Platná právní úprava zařadila profesi samostatných likvidátorů pojistných událostí do působnosti živnostenského zákona. Doposavad náležela do gesce České národní banky.

Činnost naleznete v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. V této příloze jsou obsaženy všechny živnosti vázané. Znamená to, že mimo všeobecných podmínek je výkon takovýchto činností vázán na průkaz způsobilosti, jako je např. předepsané vzdělání, osvědčení o odborné způsobilosti apod.

Postačuje maturita

Pro tuto konkrétní živnost postačuje doložit střední vzdělání s maturitní zkouškou bez ohledu na studijní obor. Každý, kdo hodlá provozovat jakoukoliv živnost, musí prokázat, že u něho netrvají tzv. vylučovací důvody z provozování živnosti (ztráta bezúhonnosti ve smyslu §6 ŽZ, omezení svéprávnosti apod.). Občané České republiky rejstřík trestů předkládat nemusí, neboť si jej vyžádá živnostenský úřad sám.

Od kdy lze živnost ohlásit?

Živnost lze ohlásit od 1. prosince 2018, kdy vstupuje nová úprava v účinnost. Podnikatelé tak mají dostatek času, aby své jednání přizpůsobili nové právní úpravě. K návštěvě obecního živnostenského úřadu (kteréhokoliv), budete potřebovat originál maturitního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii. Příslušný formulář s Vámi vyplní úředník, kterému se prokážete platným dokladem totožnosti.

Přechodné období

Přechodná ustavení zaručují stávajícím poskytovatelům služby možnost pokračovat ve výkonu této činnosti, a to avšak nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 1. března 2019. Ohlášení živnosti osob výše uvedených po tuto přechodnou dobu nepodléhá správnímu poplatku.

Zákon byl vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 171/2018 Sb. a je účinný od 1. 12. 2018.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský