Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Správní rada Nemocnice Na Františku

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Aktuality:

Nemocnice Na Františku získala certifikát kvality a bezpečí
21-3-2016

Nemocnice Na Františku získala certifikát kvality a bezpečí

„Zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči“. Obdržením takové certifikátu od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, dokončila Nemocnice Na Františku dva a půl roku trvající snahu o získání tři roky platné akreditace. Ta se zaměřuje zejména na bezpečnost pacientů co do záměny léků, řádné vedení a především sjednocení zdravotnické dokumentace nebo označení a identifikace zdravotnického zařízení pro případ transferu pacienta do jiného zařízení.

Složení

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
MUDr. Rudolf Demeš, CSc. 725 719 829 demes@centrum.cz
Zástupce předsedy
JUDr. Jaroslava Janderová - jaroslavajanderova@seznam.cz
Tajemník Telefon E-mail
Michaela Kočí 221 097 666 michaela.koci@praha1.cz
Členové
Daniel Hodek 221 097 626 daniel.hodek@praha1.cz
Mgr. Jozef Helmeczy - jozef.helmeczy@praha1.cz
MUDr. Jan Petránek - petranek.gyn@cmail.cz
MUDr. Jan Votoček 604 774 134 jan.votocek@praha1.cz
PhDr. Traian Urban, Ph.D.
Radek Nečásek - radek.necasek@centrum.cz
MUDr. Pavel Ditl
Ing. Radek Lacko
PhDr. Tomáš Klinecký

 

Zpět na seznam komisí

Statut

Komise je poradním a iniciativním orgánem Rady městské části Praha 1 dle ustanovení § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

 • Kompetence činnosti SR NNF – Komise MČ Praha 1 jsou určeny ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku schválené Zastupitelstvem městské části Praha 1 dne 18. 6. 2013 usnesením č. UZ13_0456.
 1. Složení SR NNF -  komise  Rady MČ Praha 1: předseda, členové komise a tajemník.
 2. Členy komise jmenuje a odvolává Rada MČ Praha 1, na návrh předsedy komise.
 3. Předseda komise předloží RMČ Praha 1 návrh na odvolání člena komise  po pěti absencích celkem. Po třech neomluvených absencích po sobě jdoucích dojde k vyřazení takového člena z komise a tajemník o této skutečnosti neprodleně informuje předsedu komise a oddělení volených orgánů, které administrativně připraví návrh na odvolání příslušného člena SR NNF RMČ Praha 1 k rozhodnutí.
 4. Omluva člena komise musí být podána písemně telefonicky nebo elektronickou cestou k rukám předsedy nebo tajemníka komise. Omluva předsedy komise musí být doručena vedoucímu Odboru kanceláře starosty. 
 5. Komise se svolávají podle potřeby, nebo podle předem stanoveného časového harmonogramu, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů komise, zpravidla však jednou za měsíc.
 6. Komisi svolává tajemník na pokyn předsedy komise, který určuje místo, čas a pořad jednání komise.
 7. Jednání komise je neveřejné.
 8. V případě, že by jednání komise mohlo pro člena Správní rady znamenat výhodu, nebo škodu, tento fakt je povinen sdělit před zahájením jednání. (Zákon o střetu zájmů
  č. 159/2006 Sb.). Členové Správní rady hlasováním rozhodnou o účasti tohoto člena na jednání a vše bude zaznamenáno v zápisu.   
 9. Činnost komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti SR NNF řídí jiný člen komise pověřený předsedou.
 10. Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné.
 11. O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.
 12. Komise si může přizvat na jednání další hosty, o jejichž přítomnosti rozhodují členové komise hlasováním.
 13. Jednání komisí se mohou zúčastňovat s hlasem poradním členové rady MČ, předsedové výborů zastupitelstva a tajemník Úřadu MČ Praha 1, kterým tajemnice komise průběžně zasílá programy, a to nejpozději 2 dny před konáním zasedání komise  
 14. Komise jedná zpravidla na základě signovaných písemných podkladů, které byly předány tajemnici, nebo předsedovi komise v dostatečném předstihu.
 15. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 16. Zápis z každého zasedání pořizuje tajemník komise. Zápis ověřuje předsedou určený člen komise a po té jej předseda komise (případně jeho zástupce) podepíše.
 17. Zápis obdrží všichni členové komise, Rada MČ Praha 1, OVO a statutární zástupce příspěvkové organizace – ředitel NNF. Zápis z neveřejného zasedání slouží výhradně k  potřebě statutárního zástupce. 
 18. Usnesení SR NNF má pro RMČ Praha 1 doporučující charakter. Pokud RMČ Praha 1 nepřijme doporučení SR NNF formulované v usnesení, předseda komise nebo člen RMČ Praha 1 a SR NNF v jedné osobě, informuje o důvodech, které vedly k zamítnutí doporučení.
 19. Správní rada NNF se vyjadřuje k jmenování vedoucích pracovníků příspěvkové organizace NNF do úrovně primářů včetně.
 20. Správní rada deleguje do výběrových řízení v NNF svého zástupce.
 21. Kontrolní činnost nad rámec zřizovací listiny NNF, vykonává SR NNF, na základě písemného pověření zřizovatele, RMČ Praha 1.
 22. SR NNF se vyjadřuje k ředitelem NNF předkládaným návrhům koncepce příspěvkové organizace, návrhům rozpočtu příspěvkové organizace, k investičním záměrům a ročním plánům výběrových řízení.
 23. Jednání se zpravidla zúčastňuje ředitel NNF, nebo jeho náhradník. O účasti statutárního zástupce NNF, na jednání SR se nehlasuje. 

Nemocnice Na Františku - kontaktní údaje

Nemocnice Na Františku
Adresa Na Františku 847/8
Praha 1
11000
Telefon
Email
WWW
222 801 111
info@nnfp.cz
www.nnfp.cz
Typ organizace
Ředitel
Útvar působnosti
příspěvková

MUDr. Robert Zelenák
zdravotnictví