Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

21 - 1.3.2017

UZ17_0367

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0368

Žádost o odkup pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha a souhlas s odkupem stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha (ul. Divadelní, Praha 1 - pod zahradou Krannerovy kašny)

UZ17_0369

Žádost o koupi nebytové jednotky č. (garáže) 781/101, v budově č. p. 781, která je součástí pozemku parc. č. 866, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Řásnovka 781/4)

UZ17_0370

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UZ17_0371

Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 98, Pařížská 17, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0372

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 113, na pozemcích parc. č. 946/1 a 946/2, U Staré školy 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0373

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 792, na pozemku parc. č. 924, Haštalská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1 - doplnění usnesení

UZ17_0374

Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UZ17_0375

Návrh na vyhlášení koncesního řízení na provoz příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ17_0376

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UZ17_0377

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 718/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 718, k.ú. Nové Město, Palackého 9, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UZ17_0378

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UZ17_0379

Žádost o prodej či přisloučení komory (bývalé WC) k jednotce č. 213/3 v domě č. p. 213, parc. č. 177/1, Náprstkova 5, vše k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0380

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 - žádost o nové projednání

UZ17_0381

Záměr prodeje bytu jednotky č. 629/8 v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ17_0382

Prodej bytové jednotky 757/6 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0383

Prodej bytových jednotek 757/2 a 757/5 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0384

Prodej bytové jednotky č. 474/4 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0385

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0386

Žádost o finanční narovnání formou daru - Pařížská 18

UZ17_0387

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2016 do 31.12.2016

UZ17_0388

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ17_0389

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

20 - 17.1.2017

UZ17_0346

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ17_0347

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Elišce Haškové Coolidge

UZ17_0348

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Danu Hrubému

UZ17_0349

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UZ17_0350

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017, rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2018 - 2022

UZ17_0351

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0352

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0353

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0354

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ17_0355

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UZ17_0356

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UZ17_0357

Prodej pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, (Karoliny Světlé 31, čp. 325) - oprava

UZ17_0358

Směna části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1026/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 11 m2 (Za Haštalem 785/3)

UZ17_0359

Prodej bytové jednotky č. 452/213 - č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 42, 44 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ17_0360

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ17_0361

Vyhodnocení II. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0362

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UZ17_0363

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UZ17_0364

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0365

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN a OPS/OTMS, p. Bureš)

UZ17_0366

Žádost o uzavření dohody o splátkách - nebytová jednotka č. 1030/102 v domě č. p. 1030 v k. ú. Staré Město, Benediktská 9, Praha 1