hodin vyčerpán schválený program jednání, předsedající jednání přeruší a stanoví termín jeho pokračování, nedojde-li ke schválení návrhu na prodloužení jednání s uvedením doby, o kterou má být jednání prodlouženo.

3.      Mimořádná zasedání:

(a) mohou být svolána k projednání závažných otázek;

(b) musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů zastupitelstva nebo primátor hl. m. Prahy (§ 92 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) tak, aby se konala nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, doručena Úřadu městské části Praha 1

4.      Náhradní zasedání svolá starosta, není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, a to tak, aby se náhradní zasedání konalo nejpozději do 15 dnů od ukončeného předchozího zasedání (§ 60 odst. 6 a § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

5.      Zasedání jsou veřejná. O místě, době a navrženém pořadu připravovaného řádného a náhradního zasedání informuje Úřad městské části Praha 1 občany nejpozději
7 dnů před jeho konáním na úřední desce úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. jiným vhodným způsobem. Úřad městské části Praha 1 stejným způsobem informuje o konání mimořádného zasedání, pokud se mimořádné zasedání nekoná v době vyhlášení krizového stavu.

6.      Návrh programu jednání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení rada.

7.      Rada je povinna zařadit do návrhu programu zastupitelstva k projednání záležitost v oblasti samostatné působnosti, je-li podepsána nejméně 0,5 % občanů Městské části Praha 1, a to způsobem a v termínu dle ustanovení § 8 písm. c) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Organizačně i technicky zasedání zajišťuje oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha 1.

8.      Návrh podle bodu 7 je zařazen do programu jednání nejbližšího zasedání zastupitelstva jako samostatný bod.

9.      Návrhy bodů pro jednání zastupitelstva mohou předkládat členové zastupitelstva, rada, tajemník Úřadu městské části Praha 1, předsedové výborů zastupitelstva
a občané Městské části Praha 1, dosáhl-li jejich věk 18-ti let v den podání návrhu, a to prostřednictvím rady nebo člena zastupitelstva. Návrhy se předkládají písemně oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty městské části Praha 1, a to nejméně 11 dnů před termínem zasedání zastupitelstva, včetně písemného materiálu (tisku) k navrženému bodu.

10.  Podání určená zastupitelstvu projedná rada, na jejíž program je povinen neprodleně předložit materiál starosta, určí zpracovatele, který podání předloží nejbližšímu zasedání zastupitelstva jako řádný návrh do programu.

11.  Řádné zasedání svolává starosta písemným pozváním s přílohami, které jsou doručeny každému členovi zastupitelstva nejméně 7 dnů před zasedáním a dalším účastníkům podle rozdělovníku, který schvaluje a aktualizuje rada. Písemné pozvání s přílohami je možné členům zastupitelstva doručovat

a)      v listinné podobě do schránky člena zastupitelstva, umístěné v budově Úřadu městské části Praha 1,

b)     v elektronické podobě,

c)       v listinné a elektronické podobě zároveň.

Podrobnosti elektronického doručování písemného pozvání s přílohami stanoví rada usnesením. Každému členovi zastupitelstva bude na základě jeho žádosti přiděleno individuální přihlašovací jméno a heslo, na jehož základě bude mít přístup k písemnému pozvání s přílohami v elektronické podobě. Člen zastupitelstva může v žádosti o přidělení přihlašovacích údajů zvolit, zda chce nadále dostávat písemné pozvání s přílohami i v listinné podobě (souběžně s elektronickým doručováním). Doručování v elektronické podobě lze využít i pro další účastníky zasedání zastupitelstva. Doručování písemného pozvání s přílohami v elektronické podobě zabezpečuje oddělení volených orgánů odboru kancelář starosty. Přílohami písemného pozvání pro členy zastupitelstva jsou návrh programu a písemné materiály k navrženým bodům, které musí obsahovat nejméně název materiálu, jméno předkladatele a zpracovatele, návrh usnesení, důvodovou zprávu
a další písemné podklady, které umožní členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a rozhodnout. V návrhu programu lze uvést i body, k nimž není připojen písemný či elektronicky zpracovaný materiál, avšak pouze do bodu „Různé“ a s uvedením informace, kdy bude materiál rozdán nebo kdy bude zpřístupněn v elektronické podobě, vyjma dne před dnem zasedání zastupitelstva. Takovýto materiál, tak jako materiál dle odst. 12, nesmí být obsáhlý a vyžadovat hlubší přípravu.

12.  Do programu zastupitelstva lze zařadit body navrhované na místě, k nimž nebyl v řádném termínu dle bodu 9. předložen písemný materiál pouze výjimečně, v případech, které nesnesou odkladu, popř. které vyvstanou během jednání a jsou zastupitelstvem dodatečně zařazeny do programu jednání. Materiál k takovému bodu musí být předložen členům zastupitelstva v písemné formě, materiál nesmí být obsáhlý a nevyžaduje hlubší přípravu, a to nejpozději před projednáním návrhu na zařazení takového bodu do programu.

13.  Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být zveřejněny na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 nejméně 15 dnů před jeho projednáváním. Pokud se občané k tomuto návrhu vyjádří písemně do zahájení zasedání nebo se přihlásí písemně v průběhu zasedání, které bude projednávat návrh rozpočtu nebo vyúčtování hospodaření za uplynulý rok, seznámí s písemnými připomínkami členy zastupitelstva předsedající. Tím není dotčeno právo občanů na ústní vystoupení /§ 8 písm. d), g) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
v platném znění/.

14.  Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, a to po celou dobu jeho trvání. Nemůže-li se člen zastupitelstva zasedání ze závažných důvodů zúčastnit, je povinen se předem starostovi omluvit prostřednictvím pracovnic oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty městské části Praha 1, a to nejpozději před zahájením zasedání a uvést důvod své neúčasti. Stejně tak postupují členové zastupitelstva v případě pozdního příchodu nebo předčasného odchodu.

15.  Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva při příchodu na zasedání svým podpisem do prezenční listiny.

16.  Po příchodu člena zastupitelstva na své místo (vyhrazeno podle zasedacího pořádku) je povinností každého člena zapnout svoji hlasovací jednotku stiskem příslušného tlačítka.

17.  Tajemník Úřadu městské části Praha 1 se účastní zasedání zastupitelstva s hlasem poradním.

18.  Zasedání zastupitelstva nebo jeho části se zúčastní vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 1 nebo jejich zástupci podle určení tajemníkem.

19.  Tajemník Úřadu městské části Praha 1 je povinen zajistit přítomnost vedoucích odborů, jejichž odbor zpracoval podklad pro jednání zastupitelstva.

20.  Členům zastupitelstva a dalším účastníkům zasedání je v jednacím sále vyhrazeno místo podle zasedacího pořádku, který stanoví rada.

§ 3

Kluby členů zastupitelstva

1.      Členové zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Mohou též vytvořit klub nezávislých členů zastupitelstva.

2.      K ustavení klubu a jeho existenci je třeba nejméně 2 členů zastupitelstva.

3.      Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen.

4.      Člen zastupitelstva může být současně členem pouze jednoho klubu zastupitelstva.

5.      Předseda klubu oznámí písemně starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí též jména členů zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy zastupitelstva.

6.      Podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň tří klubů svolává starosta předsedy klubů. Tohoto jednání se mohou účastnit zástupci starosty a další členové rady a na místo předsedů klubů jejich zástupci.

7.      Předseda nebo pověřený zástupce klubu může:

      (a) žádat o přestávku na jednání klubu podle § 6 bod 8; § 7 bod 9

      (b) vystoupit se svým prohlášením podle § 7 bod 16

      (c) žádat o znovuotevření rozpravy podle § 7 bod 17

      (d) bezplatně používat ke své činnosti místnosti v prostorách Úřadu MČ Praha 1.

§ 4

Výbory zastupitelstva

1.      Mandátový a volební výbor je stálý pětičlenný výbor zastupitelstva. Jeho předsedu, členy a tajemníka volí zastupitelstvo. Úkolem Mandátového a volebního výboru je zjišťovat počet přítomných členů zastupitelstva a tím usnášeníschopnost zasedání
a průběžně tuto usnášeníschopnost kontrolovat během zasedání. Stane-li se zasedání neusnášeníschopným, oznámí Mandátový a volební výbor tuto skutečnost předsedajícímu zasedání. Mandátový a volební výbor ověřuje platnost mandátu ve smyslu příslušných právních předpisů a navrhuje zastupitelstvu odpovídající opatření. Dále Mandátový a volební výbor zajišťuje a organizuje veškeré volby, ať pomocí elektronického hlasovacího zařízení nebo pomocí hlasovacích lístků. Jménem Mandátového a volebního výboru jedná jeho předseda nebo jím pověřený člen Mandátového a volebního výboru; není-li takového pověření, tedy člen pověřený předsedajícím zasedání.

2.      Návrhový výbor je stálý pětičlenný výbor zastupitelstva. Jeho předsedu, členy a tajemníka volí zastupitelstvo. Úkolem Návrhového výboru je registrovat pozměňovací návrhy a návrhy usnesení. Po uzavření rozpravy předkládá předseda Návrhového výboru nebo jím pověřený člen Návrhového výboru k hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy a návrh usnesení. Jménem Návrhového výboru jedná jeho předseda nebo jím pověřený člen návrhového výboru; není-li takového pověření, tedy člen návrhového výboru pověřený předsedajícím zasedání.

3.      Mandátový a volební výbor nebo Návrhový výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na zasedání zastupitelstva přítomni alespoň tři jeho členové. Pokud není podmínka usnášeníschopnosti splněna, doplní zastupitelstvo počet členů výboru na tři, volbou, která je platná pouze pro jedno zasedání zastupitelstva.   

§ 5

Další výbory zastupitelstva

1.      Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky činnosti výbory. Vždy zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor (§ 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Úkoly těmto výborům ukládá pouze zastupitelstvo.

2.      Zastupitelstvo volí předsedy Finančního a Kontrolního výboru, případně předsedy dalších výborů, z řad členů zastupitelstva, členy Finančního a Kontrolního výboru z řad členů zastupitelstva a občanů Městské části Praha 1, a tajemníky Finančního a Kontrolního výboru z řad zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 1. Počet členů určuje zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

3.      Výbory se řídí jednacím řádem schváleným zastupitelstvem a § 78 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 6

Průběh zasedání

1.      Zasedání řídí starosta nebo jím pověřený zástupce, případně jiný pověřený člen zastupitelstva (dále jen “předsedající”).

2.      Předsedající řídí jednání a zabezpečuje hlasování, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. 

3.      Předsedající zahajuje jednání ve stanovenou dobu, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Nesejde-li se dostatečný počet členů do 30 minut po určeném začátku zasedání, postupuje předsedající podle § 2, čl. 4 tohoto jednacího řádu. Klesne-li počet členů během zasedání tak, že není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, přeruší předsedající zasedání nejdéle na dobu 30 minut. Nesejde-li se potřebný počet členů zastupitelstva ani po této lhůtě, postupuje předsedající podle § 2, čl. 4 tohoto jednacího řádu.

4.      Po zahájení a konstatování usnášení schopnosti určí předsedající dva ověřovatele zápisu, podá informaci, zda byl ověřen zápis z minulého zasedání, zda a jaké byly proti němu vzneseny námitky. Námitky a připomínky k zápisu je možno podávat do schvalování zápisu. O námitkách a připomínkách rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Zápis, proti kterému nebyly námitky podány, se bez hlasování pokládá za schválený.

5.      Po projednání zápisu předsedající předloží návrh programu zasedání (dále jen “program”) a otevře k němu rozpravu. Členové zastupitelstva se hlásí do rozpravy prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení stiskem příslušného tlačítka na hlasovací jednotce (v případě jeho poruchy zdvižením ruky nebo písemně) až do ukončení rozpravy. Tajemník Úřadu městské části Praha 1 se hlásí do rozpravy zdvižením ruky. Členové zastupitelstva mohou v rozpravě předkládat návrhy na doplnění programu nebo na vypuštění některého bodu z programu a krátce svůj návrh zdůvodnit. K těmto návrhům se další rozprava nevede. O změnách a doplněních navrženého programu rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Poté rozhodne zastupitelstvo hlasováním o programu jako celku.

6.      Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu, případně rozdělit bod na samostatné části.

7.      Pokud někdo z členů zastupitelstva opouští jednací sál během jednání, vypne svoji hlasovací jednotku a upozorní na svůj odchod i návrat u prezence tak, aby byl přehled o skutečném počtu přítomným členů zastupitelstva a nemohlo dojít k zneužití jednotky nepřítomného člena zastupitelstva. Předsedající nesmí opustit své místo, aniž by předal řízení zasedání.

8.      Předseda klubu má právo kdykoliv požádat předsedajícího o přestávku najednání klubu.

§ 7

Projednávání bodu programu

1.      Součástí každého bodu programu, není-li stanoveno tímto jednacím řádem jinak, je předkladatelská zpráva, rozprava a hlasování o usnesení.

2.      Projednávání bodu zahájí předsedající tím, že vyzve předkladatele nebo zástupce skupiny předkladatelů bodu (dále jen “předkladatel”), aby seznámil zastupitelstvo
s obsahem bodu a případným návrhem na usnesení, jakož i s jeho zdůvodněním. Předkladatel je povinen odevzdat všem členům zastupitelstva písemné materiály včetně návrhu usnesení, důvodové zprávy, včetně případných příloh nejpozději při projednávání zařazení bodu na pořad jednání.

3.      Bezprostředně po ukončení vystoupení předkladatele otevře předsedající rozpravu. V průběhu rozpravy může každý člen zastupitelstva podat k projednávanému bodu pozměňovací návrh; může též podat procedurální návrh nebo vznést technickou poznámku. Procedurální návrh nebo technickou poznámku může vznést i tajemník Úřadu městské části Praha 1. Vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 1 a ředitelé organizací a zařízení založených nebo zřízených zastupitelstvem přítomní na zasedání mohou vystoupit v rozpravě s faktickým vysvětlením, považují-li to za účelné; vystoupí vždy, jsou-li požádáni o bezprostřední odpověď na dotaz nebo připomínku.

4.      Do rozpravy se mohou účastníci rozpravy (včetně předsedajícího) hlásit prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení stiskem příslušného tlačítka na hlasovací jednotce (v případě jeho poruchy zdvižením ruky nebo písemně). Předsedající udělí slovo účastníkům rozpravy v pořadí, v jakém se do rozpravy hlásí, uvedeném na tabuli elektronického hlasovacího zařízení. Kdo není při udělení slova přítomen v zasedací místnosti, ztrácí pořadí. Hlásí-li se do rozpravy člen zastupitelstva nebo tajemník Úřadu městské části Praha 1 s úmyslem vznést technickou poznámku, a to prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení nebo zdvižením obou rukou znázorňujících písmeno ”T”, udělí se mu slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje.

5.      Technickou poznámkou je upozornění na porušování jednacího řádu či jiné zákonné normy. Technická poznámka nesmí překročit 2 minuty; o její oprávněnosti rozhodne předsedající. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení technické poznámky, odejme mu předsedající slovo. Toto rozhodnutí je konečné. Součástí technické poznámky může být i procedurální návrh.

6.      Procedurálním návrhem se rozumí návrh na odročení věci, odkázání jinému orgánu, na přerušení či ukončení rozpravy, na způsob hlasování či jinou procedurální záležitost. O procedurálním návrhu se rozprava nevede; je-li součástí procedurálního návrhu požadavek na okamžité hlasování o tomto procedurálním návrhu, předsedající mu vyhoví.

7.      Pozměňovacím návrhem je návrh na změnu nebo doplnění usnesení. Může jím být i zcela nový text usnesení. Předkladatel pozměňovacího návrhu je povinen pozměňovací návrh přednést na mikrofon a předložit návrhovému výboru jeho písemný text, z něhož je dostatečně zřejmé přesné znění jím předloženého pozměňovacího návrhu, a to nejpozději před zahájením hlasování. Požádá-li předkladatel návrhový výbor o pomoc při přesné formulaci svého pozměňovacího návrhu, návrhový výbor vyhoví, je-li to technicky možné; ve sporné situaci rozhodne předsedající.

8.      Jestliže je pozměňovací návrh přednesen v rozpravě, může předseda kteréhokoli klubu členů zastupitelstva navrhnout přerušení projednávané věci do doby, kdy k přednesenému pozměňovacímu návrhu zaujmou stanovisko kluby členů zastupitelstva.

9.      O návrhu na přerušení projednávané věci podaném předsedou jednoho klubu členů zastupitelstva podle předchozího odstavce rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez předchozí rozpravy. Podají-li návrh předsedové alespoň tří klubů členů zastupitelstva, projednávání se přeruší bez hlasování. Předsedající současně určí na základě návrhu předsedy nebo předsedů klubů členů zastupitelstva lhůtu, do kdy mu kluby členů zastupitelstva předloží zprávu k přednesenému pozměňovacímu návrhu.

10.  Předsedající může účastníku rozpravy po upozornění odejmout slovo, jestliže se účastník rozpravy zjevně odchyluje od projednávaného bodu nebo jestliže zjevně opakuje to, co již jednou v tomtéž vystoupení řekl. Každý diskutující může vystoupit nejvýše 3x k témuž projednávanému bodu jednání, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak. To se netýká předkladatele. Předsedající vyzve k zodpovězení dotazů, vznesených při projednávání bodu ihned po ukončení projevu diskutujícího.

11.  Na zasedání mohou vyjadřovat svá stanoviska k právě projednávanému bodu programu oprávněné osoby dle § 8 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tj. osoby, které dosáhly věku 18 let a mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 1. Na zasedání mohou vyjadřovat svá stanoviska k právě projednávanému bodu programu také fyzické osoby starší 18 let vlastnící na území Městské části Praha 1 nemovitost, čestní občané Městské části Praha 1 (§ 10 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou hlášeny k trvalému pobytu v Městské části Praha 1, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Do rozpravy k jednotlivým bodům programu se může oprávněná osoba přihlásit písemně nebo ústně před zahájením zasedání nebo v jeho průběhu. Vystoupení dalších osob je možné na základě rozhodnutí zastupitelstva hlasováním.

12.  Přihlášení oprávněné osoby do rozpravy provádí pracovnice Odboru kancelář starosty u prezence v zasedací místnosti. Oprávněná osoba je povinna své oprávnění doložit občanským průkazem nebo jinou veřejnou listinou. Předsedající udělí slovo oprávněné osobě v rámci projednávaného bodu, ke kterému chce vystoupit, v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásila, přičemž lze, podle rozhodnutí předsedajícího, přeskočit při udělování slova v pořadí elektronicky přihlášené zastupitele. Vystoupení oprávněné osoby v rámci jednoho jednacího bodu nemůže překročit 5 minut. Pokud se chce oprávněná fyzická osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání zastupitelstva, může tak učinit v rámci bodu „Účast veřejnosti“.

13.  Podá-li oprávněná osoba své stanovisko písemně, zajistí pracovnice Odboru kancelář starosty s dostatečným předstihem před hlasováním poskytnutí všech podaných stanovisek přítomným členům zastupitelstva. O všech podaných stanoviscích informuje předsedající přítomné členy zastupitelstva a poskytne přiměřený časový prostor na seznámení se s jejich obsahem.

14.  Požádá-li na zasedání o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor nebo poslanec, člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, musí mu být uděleno (§ 60 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb.)

15.  Jestliže již nikdo není přihlášený do rozpravy, předsedající rozpravu ukončí. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášení do rozpravy.

16.  Po ukončení rozpravy jsou přípustné pouze procedurální návrhy týkající se bezprostředně probíhající procedury nebo, na žádost návrhového výboru, upřesnění pozměňovacích návrhů. Byla-li na žádost některého z klubů po uzavření rozpravy vyhlášena přestávka na jednání klubů, mohou po ní vystoupit předsedové klubů s prohlášením klubu. Připuštění všech takových vystoupení neznamená znovuotevření rozpravy.

17.  Rozprava může být znovu otevřena z rozhodnutí předsedajícího. Rozprava musí být znovu otevřena, žádá-li o to alespoň dva kluby nebo nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva.  Nadpoloviční většina bude zjištěna hlasováním, které nemůže být revokováno.

18.  Jestliže návrhový výbor požádá, aby hlasování pro velké množství nebo komplikovanost pozměňovacích návrhů neprobíhalo bezprostředně po uzavření rozpravy, předsedající návrhovému výboru vyhoví a stanoví přestávku v jednání, nebo dle vlastního uvážení přeruší tento bod a zahájí další bod programu. K dokončení přerušeného bodu se vrátí v předem stanovené době, nejpozději před ukončením celého zasedání.

19.  Před hlasováním udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli se souhrnným vyjádřením k názorům, které zazněly v rozpravě. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

20.  Před zahájením hlasování může vystoupit návrhový výbor a seznámit členy zastupitelstva s počtem pozměňovacích návrhů; navrhne též způsob hlasování. Předsedající tomuto návrhu vyhoví, nejsou-li z pléna zjevné námitky, v opačném případě nechá o proceduře hlasovat. Návrhový výbor seznámí s jednotlivými návrhy k hlasování formou textu uvedeného na tabuli elektronického hlasovacího zařízení, a předsedající dává o nich hlasovat. Předkladatel bodu je přitom oprávněn vyjádřit před hlasováním svůj souhlas s pozměňovacím návrhem a zařadit jej nebo jeho část do svého návrhu usnesení. V tom případě se o pozměňovacím návrhu (jeho části) již zvlášť nehlasuje. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém jednotlivé pozměňovací návrhy zazněly. Jestliže přijatý pozměňovací návrh vylučuje přijetí dalšího pozměňovacího návrhu, o dalších návrzích se nehlasuje a má se za to, že nebyly přijaty. Pro odstranění případných nejasností s formulací pozměňovacích návrhů k hlasování návrhový výbor, na návrh člena zastupitelstva, každý z nich jasně a zřetelně přečte. Předsedající může od tohoto upustit, není-li zjevně námitek.

21.  Jsou-li vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat o usnesení jako o celku, nenavrhne-li člen zastupitelstva, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se může hlasovat, odděleně.

22.  Při hlasování per partes se o každé jednotlivé položce hlasuje ve smyslu zařazení do usnesení.

23.  Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr hlasováno o návrhu jako celku.  

§ 8

Hlasování 

1.      Hlasování je zpravidla veřejné a uskutečňuje se prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak. V případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení se hlasuje obvykle zdvižením ruky.

2.      Počet přítomných členů zastupitelstva a tím usnášeníschopnost zasedání kontroluje průběžně zaměstnanec Úřadu MČ Praha 1, který je k tomu pověřen předsedou mandátového výboru. Zaměstnanec pověřený kontrolou počtu přítomných členů
a usnášeníschopnosti zasedání oznámí předsedajícímu pokles kvóra pod zákonem stanovené minimum nebo na požádání počet přítomných členů zastupitelstva.  

3.      Hlasování nelze přerušit a probíhá ve vymezené době, jejíž délka je 10 sekund. Vymezený čas je ohraničen zvukovými znameními.

4.      Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů přihlášených pro návrh, proti návrhu a počet těch členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi.

5.      Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování dozírají určení ověřovatelé (podle § 12). Pochyby o správnosti sčítání hlasů může vznést člen zastupitelstva nejpozději bezprostředně po zobrazení výsledků hlasování na tabuli elektronického hlasovacího zařízení. V takovém případě nechá předsedající zpochybněné hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, nechá předsedající hlasovat zvednutím ruky a požádá o sečtení hlasů zaměstnankyně Odboru kancelář starosty. Takto zjištěné výsledky hlasování mají přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízení.

6.      K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

7.      Na návrh člena zastupitelstva se může zasedání usnést na tajném hlasování. Při tajném hlasování sčítá hlasy volební výbor. Volby s výjimkou voleb do volebního výboru jsou tajné, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním jinak.

8.      Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti Městské části Praha 1 v zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva a kdykoliv v průběhu jednání, nastane-li tato skutečnost.

§ 9

Volby pomocí elektronického hlasovacího zařízení

1.      Volba je tajná, neusnese-li se zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak, a uskutečňuje se pomocí elektronického hlasovacího zařízení, umožňující tajnou volbu, a to následovně: Předseda nebo člen Mandátového a volebního výboru přečte jméno kandidáta a poté stiskem tlačítka PRO nebo PROTI vyjádří člen zastupitelstva souhlas či nesouhlas s navržením kandidátem. Stisk tlačítka „ZDRŽEL SE“ nebo „NEHLASOVAL“ bude považováno, jako by se člen zastupitelstva volby nezúčastnil.

2.      Výsledek hlasování je vytištěn v Protokolu o hlasování, který podepíší všichni členové Mandátového a volebního výboru. V protokolu o hlasování je vždy uveden počet přítomných (přihlášených) členů zastupitelstva, počet pro, proti, zdržel se
a nehlasoval.  Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů z počtu všech členů zastupitelstva (dále jen nadpoloviční většina).

3.      V případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení se volba uskutečňuje volbou pomocí hlasovacích lístků.

4.      Volí se maximálně ve třech kolech.

5.      Před zahájením volby pomocí hlasovacích lístků zkontrolují členové Mandátového a volebního výboru volební schránku a zapečetí ji. Před každým kolem volby zkontrolují hlasovací lístky s předtištěnými jmény.

6.      Předsedající shromáždí všechny návrhy na kandidáty a kandidátku uzavře.

7.      Je-li počet kandidátů větší než dvojnásobek míst, na která se volí, proběhne první kolo. Je-li počet kandidátů menší nebo roven dvojnásobku míst, na která se volí, proběhne přímo druhé kolo. Je-li počet kandidátů menší nebo roven počtu míst, na která se volí, proběhne přímo třetí kolo.

8.      Jména kandidátů jsou na hlasovacím lístku uvedena v abecedním pořadí a před každým jménem je uvedeno pořadové číslo, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.

9.      Hlasující může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik je míst, na která se volí. Souhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Kandidát, jehož pořadové číslo není zakroužkováno, není volen. Jakákoli jiná úprava volebního lístku znamená jeho neplatnost. Na žádost hlasujícího Mandátový a volební výbor vymění volební lístek za nový.

10.  Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném hlasovacím lístku a ten hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno více čísel před jmény kandidátů, než má být zvoleno.

11.  Dodatečně dopsaný kandidát způsobuje neplatnost hlasovacího lístku.

12.  Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti Mandátový a volební výbor a poznamená to v zápise o výsledcích hlasování.

13.  Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů z počtu všech členů zastupitelstva (dále jen nadpoloviční většina).

14.  Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních místech potřebného pořadí, opakuje se u nich volba.

15.  Jestliže není zvolen příslušný počet kandidátů, následuje další kolo volby.

16.  Do druhého kola postupují ti kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je ještě třeba zvolit. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti s rovností hlasů. Na průběh druhého kola volby se přiměřeně použije ustanovení předchozích odstavců.

17.  Do třetího kola postupují ti kandidáti, kteří v druhém kole obdrželi nejvyšší počet hlasů, nejvýše však takový počet kandidátů, jako je počet ještě neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti s rovností hlasů. Na průběh třetího kola volby se přiměřeně použije ustanovení předchozích odstavců.

18.  Není-li ani po třetím kole zvolen příslušný počet kandidátů, volba končí a pro zbývající neobsazená místa bude následovat nová volba na základě nově vytvořené kandidátní listiny. Nová volba proběhne nejdříve na další schůzi zastupitelstva podle tohoto volebního řádu.

19.  O výsledku hlasování sepíše Mandátový a volební výbor zápis, který podepíší všichni přítomní členové výboru. V zápise o hlasování musí být uvedeno:

(a) počet vydaných hlasovacích lístků

(b) počet odevzdaných hlasovacích lístků platných i neplatných

(c) počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty

20. Výsledky hlasování v souladu s odst. 17 volebního řádu oznámí zastupitelstvu člen Mandátového a volebního výboru. 

§ 10

Dotazy a interpelace členů zastupitelstva

1.      V bodě ”Dotazy a interpelace členů zastupitelstva” má každý člen zastupitelstva právo vznášet dotazy, připomínky nebo podněty ke starostovi, radě a jejím jednotlivým členům, předsedům výborů zastupitelstva, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1, vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 1, vedoucím organizačních složek městské části a statutárním orgánům příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem je Městská část Praha 1.

2.      Bod „Dotazy a interpelace členů zastupitelstva“ je v programu zasedání zastupitelstva zařazen na 12:30 hod. – 13:00 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Pokud se nepodaří projednat dotazy a interpelace zastupitelů ve výše uvedeném čase, rozhodne o způsobu jejich projednání zastupitelstvo hlasováním. Zastupitelstvo hlasováním rozhodne o tom, zda neprojednané dotazy a interpelace zastupitelů projedná po vyčerpání schváleného programu zasedání zastupitelstva, nebo zda budou neprojednané dotazy a interpelace podány výhradně písemnou formou do skončení zasedání zastupitelstva.

3.      Každý člen zastupitelstva má právo přednést na jednom zasedání zastupitelstva maximálně tři dotazy nebo interpelace. Každý dotaz nebo interpelace je omezena maximální dobou 5 minut (jeden a půl stránky textu).

4.      Předsedající udělí slovo k přednesení dotazu a interpelace v pořadí, ve kterém se členové zastupitelstva při zahájení tohoto bodu prostřednictvím elektronického zařízení přihlásí. Při jednom udělení slova lze přednést pouze jeden dotaz nebo interpelaci. Podruhé bude členovi zastupitelstva uděleno slovo až po udělení slova všem prvně přihlášeným.

5.      Dotaz nebo interpelace se podává písemně. Odpověď na dotaz a interpelaci, i přes bezprostřední ústní odpověď během zasedání, musí být vypracována písemně a doručena interpelujícímu nejpozději do 30 dnů a vyvěšená po dobu následujícího zasedání zastupitelstva na nástěnce v jednací místnosti.

6.      O dotazech a interpelacích zastupitelů, jakož o nesouhlasech s odpověďmi na dotazy nebo interpelace zastupitelů se nevede rozprava, členové zastupitelstva však mohou vznést doplňující dotazy. K dotazům a interpelacím zastupitelů a odpovědím na ně se nepřijímá usnesení. Dotazy a interpelace zastupitelů, případně nesouhlasy s odpověďmi na ně, jsou součástí zápisu.

7.      Interpelace a odpovědi na ně jsou vyvěšeny na webových stránkách MČ Praha 1.

§ 10a

Účast veřejnosti

 

1.      Na zasedání zastupitelstva mohou požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti, vyjadřovat v souladu s jednacím řádem svá stanoviska, podávat návrhy, připomínky a podněty a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok (dále jen „interpelace veřejnosti“)osoby, které dosáhly věku 18 let a mají trvalý pobyt na území městské části Praha 1. Na zasedání zastupitelstva mají stejná práva také fyzické osoby starší 18 let vlastnící na území městské části Praha 1 nemovitost, čestní občané městské části Praha 1 (§ 10 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou hlášeny k trvalému pobytu v městské části Praha 1, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

2.       Osoby uvedené v odstavci 1 mohou svá práva uplatňovat buď v rozpravě k projednávanému bodu programu, a to v souladu s § 7 odst. 11 jednacího řádu, nebo v době od 12:00 hod. do 12:30 hod. Projednávaný bod programu se na dobu projednávání interpelací veřejnosti přeruší. Pokud se nepodaří interpelace veřejnosti projednat ve výše uvedeném čase, projedná je zastupitelstvo po vyčerpání schváleného programu zasedání zastupitelstva.

3.      Interpelace veřejnosti mohou směřovat vůči zastupitelstvu, jednotlivým členům zastupitelstva, starostovi, předsedům výborů zastupitelstva a tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1.

4.      K interpelaci veřejnosti se může osoba uvedená v odstavci 1 přihlásit vyplněním písemné přihlášky před zahájením zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu. K interpelaci veřejnosti se osoba uvedená v odstavci 1 přihlašuje u pracovnic oddělení volených orgánů a je povinna své oprávnění doložit občanským průkazem nebo jinou veřejnou listinou.

5.      Osoba uvedená v odst. 1 má právo přednést na jednom zasedání zastupitelstva maximálně dvě interpelace veřejnosti. Každá interpelace veřejnosti je omezena maximální dobou 5 minut (jeden a půl stránky textu), včetně přednesení, krátké odpovědi interpelovaného a doplňující otázky.

6.      Předsedající udělí slovo k přednesení interpelace veřejnosti v pořadí, ve kterém se osoby uvedené v odstavci 1 přihlásí.

7.      Interpelace veřejnosti se podává písemně nebo ústně. Odpověď na interpelaci veřejnosti, i přes bezprostřední ústní odpověď během zasedání, musí být vypracována písemně, doručena interpelujícímu nejpozději do 30 dnů a vyvěšená po dobu následujícího zasedání zastupitelstva na nástěnce v jednací místnosti.

8.      Na interpelaci veřejnosti odpovídá vždy interpelovaný orgán nebo veřejný činitel.

9.      Vystoupení jiných osob na zasedání zastupitelstva než osob uvedených v odst. 1 nebo osob, jimž to umožňuje zákon, je možné na základě rozhodnutí zastupitelstva hlasováním. Návrh musí podat některý ze zastupitelů.  

§ 11

Ukončení, přerušení a odročení zasedání

1.      Zasedání ukončí předsedající:

(a) byl-li pořad jednání vyčerpán nebo odložen a nikdo se již nehlásí o slovo;

(b) z jiných vážných důvodů se souhlasem zastupitelstva, v takovém případě se dále postupuje podle § 2 čl. 4 tohoto jednacího řádu;

(c) není-li schváleno prodloužení jednání zastupitelstva podle § 2 čl. 2 tohoto jednacího řádu;

(d) ztratí-li zasedání usnášeníschopnost.

2.      Zasedání může být rovněž ukončeno podle § 6 čl. 3 tohoto jednacího řádu.

3.      Zasedání lze přerušit a odročit, pokud se na tom zastupitelstvo dohodne. 

§ 12

Ověřovatelé zápisu

Ověřovatelé zápisu odpovídají za správnost a úplnost zápisu ze zasedání, dozírají na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Plní úlohu ověřovatelů podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

 

§ 13

Zápis a přehled usnesení zastupitelstva

1. Na každém zasedání se pořizuje zvukový záznam a doslovný stenografický záznam včetně protokolu o výsledku každého hlasování. Ve lhůtě stanovené zákonem se pořizuje zápis ze zasedání. Zápis ze zasedání podepisuje starosta, dva zastupitelstvem určení ověřovatelé a zapisovatel. Zvukový záznam slouží pouze jako podklad k vyhotovení zápisu.

2.   V zápisu se uvádí:

(a) datum a místo jednání

(b) hodina zahájení a ukončení zasedání

(c) jméno a funkci předsedajícího, pokud část jednání řídil jiný člen zastupitelstva, je tato skutečnost uvedena do zápisu

(d) doba přerušení a přestávek

(e) jména určených ověřovatelů zápisu

(f) jméno zapisovatele

(g) počet přítomných členů zastupitelstva

(h) schválený pořad jednání zastupitelstva

(i) body jednání s uvedením předkladatele materiálu, osob přizvaných, přednesených návrhů s uvedením navrhujícího

(j) stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby členů zastupitelstva

(k) průběh a výsledek hlasování

(l) podané interpelace, dotazy a připomínky

(m) nesouhlasná vyjádření k odpovědím na interpelaci

(n) přijatá usnesení

3.  Zápis se pořizuje do 7 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na Úřadě městské části Praha 1 (v oddělení volených orgánů) a vyvěšen na obvyklém místě, včetně webových stránek MČ Praha 1. Na webových stránkách MČ Praha 1 se zveřejňuje i stenografický záznam, který bude, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v částech obsahujících osobní údaje, redukován nebo anonymizován.

4.      Zápis a přehled usnesení obdrží v písemné a elektronické podobě všichni členové zastupitelstva, tajemník Úřadu městské části Praha 1 a další osoby podle rozdělovníku schváleného radou. 

§ 14

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a činnosti rady

1.      Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí zastupitelstvo na základě zprávy rady nebo Kontrolního výboru zastupitelstva. Souhrnná kontrola plnění usnesení, jejichž termín plnění byl v průběhu čtvrtletí, se provádí na prvním zasedání
v následujícím čtvrtletí. Za předložení písemné zprávy o plnění úkolů odpovídá rada. Předloží-li starosta zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost, je povinen věc vysvětlit a odůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo může rozhodnout o zrušení takovéhoto usnesení rady, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva.

2.      Zastupitelstvo se může usnést, aby mu rada předložila informaci o své činnosti mimo lhůty uvedené v odstavci 3.

3.      Rada předkládá zastupitelstvu 2x ročně písemné zprávy o své činnosti.

4.      Zastupitelstvo může vyslovit radě nebo výborům zastupitelstva výtku nebo nespokojenost v případech, kdy rada nebo jednotliví členové po předchozím upozornění neplní důsledně úkoly plynoucí z usnesení zastupitelstva. Zdůvodněný návrh na vyslovení výtky nebo nespokojenosti přijímá zastupitelstvo usnesením.

§ 15

Obecná opatření

O věcech týkajících se přípravy a průběhu jednání zastupitelstva neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo.

§ 16

Závěrečná ustanovení

1.      Tento jednací řád nabývá účinnosti jeho schválením zastupitelstvem.

2.      Změny a doplňky tohoto Jednacího řádu schvaluje pouze zastupitelstvo.

3.      V době vyhlášení krizového stavu může zastupitelstvo usnesením užití jednacího řádu zcela nebo částečně vyloučit.