Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

10 - 21.3.2017

UR17_0309

Rezignace člena Zastupitelstva MČ Praha 1 a osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva MČ Praha 1

UR17_0310

Rezignace na členství v komisích Rady MČ Praha 1

UR17_0311

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" v roce 2017

UR17_0312

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR17_0313

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0314

Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 - dohoda

UR17_0315

Ubytovací řád bytového domu Ve Smečkách 594/26, Praha 1

UR17_0316

Žádost o spolupořadatelství: Česká basketbalová federace, z.s. - "Chance 3x3 Tour a FIBA 3x3 World Tour"

UR17_0317

Žádost o spolupořadatelství: Sportify, s.r.o. - "City Cross Run Praha 2017"

UR17_0318

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017"

UR17_0319

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017"

UR17_0320

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2017"

UR17_0321

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

UR17_0322

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9, Praha 1

UR17_0323

Skončení nájmu bytové jednotky č. 11 v domě č. p. 715, k. ú. Staré Město, Dlouhá 38, Praha 1 - dohoda

UR17_0324

Žádost o skončení společného nájmu bytu v domě č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 16

UR17_0325

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR17_0326

Sleva na nájemném za bytový prostor v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR17_0327

Žádost o změnu nájemní smlouvy u nebytových prostorů v domě č. p. 301, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 29 - sleva na nájemném z technických důvodů (prodloužení)

UR17_0328

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 - ukončení podnájmu

UR17_0329

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1334, k.ú. Nové Město, Navrátilova 16 - žádost o společný nájem

UR17_0330

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 946, k. ú. Staré Město, Liliová 14 (permanentní vývěska poř. č. A/2017)

UR17_0331

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26

UR17_0332

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0333

Nabídka k záměru na snížení nájemného za nebytové prostory v domě č. p. 1065, k. ú. Staré Město, Rybná 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0334

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1426, k. ú. Nové Město, Petrská 1

UR17_0335

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 265, k. ú. Malá Strana, Tržiště 6

UR17_0336

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 267, k. ú. Staré Město, Betlémská 9

UR17_0337

Oprava havarijního stavu kotelny v objektu "Vila Oáza" Janov nad Nisou č.p. 464, Velký Semerink, 468 11 Janov nad Nisou

UR17_0338

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava a sanace sklepních prostor domu U Černého vola, Loretánské nám. 107/1, k. ú. Hradčany"

UR17_0339

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR17_0340

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR17_0341

Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny a podepsání smlouvy na rozestavěnou bytovou jednotku č. 158/15, č. p. 158 v ul. Opatovická na pozemku parc. č. 785, vše k. ú. Nové Město, obec Praha

UR17_0342

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR17_0343

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0344

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 617, na pozemku parc. č. 2086/1, Štěpánská 26, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0345

Záměr prodeje bytových jednotek č. 923/1, 923/3, 923/4, 923/5, 923/6, 923/7, 923/8 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0346

Záměr prodeje bytové jednotky č. 657/14 v domě č.p. 657, k. ú. Nové Město, na adrese Žitná 13, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UR17_0347

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UR17_0348

Záměr prodeje bytové jednotky č. 441/4 v domě č.p. 441, k. ú. Malá Strana, na adrese Besední 1, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0349

Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 328/101 v domě č. p. 328 k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 35, Praha 1

UR17_0350

Vydání zhodnocení nebytového prostoru č. 66/101 v domě č. p. 66 k. ú. Josefov, Pařížská 13, Praha 1 a vypořádání vztahů souvisejících s užíváním těchto prostor

UR17_0351

Zpráva o stavu sporu o vydání náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání nebytové jednotky č. 924/105 v domě č. p. 924 k. ú. Staré Město, Dušní 2, Praha 1

UR17_0352

Výběr nejvhodnější nabídky "Úprava zahrady Werichovy vily - propojení s parkem Kampa"

UR17_0353

Výběr nejvhodnější nabídky "Realizace pochozí terasy, Samcova 3, Praha 1 - Nové Město"

UR17_0354

Výběr nejvhodnější nabídky "Betlémská čtvrť - úsek Betlémská - Smetanovo nábřeží, oprava chodníků"

UR17_0355

Projednání rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0356

Zrušení části usnesení č. UR17_0247 ze dne 28.02.2017 ve věci pronájmu části pozemku č. parc. 1000/1, k.ú. Staré Město - tržní místo na Alšově nábřeží

UR17_0357

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Měto společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na základě zveřejněného záměru obce

UR17_0358

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2 Staré Město společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na základě zveřejněného záměru obce dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0359

Žádost České strany sociálně demokratické - KVV Praha o povolení pořádání oslavy 1. máje na Střeleckém ostrově 01.05.2017

UR17_0360

Žádost společnosti Letní poloha, s.r.o. o povolení konání slavnosti "Kampa Střed Světa 2017" v parku Kampa dne 01.04.2017 a instalace velkoplošných fotografií na zábradlí nad Čertovkou od 31.03 do 30.04.2017

UR17_0361

Žádost spolku Nerudný fest, o.s. o povolení konání festivalu pouličního umění Praha Žije Hudbou 2017 na Klárově a v parku Kampa dne 09. - 10.06.2017

UR17_0362

Motivační program pro strážníky OŘ Městské policie Praha 1

UR17_0363

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Národní s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0364

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Rámcová smlouva - nákup PC" zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.

UR17_0365

Žádost o povolení k natáčení společnosti Stillking Films s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0366

Přijetí finančních darů od společností Stillking Films s.r.o., SCOUT BOY s.r.o. a CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o.

UR17_0367

Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1 k.ú. Nové Město k pořádání Velikonočních trhů na zpevněné ploše před halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech v termínu od 11.4. do 7.5.2017

UR17_0368

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0369

Dopisy Radě MČ Praha 1

09 - 7.3.2017

UR17_0259

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0260

Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0261

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0262

Žádost o spolupořadatelství: DesignCorporation, s.r.o. - "Prague Design Week 2017"

UR17_0263

Žádost o spolupořadatelství: Sportify, s.r.o. - "Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2017"

UR17_0264

Žádost o spolupořadatelství: Malostranská beseda, a.s. - výstava "Magické vikýře PLAY"

UR17_0265

Žádost o spolupořadatelství: Eva Gutová - "Vest pocket revue 90 let"

UR17_0266

Žádost o spolupořadatelství - pobočný spolek TJ Sokol Kampa - "Pravidelné koncerty souboru Modrá synkopa"

UR17_0267

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava plynových rozvodů v havarijním stavu v bytovém domě Žitná 1383/35, k. ú. Nové Město"

UR17_0268

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 4, 15, 17, 19 a 31 v bytovém domě Václavské nám. 821/39, k. ú. Nové Město"

UR17_0269

Záměr pronájmu nebytových prostorů podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. v domě v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR17_0270

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 656, k. ú. Nové Město, Řeznická 14 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0271

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 212, Staré Město, Stříbrná 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0272

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0273

Námitky proti výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12

UR17_0274

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0275

Revokace usnesení číslo UR17_0158 ze dne 7. 2. 2017 ve věci: Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 a v domě č. p. 172, k. ú. Nové Město, Černá 1 (Myslíkova 29) - výpovědi

UR17_0276

Zrušení části usnesení číslo UR17_0007 ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Uzavření nájemních smluv k bytům na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016 (poř. č. 6/11-12/2016, Václavské náměstí 821/39)

UR17_0277

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20 - sídlo

UR17_0278

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - sídlo

UR17_0279

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 259, k.ú. Staré, Betlémské náměstí 11 - žádost o prominutí nájemného a dohoda o skončení nájmu

UR17_0280

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1353, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 8 - sleva na nájemném

UR17_0281

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25 - sídlo

UR17_0282

Skončení společného nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 804, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 14 - dohoda a Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 803, k. ú. Staré Město, Kozí 12 a č. p. 804, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 14 - sleva na nájemném

UR17_0283

Uzavření dohody splátkách spojených s užíváním bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR17_0284

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 1341, k. ú. Nové Město, Růžová 11

UR17_0285

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1508, k. ú. Nové Město, Pštrossova 35, Praha 1 - výpověď

UR17_0286

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17 a Uzavření nájemní smlouvy ke stejnému bytu v témže domě

UR17_0287

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 925, k. ú. Nové Město, Opletalova 14 - dohoda

UR17_0288

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 435, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 21 - dohoda

UR17_0289

Sleva na nájemném za byt v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR17_0290

Žádost o změnu doby nájmu u bytu v domě č. p. 1326, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 11

UR17_0291

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR17_0292

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2112, Nové Město, Lodecká 1 - dohoda

UR17_0293

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - leden, únor 2017

UR17_0294

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 968, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 5 (permanentní vývěska poř. č. H/2016)

UR17_0295

Záměr na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 227, k. ú. Nové Město, Na Struze 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0296

Nabídka k záměru o postoupení nájemní smlouvy u nebytového prostoru v domě č. p. 1069, k. ú. Staré Město, Liliová 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0297

Nabídka k záměru o postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0298

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - byt č. 1934/10 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0299

Věcné břemeno - služebnost spočívající v právu přístupu a průchodu v kteroukoliv denní a noční dobu v nezbytně nutném rozsahu pro účely zajištění únikového východu z budovy č. p. 929, umístěné na pozemku parc. č. 771, k. ú. Staré Město, obec Praha (Staroměstské náměstí 8)

UR17_0300

Změna nájemce nebytových prostor v domě č.p. 700, k.ú. Nové Město, Vodičkova 32, Praha 1 - smlouva o koupi části závodu

UR17_0301

Projednání umístění nových restauračních předzahrádek

UR17_0302

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město společnosti MIMA-S Praha, s.r.o., k umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše parku za Staroměstskou radnicí

UR17_0303

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 20. - 21.03.2017

UR17_0304

Stanovisko MČ Praha 1 k Nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb., hlavního města Prahy, kterými se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou s cenovými předpisy

UR17_0305

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Záchranný archeologický výzkum realizován na území Hlavního města Praha, ulice Štěpánská, budova č.p. 630, Praha 1 - Nové Město, parc. č. 2070/1"

UR17_0306

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 01.03.2017

UR17_0307

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0308

Dopisy Radě MČ Praha 1

08 - 28.2.2017

UR17_0241

Žádost o spolupořadatelství: Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan - "Malostranské masopustní veselí 2017"

UR17_0242

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0243

Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast

UR17_0244

Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ Praha 1, pro rok 2017

UR17_0245

Výběr nejvhodnější nabídky "Vytvoření katalogu obchodu a služeb a Cenové mapy sortimentu území MČ Praha 1" - veřejná zakázka malého rozsahu

UR17_0246

Žádost příspěvkové organizace NNF o souhlas zřizovatele s využitím prostředků investičního fondu na nákup konvektomatu a plynového varného kotle

UR17_0247

Pronájem částí pozemků č. parc. 998/1 a 1000/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl na základě zveřejněného záměru obce

UR17_0248

Žádost společnosti Ostrovy, s.r.o. o povolení pořádání hudebního festivalu "United Islands of Prague 2017" ve dnech 24. - 25.06.2017 na Slovanském ostrově

UR17_0249

Žádost společnosti Ostrovy, s.r.o. o povolení pořádání hudebního festivalu "United Islands of Prague 2017" ve dnech 24. - 25.06.2017 v parku Kampa

UR17_0250

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Benediktská 11, č.p. 722

UR17_0251

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 2112, Lodecká 1 - dohodou

UR17_0252

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI v domě č.p. 2061, Lannova 8 - dohodou. Uzavření nájemních smluv k bytům určeným pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domě č.p. 2061, Lannova 8 a v domě č.p. 2112, Lodecká 1

UR17_0253

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Masná s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0254

Žádost o povolení k natáčení společnosti FILM MAKERS s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0255

Přijetí finančních darů od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR17_0256

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0257

Dopisy Radě MČ Praha 1

UR17_0258

Zrušení usnesení č. UR17_0155 ze dne 07.02.2017 - skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 532, k. ú. Malá Strana, Říční 11 - výpověď

07 - 21.2.2017

UR17_0183

Projednání výsledků inventarizace majetku a závazků MČ Praha 1 za rok 2016

UR17_0184

Dary oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UR17_0185

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 - žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

UR17_0186

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění služeb potřebných pro konání Reprezentačního plesu MČ Praha 1 dne 28. 4. 2017, vyjma produkce plesu"

UR17_0187

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1 konaného dne 28. 4. 2017 v Paláci Žofín"

UR17_0188

Účast zástupců Městské části Praha 1 na Běhu světového kulturního dědictví v partnerském městě Bamberg

UR17_0189

Výstava Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague) v partnerské městské části Budapešť-Budavár

UR17_0190

Výběr nejvhodnější nabídky "Ostraha objektu Úřadu městské části Praha 1"

UR17_0191

Žádost o finanční narovnání formou daru - Pařížská 18

UR17_0192

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 7, Elišky Krásnohorské 123/6, k. ú. Josefov"

UR17_0193

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava ZTI a osazení odlučovače tuků v nebytovém prostoru č. 101, Krocínova 316/5, k. ú. Staré Město"

UR17_0194

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava a doplnění stávající EPS - hotel Central, Rybná 677/8, k. ú. Staré Město"

UR17_0195

Valorizace nájemného pro r. 2017 spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů

UR17_0196

Pronájem bytu - občan Prahy 1

UR17_0197

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 1628, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 17

UR17_0198

Slevy na nájemném za byty v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39 z důvodu snížené uživatelnosti

UR17_0199

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 (byt určený ke stabilizaci zaměstnance Úřadu MČ Praha 1)

UR17_0200

Změna doby nájmu u bytové jednotky v domě č. p. 174, k. ú. Hradčany, Loretánská 3

UR17_0201

Žádost spoluvlastníka o nájem bytu v domě č. p. 1100, k. ú. Nové Město, Truhlářská 21

UR17_0202

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 53 - dohoda

UR17_0203

Skončení nájmu bytové jednotky č. 20 v domě č. p. 304, k. ú. Staré Město, Bartolomějská 1, Praha 1 - dohoda

UR17_0204

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 970, k. ú. Nové Město, Růžová 7, Praha 1

UR17_0205

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 726, k. ú. Nové Město, Palackého 12 - výpověď

UR17_0206

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - sídlo a žádost o podnájem

UR17_0207

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 - podnájem

UR17_0208

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0209

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0210

Změna nájemní smlouva na nebytové prostory v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18 - žádost o souhlas s umístěním bankomatu

UR17_0211

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26 - sleva na nájemném

UR17_0212

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 859, k. ú. Staré Město, Vězeňská 9 - změna doby nájmu

UR17_0213

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0214

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 295, k. ú. Malá Strana, Prokopská 6 (permanentní vývěska poř. č. B/2014)

UR17_0215

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu a účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0216

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20

UR17_0217

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR17_0218

Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UR17_0219

Stanovisko k žádosti o pronájem pozemku parc. č. 331, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0220

Využití nabídky na odkup pozemků parc. č. 704/1, parc. č. 752/5, oba v k. ú. Hradčany a pozemku parc. č. 740/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0221

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě pro pozemek parc. č. 470/2, k. ú. Vinohrady (Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a spojovací chodba)

UR17_0222

Žádost o souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Petrské náměstí 7 čp. 1097 Praha 1

UR17_0223

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UR17_0224

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/6, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační zahrádky na Alšově nábřeží

UR17_0225

Žádost Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy o povolení konání akce "Den projektů 2017" v parku na Alšově nábřeží dne 22.3.2017

UR17_0226

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7, k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 01.03. do 30.06.2017

UR17_0227

Žádost pana Michala Maráda o povolení konání svatebního obřadu na Střeleckém ostrově dne 15.06.2017

UR17_0228

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2017

UR17_0229

Projednání umístění nových restauračních předzahrádek

UR17_0230

Skončení nájmu bytové jednotky č. 117 v domě Újezd 394/39 dohodou a uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) - Újezd 394/39

UR17_0231

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), U Lužického semináře 101/26

UR17_0232

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Pštrossova s žádostí o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0233

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ J.Gutha-Jarkovského se zapojením do I-SKYPE v rámci programu Erasmus+

UR17_0234

Přijetí finančních darů od společností SCOUT BOY s.r.o., Stillking Features s.r.o. a SÁGL PRODUCTION s.r.o.

UR17_0235

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup licencí a maintenance pro VMware produkty"

UR17_0236

Výběr nejvhodnější nabídky "Výkon technického dozoru stavebníka - "Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630""

UR17_0237

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce objektu Truhlářská 1113/8, Praha 1 - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby"

UR17_0238

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Projektová dokumentace rekonstrukce veřejných ploch Anenský trojúhelník a rekonstrukce Anenského náměstí"

UR17_0239

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0240

Dopisy Radě MČ Praha 1

06 - 7.2.2017

UR17_0139

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2016

UR17_0140

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0141

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0142

Žádost o spolupořadatelství: Letní poloha, s.r.o. - "Kampa Střed Světa 2017"

UR17_0143

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "24. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2017"

UR17_0144

Žádost o spolupořadatelství: Josef Skalník - výstava "Joska Skalník sny-situace-hry"

UR17_0145

Žádost o spolupořadatelství: spolek Mimo domov - "Out of Home 2017"

UR17_0146

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2017"

UR17_0147

Výběrové řízení na pacht nebytového prostoru s inventářem - kuchyně v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1

UR17_0148

Dodatek ke smlouvě o dílo - Sanace suterénních prostor a oprava dvorní fasády bytového domu Malá Štupartská 1028/9, k. ú. Staré Město

UR17_0149

Smlouva o nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - žádost o prodloužení doby nájmu

UR17_0150

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR17_0151

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Újezd 42, Praha 1 - výpověď

UR17_0152

Žádost o skončení společného nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 a žádost o nový společný nájem téhož bytu

UR17_0153

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR17_0154

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9, Praha 1

UR17_0155

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 532, k. ú. Malá Strana, Říční 11 - výpověď

UR17_0156

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 - dohoda

UR17_0157

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1202, k. ú. Nové Město, Revoluční 20 - dohoda a žádost o vrácení nájemného

UR17_0158

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 a v domě č. p. 172, k. ú. Nové Město, Černá 1 (Myslíkova 29) - výpovědi

UR17_0159

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 - výpověď

UR17_0160

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17 - sleva na nájemném

UR17_0161

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 439, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 11 - sleva na nájemném

UR17_0162

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 - prodloužení nájemní smlouvy

UR17_0163

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1065, k. ú. Staré Město, Rybná 13 - prodloužení slevy na nájemném

UR17_0164

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 a části pozemku parcelní číslo 2032

UR17_0165

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - byt č. 1934/10 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0166

Žádost o koupi nebytové jednotky č. (garáže) 781/101, v budově č. p. 781, která je součástí pozemku parc. č. 866, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Řásnovka 781/4)

UR17_0167

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)

UR17_0168

Valorizace nájemného v r. 2017 v případech pronájmu nemovitostí, nebo jejich částí s výjimkou pronájmu bytů a nebytových prostor

UR17_0169

Žádost o souhlas s pronájmem stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město,/o odkup pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město (ul. Divadelní, Praha 1 - pod zahradou Krannerovy kašny)

UR17_0170

Výpůjčka pozemku parc. č. 2253/1, k. ú. Nové Město (vnitroblok Mezibranská 1592/17, Praha 1)

UR17_0171

Výpověď Smlouvy o výpůjčce, č. CES 2016/0915 uzavřené dne 30.09.2016 pro pozemky parc. č. 563/1 a 562, vše k. ú. Malá Strana, obec Praha s vypůjčitelem spol. Hartigovský palác s.r.o., která je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 564, k. ú. Malá Strana, jehož součástí je dům na adrese Thunovská 183/18, Praha 1

UR17_0172

Záměr prodeje bytu jednotky č. 629/8 v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UR17_0173

Změna záměru prodeje bytové jednotky 757/6 na adrese č. p. 757, Haštalská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UR17_0174

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 113, na pozemcích parc. č. 946/1 a 946/2, U Staré školy 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0175

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 792, na pozemku parc. č. 924, Haštalská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1 - doplnění usnesení

UR17_0176

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0177

Souhlas s návrhem obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol

UR17_0178

Stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_0179

Přijetí finančních darů od společností WILMA-FILM s.r.o. a FILM MAKERS s.r.o.

UR17_0180

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie a kompletní projektové dokumentace pro účely územního řízení a projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení na rekonstrukci spodní části Václavského náměstí

UR17_0181

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0182

Dopisy Radě MČ Praha 1

05 - 31.1.2017

UR17_0112

Objemová studie pavilonu Slovanské epopeje

UR17_0113

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Markétě Kyliánové

UR17_0114

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výroba pořadů a poskytnutí licence - PRAHA TV s.r.o." při využití ust. § 29 písm. i) bodu 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

UR17_0115

Dohoda o narovnání - nebytová jednotka č. 610/102 v domě č. p. 610 v k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1

UR17_0116

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 718/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 718, k.ú. Nové Město, Palackého 9, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UR17_0117

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UR17_0118

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0119

Stanovisko k žádosti o prodej, případně směnu pozemků parc. č. 1018/3, 1018/4, části 1018/6, 1018/7, 1018/8 a 1018/9 vše k. ú. Staré Město za účelem narovnání nedořešených majetkoprávních vztahů

UR17_0120

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1

UR17_0121

Skončení nájmu bytu v bytovém domě s pečovatelskou službou č. p. 1100, k. ú. Staré Město, Benediktská 13 - dohoda

UR17_0122

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců Policie ČR)

UR17_0123

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0124

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3

UR17_0125

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1069, k. ú. Staré Město, Liliová 16 - žádost o postoupení nájemní smlouvy

UR17_0126

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 - postoupení nájmu

UR17_0127

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 41, Josefov, Maiselova 21 - dohoda

UR17_0128

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nebytového prostoru v 1.PP a 1.NP domu Maiselova 41/21, k.ú. Josefov"

UR17_0129

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 10, 25, 27, 30 a 36 v bytovém domě Václavské nám. 821/39, k. ú. Nové Město"

UR17_0130

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 37, 39, 50 v domě s pečovatelskou službou Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město"

UR17_0131

Projednání umístění nové a rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0132

Pronájem částí pozemku č parc. 2313/1 a 2313/7 k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace ve Vrchlického sadech od 01.02.2017 do 30.06.2017 o celkovém záboru 216 m2

UR17_0133

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného movitého daru

UR17_0134

Stanovisko k novele vyhlášky č. 5/2013 - provozování pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech (busking)

UR17_0135

Návrh na čerpání finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 z ORJ 1097 Bezpečnostní fond na nákup vybavení pro OŘP Praha I

UR17_0136

Pokračování realizace programu FIXPOINT - provoz bezpečnostních kontejnerů na odvoz injekčního materiálu - v roce 2017

UR17_0137

Přijetí finančního daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR17_0138

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

04 - 24.1.2017

UR17_0075

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017

UR17_0076

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0077

Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé sociálně-ekonomické situace

UR17_0078

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0079

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2017

UR17_0080

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

UR17_0081

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

UR17_0082

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie, 3. ročník"

UR17_0083

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze - "Setkávání s barokem 2017"

UR17_0084

Organizace výstavy Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague) v partnerských městech MČ Praha 1 a účast zástupců MČ při zahajování výstav

UR17_0085

Jmenování komisí dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017

UR17_0086

Zrušení usnesení č. UR17_0060 ze dne 16.01.2017 v plném znění

UR17_0087

Uzavření nájemní smlouvy k bytu na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016 (Klimentská 1208/12)

UR17_0088

Žádost o pronájem místností v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28

UR17_0089

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR17_0090

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UR17_0091

Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR17_0092

Prodloužení slevy na nájemném za užívání terasy k bytu v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3

UR17_0093

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - výpověď

UR17_0094

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UR17_0095

Žádost o uzavření dohody o splátkách v souvislosti s nabídkou k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 477, k. ú. Staré Město, Melantrichova 20, Praha 1, a revokace usnesení č. UR16_0859 ze dne 18. 7. 2016

UR17_0096

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0097

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 19, k. ú. Nové Město, Jungmannova 7 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0098

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 100, k. ú. Nové Město, Spálená 35 - účel nájmu, nájemné

UR17_0099

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8 - účel nájmu

UR17_0100

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR17_0101

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - podnájem, sídla firem

UR17_0102

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 212, Staré Město, Stříbrná 2 - změna doby nájmu

UR17_0103

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 656, k. ú. Nové Město, Řeznická 14 - změna doby nájmu

UR17_0104

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1187, k.ú. Nové Město, Soukenická 29 - sleva na nájemném

UR17_0105

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30 - výpověď a záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v témže domě

UR17_0106

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce 11 bytů a společných prostor bytového domu Navrátilova 1422/13" realizovanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

UR17_0107

Pravidla pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_0108

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup diskového pole"

UR17_0109

Přijetí finančního daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR17_0110

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0111

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 17.01.2017

03 - 16.1.2017

UR17_0053

Jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise pro dotační program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR17_0054

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0055

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy

UR17_0056

Ukončení nájmu bytu v domě č.p. 2061, k.ú. Nové Město, Klimentská 21 - dohoda (školství)

UR17_0057

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 101, U Lužického semináře 26 - dohoda

UR17_0058

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 2112, Lodecká 1

UR17_0059

Revokace usnesení č. UR16_1392 ze dne 06.12.2016 v bodě 1) uzavření smlouvy o nájmu bytu, č.p. 1095, Soukenická 24 z kvóty služebních bytů pro OŘ MP P1

UR17_0060

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), č.p. 266, Betlémská 7

UR17_0061

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UR17_0062

Skončení nájmu bytové jednotky č. 116/22 v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1 - dohoda

UR17_0063

Doplnění vzorové smlouvy o nájmu nebytových prostor (prostor sloužících podnikání)

UR17_0064

Uzavření dohody o dočasném užívání obytné místnosti v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 (byt určený pro stabilizaci)

UR17_0065

Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR17_0066

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12 - žádost o převod nájmu

UR17_0067

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1 - sídlo

UR17_0068

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 564, k. ú. Malá Strana, Vítězná 10 (Šeříkova 6) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0069

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 102 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0070

Pronájem části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Za Haštalem 3, Praha 1 o výměře 2 m2 za účelem vjezdu na staveniště

UR17_0071

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy pro parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město o výměře 600 m2 ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha)

UR17_0072

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup maintenance pro IBM produkty"

UR17_0073

Přijetí finančního daru od společnosti FILM MAKERS s.r.o.

UR17_0074

Dopisy Radě MČ Praha 1

02 - 10.1.2017

UR17_0030

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 15. - 19.01.2017

UR17_0031

Uzavření dohody o splátkách na dluh spojený s užíváním bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, obec Praha, Karlovo náměstí 25, Praha 1

UR17_0032

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město"

UR17_0033

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 1 v bytovém domě ul. Karolíny Světlé 325/31, k. ú. Staré Město"

UR17_0034

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - dohoda a žádost o prominutí plateb za užívání tohoto bytu

UR17_0035

Žádost o skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 215, k. ú. Staré Město, Náprstkova 9

UR17_0036

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 357, k. ú. Malá Strana, Vlašská 10 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0037

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 585, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 2 (Žitná 31) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0038

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 964, k. ú. Staré Město, Rytířská 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0039

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0040

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - umístění sídel a podnájem

UR17_0041

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, Haštalská 21 - podnájem

UR17_0042

Pronájem části střechy domu čp. 821, Václavské nám. 39, za účelem umístění reklamního zařízení o ploše cca 20 m2 pro nájemce Budějovický Budvar, národní podnik, IČ: 00514152

UR17_0043

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2253/1, k. ú. Nové Město (vnitroblok Mezibranská 1592/17, Praha 1)

UR17_0044

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0045

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0046

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku č. parc. 407 a na něm stojící budovy čp. 1665, Soukenická 36, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0047

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UR17_0048

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 - žádost o nové projednání

UR17_0049

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "ZŠ NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH - ÚPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR" realizované formou užšího řízení podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

UR17_0050

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR17_0051

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0052

Dopisy Radě MČ Praha 1

01 - 4.1.2017

UR17_0001

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2016

UR17_0002

Žádost o ponechání dotací poskytnutých z rozpočtu HMP v r. 2016 ke spotřebě v r. 2017

UR17_0003

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0004

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava bytu č. 6, Novomlýnská 1238/3, k. ú. Nové Město

UR17_0005

Veřejná zakázka malého rozsahu - Kompletní oprava dvou osobních výtahů bytového domu Václavské nám. 828/23, k. ú. Nové Město

UR17_0006

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, v souladu se zveřejněným záměrem č. 1/2016/P

UR17_0007

Uzavření nájemních smluv k bytům na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016

UR17_0008

Žádost o postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23

UR17_0009

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 754, k. ú. Staré Město, Haštalská 13 - sleva na nájemném

UR17_0010

Změna nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - sleva na nájemném

UR17_0011

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21 - změna doby nájmu, účel nájmu

UR17_0012

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 735, k. ú. Staré Město, Dlouhá 25 - žádost o podnájem

UR17_0013

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - říjen, listopad 2016

UR17_0014

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1026, k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6 - dohoda

UR17_0015

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 - výpověď

UR17_0016

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0017

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR17_0018

Nabídka k záměru na pronájem části nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0019

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UR17_0020

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UR17_0021

Prodloužení funkčního období Programové rady Malostranské besedy

UR17_0022

Projednání rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0023

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7 k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 05.01. do 28.2.2017

UR17_0024

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UR17_0025

Koncepční studie Újezd - Vítězná - most Legií

UR17_0026

Přijetí finančního daru od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR17_0027

Přijetí finančních darů od společností Stillking Features s.r.o. a FILM HUNTERS s.r.o.

UR17_0028

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0029

Dopisy Radě MČ Praha 1