Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

GDPR

Mateřské a základní školy zřizované městskou částí Praha 1

Městská část Praha 1 zřizuje mateřské a základní školy formou příspěvkové organizace. Hlavním účelem, ke kterému jsou organizace zřízeny, je výchova a vzdělávání dětí a žáků. Obec zajišťuje v souladu se školským zákonem podmínky pro plnění předškolního vzdělávání a povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu a cizince s místem pobytu na území Prahy 1.

Mateřské a základní školy zpracovávají osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřské a základní školy jsou správcem osobních údajů, které zpracovávají zejména za účelem:

1)    zápisu k předškolnímu vzdělávání,

2)    zajištění předškolního vzdělávání,

3)    zápisu k základnímu vzdělávání,

4)    zajištění základního vzdělávání,

5)    zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu.

Mateřské a základní školy na základě povinnosti uložené jim obecným nařízením jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a  je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje na pověřence najdete na vlastních internetových stránkách jednotlivých škol viz odkazy:

https://www.praha1.cz/cps/skolstvi-materske-skoly.html

https://www.praha1.cz/cps/skolstvi-zakladni-skoly.html

https://www.praha1.cz/cps/skolstvi-skolni-jidelny.html

https://www.praha1.cz/cps/skolstvi-skola-v-prirode.html

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění zákonných povinností vyplývajících ze školského zákona, které se na mateřské a základní školy vztahují.

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem, jehož součástí je vždy informace udělený souhlas kdykoliv odvolat. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do  práv či oprávněných zájmů osob.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.


Městská část Praha 1
Rada městské části Praha 1 usnesením č. UR18_0492 vybrala pro zřizované mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školu v přírodě společnost I3 Consultants s.r.o., která provedla vstupní a rozdílovou analýzu zpracování osobních údajů včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR.

Užitečné odkazy:

Metodické pomůcky k aplikaci GDPR ve školství: >>> http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-pro-skoly-prakticky-navod-k-gdpr<<<
GDPR Desatero pro školy: >>> GDPR_Desatero_pro_skoly.pdf<<<