Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Místní referendum

Výsledky hlasování v místním referendu 7.11.2014

Výsledky hlasování v místním referendu 7.11.2014

Aktuality:

Dnes, tj. v pátek 7.listopadu od 12.00 do 20.00 hod., probíhá na území Prahy 1 místní referendum - přijďte vyjádřit svůj názor!
3-11-2014

Dnes, tj. v pátek 7.listopadu od 12.00 do 20.00 hod., probíhá na území Prahy 1 místní referendum - přijďte vyjádřit svůj názor!

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1: Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1, č. UZ14_0669 ze dne 16.09.2014 bylo vyhlášeno místní referendum na území Městské části Praha 1 na den: pátek 7. listopadu 2014 od 12.00 hod. do 20.00 hod., o otázce: „Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 1 učinila veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bodu 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?“
Číslo na volební dispečink: 221 097 315, 221 097 363 (od 12.00 hod.)

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1, č. UZ14_0669 ze dne 16.09.2014 bylo vyhlášeno místní referendum na území Městské části Praha 1 na den:

pátek 7. listopadu 2014 od 12.00 hod. do 20.00 hod.,

o otázce:

„Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 1 učinila veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bodu 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?“


Počet a sídla hlasovacích místností

Pro místní referendum bude na území Městské části Praha 1 zřízeno celkem 21 hlasovacích místností. Sídla těchto místností budou doplněna po potvrzení ze stran institucí, ve kterých budou tyto místnosti zřízeny.

Podle zákona č.22/2004 Sb. je osobou oprávněnou hlasovat v referendu

  • občan se státním občanstvím ČR, který dosáhl nejpozději 7. listopadu 2014 věku 18 let, je v den hlasování přihlášen k trvalému pobytu na území Městské části Praha 1, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a není omezen na svobodě z důvodu výkonu trestu nebo ochrany zdraví lidu a
  • občan jiného státu, který je v den konání referenda přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území Městské části Praha 1, právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv a byl na jeho vlastní žádost zapsán do dodatku stálého seznamu voličů ve smyslu zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí (zapsat se do dodatku může občan jiného státu *) od vyhlášení voleb do uzavření seznamu oprávněných osob, tj. do středy 5. listopadu 2014 do 16.00 hod. na Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení, detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1, tel.: 221 097 397. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v místním referendu zúčastnit.

*) v tomto případě se jedná o občany členských států EU

Zveřejnění výsledků hlasování

Výsledek místního referenda bude zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 ihned po zjištění jeho výsledků místní komisí.

Informace k hlasovacím průkazům

Oprávněná osoba, která se nebude zdržovat v době místního referenda v okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na hlasovací průkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku, ale pouze na území Městské části Praha 1.

Žádost o hlasovací průkaz lze podat od vyhlášení referenda tj. od 16.09.2014, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem konání referenda, tj. do 31.10.2014 , osobně může oprávněná osoba požádat u Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Odbor občansko správních agend, oddělení služeb a informací, pí Raimanová a pí Cicvárková nejpozději 2 dny přede dnem hlasování, tj. středy 5. listopadu 2014 do 16.00 hod. Hlasovací průkaz předá úřad oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

Návštěva s přenosnou hlasovací schránkou

Oprávněná osoba, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do hlasovací místnosti a chce se místního referenda zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové komise navštívili na území příslušného hlasovacího okrsku s přenosnou hlasovací schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odboru občansko správních agend, správního řízení Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 397, 221 097 572 (pí Sodomková, pí Novotná) nebo v den konání místního referenda přímo příslušné okrskové komisi.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky a úřední obálky obdrží oprávnění občané přímo v hlasovací místnosti v den hlasování.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku, vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“, pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.

Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.

UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE

Užitečné odkazy a další informace týkající se místního referenda naleznete na webových stránkách Úřadu městské části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí MÍSTNÍ REFERENDUM.

V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny: PO, ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190 (Bc. Ručka, pí Sodomková, pí Novotná).

Orientační mapa hlasovacích okrsků Městské části Praha 1

Kliknutím na mapu se Vám mapa otevře v novém okně v rozlišení A3 (Pozor, velikost obrázku je 3,6MB !!)

Mapa volebních okrsků Městské části Praha 1

Seznam hlasovacích okrsků a hlasovacích místností
pro konání místního referenda dne 7.11.2014

číslo okrsku Volební místnost

Mapa

Seznam ulic

1001 Pražský hrad, II. nádvoří 198 JPG pdf
1002 Malostranská ZŠ, Josefská 7
1003 Informační kancelář Úřadu Městské části Praha 1, Malostranské náměstí 36/22 JPG pdf
1004 SPŠ Grafická, Maltézské náměstí 472/16 JPG pdf
1005 Újezd 26 - VIA, Újezd 426/26 JPG pdf
1006 Úřad MČ Praha 1, detašované pracoviště Karolíny Světlé 7, Praha 1
1007

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

JPG pdf
1008 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4 JPG pdf
1009 ZŠ nám.Curieových, Dušní 886/19 JPG pdf
1010 Nemocnice Na Františku s poliklinikou, VCHOD z Kozí 847/25 JPG pdf
1011 ZŠ a Gymnázium J.G.Jarkovského, Zlatnická 13
1012 1. Slovanské gymnázium, Masná 700/13 JPG pdf
1013 ZŠ nám.Curieových, Dušní 886/19 JPG pdf
1014 ZŠ a gymnazium J.G.Jarkovského, vchod Zlatnická 13 JPG pdf
1015 Družina ZŠ a Gymnázia J.G.Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1 JPG pdf
1016 ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1
1017 OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 19 JPG pdf
1018 Úřad Městské části Praha 1, zasedací místnost, Vodičkova 18 JPG pdf
1019 Úřad Městské části Praha 1,pasáž, Vodičkova 18
1020 Úřad Městské části Praha 1, tiskové centrum, Vodičkova 18
1021 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 13 JPG pdf

Vyhledávání volebního okrsku

Došlo k neočekávané chybě.

Telefonní seznam hlasovacích místností a zapisovatelů pro konání místního referenda dne 7.11.2014

UPOZORNĚNÍ: Telefonní seznam a uvedená čísla platí až od pátku 7.11.2014 od 12:00 hod.!
Mistni_referendum_Praha_1_Telefonni_seznam_zapisovatele_hlasovaci_mistnosti.pdf - 37,44 KB

Přehled hlasovacích místností pro konání místního referenda dne 7.11.2014

Mistni_referendum_Praha_1_Prehled_hlasovacich_mistnosti.pdf - 29,70 KB

Rozhodnutí o stanovení minimální počtu členů okrskových komisí a místní komise

Mistni_referendum_Praha_1_Rozhodnuti_o_stanoveni_poctu_clenu_komisi.pdf - 43,20 KB

Žádost o vydání hlasovacího průkazu pro hlasování v místním referendu

MC_Praha_1_Zadost_o_vydani_hlasovaciho_prukazu_-_pisemne_2014.pdf - 28,49 KB

Místní referendum - Informace pro občany Městské části Praha 1

MC_Praha_1_Informace_k_mistnimu_referendu_2014.pdf - 24,35 KB

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č.j. UZ14_0669 ze dne 16.9.2014 o konání místního referenda

Mistni_referendum_Praha_1_Usneseni_UZ14_0669.pdf - 74,99 KB