Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Pro ředitele a ředitelky škol a školských zařízení

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.
>>>http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii<<<


 Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka na 22 MČ Prahy
>>>sit_skol_2018.pdf<<<


Informace o 3 vyhlášených výzvách OP Praha Pól růstu ČR - dotace v oblasti školství naleznete zde:>>>
Informace_o_3_vyhlasenych_vyzvach_Praha_Pol_rustu.pdf<<<


 Informace o seminářích pro pedagogy MŠ - vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pracovní semináře pro pracovníky školních poradenských pracovišť
( výchovné poradce, školní metodiky prevence rch )a další zájemce  ve školním roce 2017/2018
V budově PPP, od 14. 30. – 16. 00hod., přízemí - aula

 

 

 

 

 

 

 

PO, 2. 10.
Grantová podpora primární prevence a její koordinace. Systém výkaznictví preventivních aktivit na školách. Informační zdroje.
Lektoruje: Mgr. Jana Havlíková ( Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP )

PO, 27. 11.
Školní poradenské pracoviště a spolupráce s oddělením prevence. Využití dotačních programů v prevenci -  aktuálně.
Lektoruje: Mgr. Jana Havlíková

PO, 22. 1.
Vzdělávání cizinců na pražských školách.
Lektoruje: Mgr. Halka Smolová Závorová

PO, 16. 4.
Závěrečné setkání s koordinátory prevence  městských částí. Hodnocení aktuálního školního roku, cíle prevence pro následující období. 


Požadavek na odstranění grafitti z budov našich příspěvkových organizací hlaste: Tomáš Ouška, KAP tel. 732 660 817

 


 

Metodika HMP k ochraně osobních údajů dle nařízení EU, které bude účinné od 25. 5. 2018

Metodika_GDPR_pro_MC_a_PO_hl._m._Prahy.pdf 

 


Kraje za bezpečný internet
Termín ukončení soutěže 31. 10. 2017
http://www.kpbi.cz/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/projekt_kraje_pro_bezpecny_internet.html


Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OMV a oznámení jejich působnosti v agendách
naleznete zde: >>> OVM.pdf<<<


Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (č. j.: MSMT-23008/2017-1).

MŠMT vyhlásilo dne 30. 8. 2017 rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (č. j.: MSMT-23008/2017-1).

Rozvojový program poskytuje neinvestiční dotaci účelově určenou na financování platů a mezd, včetně zákonných odvodů a FKSP, a odměn z dohod u prací vykonávaných mimo pracovní poměr asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, kterým školské poradenské zařízení (dále jen „ŠPZ“) nedoporučilo podpůrná opatření dle platných právních předpisů a nevznikl tak nárok na zajištění asistenta pedagoga v podobě podpůrných opatření (tj. finanční prostředky není možné nárokovat prostřednictvím vyplnění výkazu R 44-99).  

V případě žadatele, který využíval finanční podpory asistenta pedagoga z rozvojového programu do 31. 8. 2017 a dle vyjádření ředitele školy, že potřeba asistenta pedagoga trvá nadále, bude na základě žádosti o financování z rozvojového programu podpora stejné výše přepočteného úvazku, pokračovat.

Veškeré informace, včetně formuláře žádosti,  jsou dostupné na internetových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp.
Termín pro doručení žádosti: do 15. 9. 2017.


OP VVV – Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky

Mgr. Petr Tlustý

·         Školní asistent - personální podpora

·         Školní psycholog -personální podpora ZŠ

·         Klub zábavné logiky a deskových her

·         Čtenářský klub pro žáky ZŠ

·         Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Malostranská ZŠ

Mgr. Tomáš Ledvinka

·         Školní psycholog, 0,5 úvazku

·         Speciální pedagog, 0,5 úvazku

·         Rozvoj a spolupráce pedagogů (DVPP v matematické gramotnosti)

ZŠ nám. Curieových

Mgr. Tereza Martínková

·         Školní psycholog, 0,5 úvazku

·         Speciální pedagog, 0,5 úvazku

·         Vzájemná spolupráce pedagogů (DVPP v matematické gramotnosti)

·         Čtenářský klub pro žáky ZŠ

·         Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

ZŠ Vodičkova

Mgr. Dagmar Zelená

·         Speciální pedagog, 0,5 úvazku

·         DVPP – rozsah 16 hod – čtenářská gramotnost

·         Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

MŠ Hellichova

Bc. Pavlína Pánková

·         Školní asistent

·         Vzájemné sdílení zkušeností

·         DVPP

MŠ Pštrossova

Mgr. Jarmila Zavadilová

·         Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv

·         Inkluzivní společné vzdělávání

·         Rozvoj matematické (pre)gramotnosti

·         Školní asistent

MŠ Masná

Bc. Jana Hegerová

·         Školní asistent

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hod.

·         Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv

MŠ Národní

Bc. Šárka Matoušková

·         Matematická (pre)gramotnost

·         Personální podpora (chůva)

·         Sdílení zkušeností pedagogů

MŠ Opletalova

Mgr. Jitka Enderst Moravcová

 

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hod.

·         Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi – DVPP v rozsahu 16 hod.

·         Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv

·         Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ – DVPP 60 hod.

·         Individualizace vzdělávání v MŠ – DVPP 40 hod.

MŠ Revoluční

Mgr. Jaromíra Pavlíčková

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hod.

·         Školní asistent