Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

37 - 5.12.2017

UR17_1308

Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1, stanovení náhrady ušlého výdělku pro rok 2018 neuvolněným členům ZMČ Praha 1 a poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům ZMČ Praha 1

UR17_1309

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_1310

Žádost o spolupořadatelství: Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. - "Prahou plnou strašidel 2018"

UR17_1311

Žádost o spolupořadatelství: Tanec pro všechny, z.s. - "DanceTime Gala Cup 2018"

UR17_1312

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 2, Lannova 1540/6, k. ú. Nové Město"

UR17_1313

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava terasy bytu č. 3, Truhlářská 1100/21, k. ú. Nové Město"

UR17_1314

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Odstranění havarijního stavu opěrné zdi - Bastionu č. 8 - na pozemcích parc. č. 296 až 298, k. ú. Hradčany"

UR17_1315

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 710, k. ú. Staré Město, Dlouhá 28

UR17_1316

Žádost o slevu z nájmu bytu v domě č. p. 1045, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 22

UR17_1317

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR17_1318

Dům č. p. 393, k. ú. Malá Strana, Seminářská zahrada 13, Praha 1 - změna doby nájmu bytu a nebytového prostoru, novace smlouvy o správě budovy

UR17_1319

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 809, k. ú. Staré Město, Anežská 6 - dohoda

UR17_1320

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 623, k. ú. Staré Město, Týnská 15 - dohoda a prominutí nájemného

UR17_1321

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1

UR17_1322

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - sleva na nájemném

UR17_1323

Záměr prodeje bytové jednotky č. 850/1 stojícím na pozemku parc. č. 962/1, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci"

UR17_1324

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2061, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 701, k. ú. Nové Město, Praha 1, jejichž současným vlastníkem je Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) - změna usnesení č. UR17_1226 ze dne 13.11.2017

UR17_1325

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1 (dále jen "SVJ Štěpánská") - doplnění usnesení č. UR17_1227 ze dne 13.11.2017

UR17_1326

Záměr prodat dlouhodobě nevyužitelnou nebytovou jednotku č. NBJ 1709/101, Pštrossova 32, čp. 1709 se spoluvlastnickým podílem na pozemku č. parc. 931, kú Nové Město, Praha 1 za účelem jejího přisloučení k sousední bytové jednotce - zrušení usnesení č. UR17_1230

UR17_1327

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_1328

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - prodej části společných prostor

UR17_1329

Dodatek č. 5 Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UR17_1330

Koncesní řízení - provozování příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku - doplnění bodu 5 usnesení č. UR17_0839 ze dne 18.07.2017 - komise pro otevírání obálek - Vyhodnocení koncesního řízení

UR17_1331

Pokračování realizace programu FIXPOINT - provoz bezpečnostních kontejnerů na odvoz injekčního materiálu v roce 2018

UR17_1332

Připomínky k návrhu novely nařízení hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád - podzim 2017

UR17_1333

Projednání nových a rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_1334

Zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech MČ Praha 1

UR17_1335

Žádost spolku Jednota kominíků v Praze o povolení konání akce "Oslava výročí 150 let Jednoty kominíků v Čechách" v parku Kampa dne 26.05.2018

UR17_1336

Žádost společnosti WILMA-FILM, s.r.o. o povolení filmového natáčení na Slovanském ostrově dne 11.12.2017

UR17_1337

Žádost společnosti BUC-FILM s.r.o. o povolení umístění filmové techniky na asfaltové ploše ve Vrchlického sadech dne 14.01.2018 od 00:30 do 24:00 hod.

UR17_1338

Uzavření smlouvy o poskytnutí licence k software Zoner Photo Studio

UR17_1339

Přijetí účelového daru od společnosti Finders production s.r.o.

UR17_1340

Zakázka malého rozsahu č. 1079/2017/VZMR "Prodloužení záruční doby na stávající HW (disková pole NexSan)"

UR17_1341

Zrušení usnesení číslo UR17_1115 ze dne 10.10.2017 ve věci: "Nákup softwarových produktů společnosti Microsoft"

UR17_1342

Výběr nejvhodnější nabídky "Oprava nebytového prostoru č. 101, Tomášská 25/6, 24/8, Praha 1, Malá Strana"

UR17_1343

Výběr nejvhodnější nabídky "Nemocnice Na Františku - stavební úpravy středního křídla - zřízení únikové cesty typu B"

UR17_1344

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1345

Dopisy Radě MČ Praha 1

36 - 28.11.2017

UR17_1275

Odpis a vyvedení zmařených investic u účtu nedokončených investic

UR17_1276

Návrh MČ Praha 1 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m. Prahy) - podnět č. 21/2017

UR17_1277

Zásady pro spolupořadatelství Městské části Praha 1 při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času pro rok 2018

UR17_1278

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2018

UR17_1279

Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

UR17_1280

Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UR17_1281

Granty na opravu domovního fondu pro rok 2018 - vyhlášení

UR17_1282

Prodloužení slevy na nájemném z důvodu snížené kvality bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR17_1283

Řešení situace v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR17_1284

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytové jednotce v domě č. p. 435, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 21

UR17_1285

Žádost o souhlas s umístěním sídla do bytu v domě č. p. 1604, k. ú. Nové Město, Bolzanova 7

UR17_1286

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7

UR17_1287

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1634, k. ú. Nové Město, Revoluční 12 - sídlo

UR17_1288

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1238, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 3 - sídlo

UR17_1289

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1065, k. ú. Staré Město, Rybná 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1290

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - říjen, listopad 2017

UR17_1291

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10

UR17_1292

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1030, k. ú. Staré Město, Benediktská 9 - společný nájem

UR17_1293

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 718, k. ú. Nové Město, Palackého 9 - podnájem

UR17_1294

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 713/4, k. ú. Malá Strana, obec Praha (U Lužického semináře 111/42, Praha 1)

UR17_1295

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 59/2, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Valentinská čp. 56/11, Praha 1)

UR17_1296

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku, o výměře 2m2, pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR17_1297

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_1298

Záměr prodeje bytových jednotek č. 712/4, 712/7 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_1299

Záměr prodeje bytových jednotek č. 630/1 a 630/8 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UR17_1300

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1018/1 na adrese č.p. 1018, Karoliny Světlé 7, k.ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UR17_1301

Rozšíření stávajícího věcného břemene chůze a jízdy pro pozemek parc. č. 704, jehož součástí je stavba - budova č. p. 720, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Dlouhá 720/46) - doplnění usnesení č. UR17_1140 ze dne 17.10.2017

UR17_1302

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1101, k. ú. Nové Město, Truhlářská 19 - dohoda

UR17_1303

Výpověď z nájemní smlouvy č. CES: 2009/2453 - pronájem části pozemku č. parc. 2318/9, k. ú. Nové Město, Praha 1 (Bolzanova ul.)

UR17_1304

Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město za účelem umístění stánku k prodeji občerstvení u hlavní cesty od nádraží k tramvajové zastávce ve Vrchlického sadech

UR17_1305

Udělení odměn ředitelům (ředitelkám) škol a školských zařízení v působnosti oddělení školství

UR17_1306

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1307

Dopisy Radě MČ Praha 1

35 - 21.11.2017

UR17_1249

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017

UR17_1250

Návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2019 - 2023

UR17_1251

Rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 - 2020

UR17_1252

Návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2018

UR17_1253

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2018

UR17_1254

Návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2018

UR17_1255

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Stavební úpravy komunikace ulice Národní I. etapa (Voršilská - Spálená), Praha 1" realizované v podlimitním řízení

UR17_1256

Návrh na udělení čestného občanství Prahy 1 in memoriam armádnímu generálovi Josefu Bílému

UR17_1257

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 za rok 2017 panu Antonínu Hepnarovi

UR17_1258

Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou

UR17_1259

Žádosti o změnu dohod o dočasném užívání bytů v domě č. p. 1229, k. ú. Nové Město, U Nemocenské pojišťovny 4, č. p. 1353, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 8 a č. p. 381, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 15, a to pro nájemce bytů z domu č. p. 1105, k. ú. Nové Město, Truhlářská 11

UR17_1260

Dary oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UR17_1261

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_1262

Prodloužení Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí - Zdravotnictví

UR17_1263

Žádost o spolupořadatelství: Muzeum Karla Zemana, z.ú. - "Loutkové divadlo Baron Prášil"

UR17_1264

Vyhodnocení nabídky na koupi movitých věcí vyklizených z nebytové jednotky č. 606/104 v domě č. p. 606, Žitná 29 (Ve Smečkách 1), uskladněných ve skladech Městské části Praha 1 v domě č. p. 1185, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 2, Praha 1.

UR17_1265

Skončení nájmu části pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 720/5 (zahrádka ke kavárně) - dohoda

UR17_1266

Změna doby nájmu u bytových jednotek v domě č. p. 665, k. ú. Nové Město, Navrátilova 12, v domě č. p. 1238, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 3, v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9 a č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR17_1267

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory v domě č. p. 417, k. ú. Staré Město, Národní 35 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1268

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1006, k. ú. Staré Město, Revoluční 5 - podnájem

UR17_1269

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/1 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR17_1270

Záměr prodeje bytové jednotky č. 221/3 k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_1271

Oprava písařské chyby v příloze usnesení UR17_1239 ze dne 13.11.2017 - Pronájem sportovních areálů Na Františku a Masná

UR17_1272

Přijetí účelových darů od společností MIA FILM s.r.o., SILVERSHOT s.r.o., Bc. Ondřej Pavliš a FILM MAKERS s.r.o.

UR17_1273

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Migrace Oracle"

UR17_1274

Dopisy Radě MČ Praha 1

34 - 13.11.2017

UR17_1194

Žádosti o příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na rok 2018

UR17_1195

Změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR17_1196

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_1197

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_1198

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_1199

Žádost o změnu usnesení č. UR17_1023 ze dne 19.9. 2017 ve věci Žádosti o spolupořadatelství: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. - "Výstava studentských prací na téma Prahy"

UR17_1200

Oprava písařské chyby v usnesení UR17_1124 ze dne 17.10.2017 - Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Vánoční výzdoba - osvětlení"

UR17_1201

Žádost o prominutí nájemného za byt v domě č. p. 584, k. ú. Nové Město, Krakovská 1

UR17_1202

Žádost o prodloužení pronájmu bytu v domě č.p. 1045, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 22

UR17_1203

Žádost spoluvlastníka o rozšíření Smlouvy o provozování společné věci ohledně pronájmu bytů v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR17_1204

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava vodovodu a kanalizace bytového domu Jindřišská 875/23, k. ú. Nové Město"

UR17_1205

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 23 - Školská 1267/30, k. ú. Nové Město"

UR17_1206

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava osobního výtahu v bytovém domě Václavské nám. 821/39, k. ú. Nové Město"

UR17_1207

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava fasády a výkladců v 1. NP bytových domů Kozí 803/12 a U Milosrdných 804/14, k. ú. Staré Město"

UR17_1208

Žádost o pronájem sklepů v domě č. p. 535, k. ú. Staré Město, Rytířská 15

UR17_1209

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 - podnájem

UR17_1210

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1196, k. ú. Nové Město, Soukenická 11 - sleva na nájemném

UR17_1211

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 730, k. ú. Nové Město, Vodičkova 9 - prodloužení nájmu

UR17_1212

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - sídlo

UR17_1213

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 - dohoda

UR17_1214

Žádost o instalaci bankomatu do výlohy nebytového prostoru v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1

UR17_1215

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 754 k. ú. Staré Město, Haštalská 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1216

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1217

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1218

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 926, k. ú. Nové Město, Opletalova 16, Praha 1

UR17_1219

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 586, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 8, 10, Praha 1

UR17_1220

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 174, k. ú. Hradčany, Loretánská 3

UR17_1221

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - část Permanentní vývěsky - poř. č. C5/2016 a E/2017 Klimentská 2061/21 (Lannova 8), poř. č. K1/2017, Krakovská 1363/12, poř. č. M/2017, Opatovická 158/20, poř. č. O/2017 Mezibranská 1592/17, poř. č. P/2017, Břetislavova 308/12 a poř. č. Q/2017, Elišky Krásnohorské 1021/12

UR17_1222

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. HSBN Admin s.r.o.)

UR17_1223

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. Linkor AC s.r.o)

UR17_1224

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k části nebytových prostor v domě čp. 120 na pozemku č. parc. 131, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1, Letenská 5

UR17_1225

Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 1075, k.ú. Staré Město, Praha 1 o velikosti 78m2

UR17_1226

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP)

UR17_1227

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1 (dále jen "SVJ Štěpánská")

UR17_1228

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. CES 2017/1119 ze dne 2. 10. 2017 uzavřené se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. , IČ: 04084063 - změna platebních podmínek

UR17_1229

Vyhodnocení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UR17_1230

Záměr prodat dlouhodobě nevyužitelnou nebytovou jednotku č. NBJ 1709/101, Pštrossova 32, čp. 1709 se spoluvlastnickým podílem na pozemku č. parc. 931, kú Nové Město, Praha 1 za účelem jejího přisloučení k sousední bytové jednotce

UR17_1231

Vrácení podílu z grantu MHMP z důvodu prodeje bytové jednotky č. 221/1, Liliová 13, čp. 221, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_1232

Záměr prodeje bytové jednotky č. 630/7 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UR17_1233

Smlouva o výstavbě CES č. 2016/0781, Staroměstské náměstí 929/8 - prodloužení lhůty

UR17_1234

Záměr prodeje bytové jednotky č. 469/8, k. ú. Malá Strana, na adrese Nosticova 6, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_1235

Realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba, pravidelné prohlídky a odstraňování závad systému výsuvných a obslužných sloupků a dohledových kamer" - dodatek č. 1 servisní smlouvy

UR17_1236

Žádost spolku Prevence dětem o povolení konání vánoční akce "Zdobit může každý, zdobit bude každý" v Loretánské zahradě ve dnech 01. - 31.12.2017

UR17_1237

Žádost společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2017/0865 za účelem rozšíření stávajících záborů ve Vrchlického sadech od 01.-31.12.2017

UR17_1238

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Mateřskou školu Masná, příspěvková organizace, IČO: 70101205

UR17_1239

Pronájem sportovních areálů Na Františku a Masná

UR17_1240

Zakázka malého rozsahu č. 0908/2017/VZMR - "Dopravně-inženýrský návrh a následné zpracování projektové dokumentace"

UR17_1241

Přijetí účelových darů od společností FILM MAKERS s.r.o., Finders production s.r.o. a SCOUT BOY s.r.o.

UR17_1242

Návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území MČ Praha 1 v roce 2016

UR17_1243

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017

UR17_1244

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Sportovní areál Masná - oprava hydroizolací objektu zázemí správce"

UR17_1245

Výběr nejvhodnější nabídky "Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů"

UR17_1246

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1247

Dopisy Radě MČ Praha 1

UR17_1248

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 31.10.2017

33 - 30.10.2017

UR17_1179

Změna ve složení Komise pro participaci

UR17_1180

Žádost o spolupořadatelství: spolek Fórum mladých člen AHUV, z.s. - "Malostranské koncertní večery 2017"

UR17_1181

Žádost o spolupořadatelství: Robert Hlaváč - "Oslava 20. narozenin hudebního souboru Vrať se do hrobu"

UR17_1182

Žádost NNF o souhlas zřizovatele s nákupem systému Medset Padsy (EKG Holter, Holter krevního tlaku, záznamníky)

UR17_1183

Stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_1184

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad Základních škol Malostranská ZŠ, ZŠ Vodičkova a ZŠ J. Gutha-Jarkovského na další funkční období

UR17_1185

Zrušení usnesení číslo UR17_0761 ze dne 19.06.2017 ve věci: "Dopravně-inženýrský návrh a následné zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR"

UR17_1186

Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 1120, umístěné na parc. 471, vše zapsáno na LV 1271 u Katastrálního úřadu pro HMP, na adrese Truhlářská 22

UR17_1187

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1188

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Správa a údržba objektu č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5"

UR17_1189

Zrušení části usnesení číslo UR17_1081 ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - srpen, září 2017 a části Permanentní vývěsky - poř. č. C1/2016 Klimentská 2061/21 (Lannova 8), poř. č. H/2017, Opatovická 158/20, poř. č. CH/2017, Růžová 1341/11, poř. č. I/2017, Senovážné náměstí 1565/16 a poř. č. J/2017, Petrská 1161/24

UR17_1190

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 393, k. ú. Malá Strana, Seminářská zahrada 13 - prodloužení nájmu

UR17_1191

Pronájem části pozemku č. parc. 744/1, k. ú. Malá Strana, Praha 1, Na Kampě, za účelem filmování - zrušení usnesení č. UR17_1141 ze dne 17.10.2017

UR17_1192

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017

UR17_1193

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017

32 - 24.10.2017

UR17_1152

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_1153

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_1154

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_1155

Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 - dohoda

UR17_1156

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) dne 31.10.2017

UR17_1157

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného movitého daru

UR17_1158

Návrh na jmenování vedoucího Odboru dopravně správních agend

UR17_1159

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně všech dalších s tím souvisejících činností"

UR17_1160

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava vnitřního dvora, dvorních fasád a stavební přípravy pro vybudování venkovního osobního výtahu - bytový dům Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město"

UR17_1161

Správa budovy č.p. 630, k.ú. Nové Město, Štěpánská 53, 57, Praha 1 a budovy č.p. 2124, k.ú. Nové Město, Štěpánská 55, Praha 1

UR17_1162

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23

UR17_1163

Žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR17_1164

Žádost o řešení bytové situace spoluvlastníka domu č. p. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10

UR17_1165

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12) a prominutí nájemného

UR17_1166

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 577, k. ú. Nové Město, Mezibranská 19

UR17_1167

Žádost o změnu usnesení číslo UR17_0903 ze dne 15.08.2017 ve věci nebytového prostoru v domě č. p. 240, k. ú. Malá Strana, Nerudova 30

UR17_1168

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 621, k. ú. Staré Město, Masná 10 - sleva na nájemném

UR17_1169

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1065, k. ú. Staré Město, Rybná 13 - prodloužení nájmu

UR17_1170

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 328 Praha-1

UR17_1171

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 439, na pozemku parc. č. 333/1, Všehrdova 11, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR17_1172

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - záměr prodeje části společných prostor

UR17_1173

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská

UR17_1174

Navýšení nabídky podané do V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů (ukončeného 1. 3. 2017)

UR17_1175

Dodatek k nájemní smlouvě nebytového prostoru domu č.p. 754, k.ú. Staré Město, Haštalská 13, Praha 1 - rozšíření městského kamerového systému

UR17_1176

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu J.Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace, IČO: 600 035 271

UR17_1177

Výběr nejvhodnější nabídky "Rozšíření datového úložiště na monitorovacích pracovištích operačního střediska Policie ČR Prahy 1 a Centrálním datovém úložišti MKS"

UR17_1178

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

31 - 17.10.2017

UR17_1120

Výběr nejvhodnější nabídky na "Poskytování služeb daňového a účetního poradenství, v rámci zdaňované činnosti MČ Praha 1, zejména s ohledem na uzavření účetního období 2017 a zahájení nového účetního období roku 2018"

UR17_1121

Společná výstava Jan Honsa - Ze staré Prahy a Karl Frech - Bratislava očami Karla Frecha v partnerské městské části Bratislava - Staré Mesto

UR17_1122

Žádost o spolupořadatelství: Varhan Orchestrovič Bauer - "Vánoční koncert Okamžitého filmového orchestru"

UR17_1123

Žádost o spolupořadatelství: Společnost dechové hudby, z.s. - "Koncert Ústřední hudby Armády ČR k poctě Karla Bělohoubka in memoriam"

UR17_1124

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Vánoční výzdoba - osvětlení"

UR17_1125

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání bytu 2 + 1 v domě č. p. 1326 v k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 11, Praha 1

UR17_1126

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání bytové jednotky č. 1097/3 v domě č. p. 1097 v k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7, Praha 1

UR17_1127

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 1665/102 v domě č. p. 1665 v k. ú. Nové Město, Soukenická 36, Praha 1

UR17_1128

Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UR17_1129

Pronájem nebytové jednotky č. 267/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 267 k. ú. Staré Město, Betlémská 9, Praha 1

UR17_1130

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, v souladu se zveřejněným záměrem č. 3/2017/P

UR17_1131

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava dřevěných výkladců nebytové jednotky č. 102 - Žatecká 16/8 (ul. Kaprova), k. ú. Josefov"

UR17_1132

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 174, k. ú. Hradčany, Loretánská 3

UR17_1133

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 417, k. ú. Staré Město, Národní 35 - změna doby nájmu (prodloužení nájmu)

UR17_1134

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 259, k. ú. Staré Město, Betlémské náměstí 11 - podnájem

UR17_1135

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 40, k. ú. Nové Město, Národní 34 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1136

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1137

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 364, k. ú. Malá Strana, Hellichova 11, obec Praha 1

UR17_1138

Souhlas s umístěním sídla společnosti EUROREST s.r.o. na drese Slovanský ostrov čp. 226, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_1139

Vyhodnocení III. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UR17_1140

Rozšíření stávajícího věcného břemene chůze a jízdy pro pozemek parc. č. 704, jehož součástí je stavba - budova č. p. 720, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Dlouhá 720/46)

UR17_1141

Pronájem části pozemku č. parc. 744/1, k. ú. Malá Strana, Praha 1, Na Kampě, za účelem filmování

UR17_1142

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Haštalská 4, se sídlem Haštalská 749/4, Praha 1

UR17_1143

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Jungmannovo nám. 7 čp. 769 Praha 1

UR17_1144

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 559, parc. č. 795/1, Vítězná 4, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR17_1145

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č.2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1 - změna části usnesení

UR17_1146

Prodej části spol. prostor v domě č.p. 24, parc. č. 33, Široká 4, vše v k.ú. Josefov, Praha 1 - změna části usnesení

UR17_1147

Žádost NNF o souhlas zřizovatele s nákupem kombinovaného EKG Holteru+Holteru krevního tlaku, barevné multifunkční tiskárny formátu A3 a speciálních rohoží pro zpevnění nástupní plochy pro požární techniku

UR17_1148

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 454, k.ú. Malá Strana, Újezd 46

UR17_1149

Přijetí účelových darů od společností DíkyČau s.r.o., Stillking Features s.r.o. a FILM HUNTERS s.r.o.

UR17_1150

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1151

Dopisy Radě MČ Praha 1

30 - 10.10.2017

UR17_1101

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce Jungmannovy ulice - projektová dokumentace"

UR17_1102

Výběr nejvhodnější nabídky "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - rehabilitace ve 3. NP"

UR17_1103

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město - oprava nosných konstrukcí v rozsahu dodatku ke stávající projektové dokumentaci"

UR17_1104

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13

UR17_1105

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37 a Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 876, k. ú. Nové Město, Nekázanka 19

UR17_1106

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17 - dohoda a uzavření nájemní smlouvy k bytu v témže domě

UR17_1107

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1108

Nabídka k záměru na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1109

Změna nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 1647, k. ú. Nové Město, Myslíkova 21 (Křemencova 2) - sleva na nájemném

UR17_1110

Výpůjčka části pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1 (Vítězná 4, č.p. 559,Praha 1)

UR17_1111

Žádost politického hnutí ANO 2011 o povolení umístění volebního stánku ve Vrchlického sadech před vchodem do vestibulu Hlavního nádraží dne 19.10.2017

UR17_1112

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Růžová 11, č.p. 1341

UR17_1113

Vyjádření ředitelů ZŠ k zónám placeného stání v hlavním městě Praze

UR17_1114

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1115

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup softwarových produktů společnosti Microsoft"

UR17_1116

Žádosti o povolení k natáčení společnosti Finders production s.r.o. na Karlově mostě

UR17_1117

Přijetí účelového daru od společností DíkyČau s.r.o.

UR17_1118

Nadlimitní zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění "Integrace a zprovoznění pevných a otočných kamer a příslušných instalačních sad pro modernizaci vybraných stávajících kamerových stanovišť Městského kamerového systému hlavního města Prahy na území MČ Praha 1"

UR17_1119

Dopisy Radě MČ Praha 1

29 - 3.10.2017

UR17_1062

Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na bezpečnostní opatření a městský kamerový systém

UR17_1063

Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)

UR17_1064

Žádost o spolupořadatelství: Italia Arte Fest, s.r.o. - festival "Italia Arte Fest 2017"

UR17_1065

Žádost o spolupořadatelství: Česká hračka, s.r.o. - "Vyrobeno v Czechii- v České republice (hračka, design, řemeslo)"

UR17_1066

Žadost o spolupořadatelství: Díky, že můžem, z.s. - "Korzo Národní 2017"

UR17_1067

Žádost o spolupořadatelství: spolek Nerudný fest.cz - "Koncert pro budoucnost 2017"

UR17_1068

Žádost o spolupořadatelství: Akademie múzických umění v Praze - festival "FAMUFEST 2017"

UR17_1069

Žádost o spolupořadatelství: Klára Chábová - konference na téma "Najdu práci, když jsem z děcáku?"

UR17_1070

Uzavření nájemních smluv k bezbariérovým bytům v domě č.p. 158, k.ú. Nové Město, Opatovická 20 a č.p. 295, k.ú. Malá Strana, Prokopská 6

UR17_1071

Postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 188, k. ú. Nové Město, Pštrossova 12

UR17_1072

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1426, k. ú. Nové Město, Petrská 1

UR17_1073

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 392, k. ú. Malá Strana, Hellichova 20

UR17_1074

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17

UR17_1075

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR17_1076

Uzavření nájemních smluv k bytům na základě záměru na pronájem bytů a v souladu s usnesením číslo UR17_0895 ze dne 15.08.2017 a UR17_0836 ze dne 18.07.2017

UR17_1077

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k terase ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 632, k. ú. Malá Strana, Hellichova 11b, Praha 1

UR17_1078

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 925, k. ú. Nové Město, Opletalova 14 - výpověď

UR17_1079

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 754 k. ú. Staré Město, Haštalská 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1080

Žádost bývalého nájemce o uznání a vyplacení nákladů vložených na zhodnocení nebytového prostoru v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59

UR17_1081

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - srpen, září 2017, a části Permanentní vývěsky - poř. č. C1/2016 Klimentská 20161/21 (Lannova 8), poř. č. H/2017, Opatovická 158/20, poř. č. CH/2017, Růžová 1341/11, poř. č. I/2017 Senovážné náměstí 1565/16 a poř. č. J/2017, Petrská 1161/24

UR17_1082

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR17_1083

Zrušení části usnesení číslo UR17_0213 ze dne 21. 2. 2017 ve věci: Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1084

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 209, k. ú. Nové Město, Myslíkova 5 (Vojtěšská 2) - sídlo

UR17_1085

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1196, k. ú. Nové Město, Soukenická 11 - sídlo

UR17_1086

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 265, k. ú. Malá Strana, Tržiště 6 - sleva na nájemném

UR17_1087

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 - slevy na nájemném

UR17_1088

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 - výpověď

UR17_1089

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 512, k. ú. Staré Město, Havelská 1 - výpověď

UR17_1090

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1,3 - dohoda

UR17_1091

Projednání umístění nových restauračních předzahrádek a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR17_1092

Ukončení pronájmu Střeleckého ostrova dle Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2014/0579 mezi MČ Praha 1 a Malostranskou besedou, a.s.

UR17_1093

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Lodecká 1, č.p. 2112

UR17_1094

Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy

UR17_1095

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru pro Školní jídelnu Zlatnická

UR17_1096

Přijetí účelových darů od společností Stillking Films s.r.o.

UR17_1097

Výběr nejvhodnější nabídky na Kontrolu oprav provedených v rámci Grantů na obnovu domovního fondu 2017

UR17_1098

Koncepční studie ulice Revoluční

UR17_1099

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1100

Dopisy Radě MČ Praha 1

28 - 19.9.2017

UR17_1016

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_1017

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_1018

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_1019

Změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR17_1020

Žádost o spolupořadatelství: Umění proti rakovině, z.s. - "Galerie pro onkologické pacienty a podporující umělce"

UR17_1021

Žádost o spolupořadatelství: Josef Kalousek - "Festival mladých talentů 2017"

UR17_1022

Žádost o spolupořadatelství: Ekotopfilm, s.r.o. - "MFF dokumentárních filmů Příběhy Země"

UR17_1023

Žádost o spolupořadatelství: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. - "Výstava studentských prací na téma Praha"

UR17_1024

Žádost o spolupořadatelství: Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. - festival "Čtení ve vlaku"

UR17_1025

Žádost o spolupořadatelství: Mgr. Beáta Kráĺová - výstava "59 De Paris a Prague"

UR17_1026

Žádost o spolupořadatelství: Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR, z.s. - putovní výstava "Zaniklý svět"

UR17_1027

Žádost o revokaci usnesení č. UR17_0346 - záměr prodeje BJ 657/14 - Žitná 13

UR17_1028

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, v souladu se zveřejněným záměrem č. 2/2017/P, a záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5

UR17_1029

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město"

UR17_1030

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 201, Ostrovní 146/16, k. ú. Nové Město"

UR17_1031

Dodatek ke smlouvě o dílo - Oprava podlah v prostorách gymnázia ul. Masná 700/13, k. ú. Staré Město

UR17_1032

Byty se sníženou kvalitou - stanovení výše nájemného (Jindřišská 875/23)

UR17_1033

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému ke stabilizaci zaměstnance Úřadu MČ Praha 1 v domě č. p. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5

UR17_1034

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR17_1035

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1527, k. ú. Nové Město, Navrátilova 14

UR17_1036

Odvolání k poskytnutým slevám na nájemném z bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13

UR17_1037

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - dohoda

UR17_1038

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 585, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 2 - výpověď

UR17_1039

Nabídka k záměru na pronájem části nebytového prostoru v domě č. p. 44, k. ú. Nové Město, Vladislavova 10 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_1040

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 40, k. ú. Nové Město, Národní 34 - změna doby nájmu (prodloužení nájmu)

UR17_1041

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1508, k. ú. Nové Město, Pštrossova 35 - sídlo

UR17_1042

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1628, k. ú. Staré Město, Senovážné náměstí 17 - sídlo

UR17_1043

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - podnájem

UR17_1044

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR17_1045

Odsvěření sousoší sv. Jana Nepomuckého s architektonickým podstavcem ve Spálené ulici, které stojí na pozemku parc. č. 745, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR17_1046

Výpůjčka pozemku parc. č. 680 v k. ú. Hradčany (Na baště sv. Tomáše 230/7)

UR17_1047

Pronájem části prostoru v domě čp. 423, k. ú. Staré Město, Uhelný trh 423/2 (Skořepka 9), Praha 1

UR17_1048

Pronájem části prostoru v domě čp. 594, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 26, Praha 1

UR17_1049

Informace k domu čp. 364, Vlašská 2, který je součástí pozemku parc. č. 21, vše v k. ú. Malá Strana, obec Praha

UR17_1050

Záměr prodeje bytové jednotky č. 769/9, k. ú. Nové Město, na adrese Jungmannovo náměstí 7, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_1051

Žádost společnosti Mimesis Film s.r.o. o povolení filmového natáčení dne 28.09.2017 na Slovanském ostrově

UR17_1052

Žádost společnosti LINHART ARCHITECT, s.r.o. o povolení umístění lešení v rámci opravy fasády objektu č. p. 781 na parc. č. 1027, k.ú. Staré Město, v parku Řásnovka, ve dnech 25.09. - 23.10.2017

UR17_1053

Žádost společnosti Signal Productions s.r.o. o povolení konání akce "Signal festival" v parku Kampa a v parku Cihelná ve dnech 12. - 15.10.2017

UR17_1054

Petice proti nadměrnému hluku v okolí Jánského vršku způsobené hlučnými akcemi pořádané restaurací Santini Garden

UR17_1055

Návrh přidělení finančních darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zřizovaných základních škol, mateřských škol, školních jídelen a školy v přírodě

UR17_1056

Přijetí účelového daru od společnosti Finder production s.r.o.

UR17_1057

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Podzemní kontejnery III. etapa (Dušní, Revoluční, Krocínova)"

UR17_1058

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Oprava uliční fasády objektu školy, č.p. 425, Uhelný trh 4, parc. č. 371, k.ú. Staré Město, Praha 1"

UR17_1059

Oživení náplavky v lokalitě Dvořákova nábřeží a nábřeží L. Svobody - výstavba trvalého schodiště ze Štefánikova mostu

UR17_1060

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 12.09.2017

UR17_1061

Dopisy Radě MČ Praha 1

27 - 11.9.2017

UR17_1006

Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018 včetně limitů pro tvorbu rozpočtu

UR17_1007

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_1008

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_1009

Výběr nejvhodnější nabídky "Úprava veřejných prostor Purkyňova - východní část"

UR17_1010

Výběr nejvhodnější nabídky "Revitalizace Anenského náměstí"

UR17_1011

Připomínkové řízení k návrhu novely Obecně závazné vyhlášky č.5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, včetně Příloh k OZV

UR17_1012

Žádost Magistrátu hl. m. Prahy o povolení akce "Připomínáme si 15 let od povodní" na Slovanském ostrově dne 16.9.2017

UR17_1013

Prodej služebního koně ROMKE RETINA VIII-17

UR17_1014

Výběr nejvhodnější nabídky "Centrální úložiště logů"

UR17_1015

Dopisy Radě MČ Praha 1

26 - 4.9.2017

UR17_0971

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 1. pololetí 2017

UR17_0972

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR17_0973

Výběr nejvhodnější nabídky "Chodníkový program - U Dobřenských"

UR17_0974

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR17_0975

Sleva na nájemném z bytů v domě č.p. 1628, k.ú. Nové Město, Senovážné náměstí 17

UR17_0976

Nabídka k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0977

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1634, k. ú. Nové Město, Revoluční 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0978

Záměr na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR17_0979

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 - výpověď

UR17_0980

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 160, k. ú. Hradčany, Úvoz 24 - výpověď

UR17_0981

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1094, k. ú. Nové Město, Soukenická 22 - výpověď

UR17_0982

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 174, k. ú. Hradčany, Loretánská 3 - výpověď

UR17_0983

Změna nájemce nebytových prostor v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7 - smlouva o koupi závodu

UR17_0984

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR17_0985

Oprava tiskové chyby v usnesení číslo UR17_0907 ze dne 15.08.2017 ve věci: Skončení nájmu nebytového prostoru, vitrín a závěsné reklamy, vše v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - dohoda

UR17_0986

Žádost o uzavření dohody o splátkách - bytová jednotka 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0987

Pronájem části pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí) - zrušení usnesení UR17_0919 ze dne 15.08.2017

UR17_0988

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1 (Vítězná 4, č.p. 559, Praha 1)

UR17_0989

Záměr prodeje části spol. prostor a změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 559, na pozemku parc. č. 795/1, Vítězná 4, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR17_0990

Záměr prodeje bytových jednotek č. 474/7 na adrese č.p. 474, Kožná 4, k.ú. Staré Město, Praha 1 a č. 630/4 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UR17_0991

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Na Poříčí čp. 1045/22 Praha 1

UR17_0992

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Revoluční čp. 1202/20 Praha 1

UR17_0993

Záměr prodeje bytové jednotky č. 266/11, k. ú. Staré Město, na adrese Betlémská 7, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0994

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č. 2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0995

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 429, na pozemku parc. č. 346, Újezd 36, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR17_0996

Žádost o opětovné projednání Dohody o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UR17_0997

Nabídka k záměru na pronájem jednotky č. 98/1 v domě č. p. 98, k. ú. Josefov, Pařížská 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0998

Žádost Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy o povolení konání kulturní akce "Open Square" v parku na Alšově nábřeží dne 16.09.2017

UR17_0999

Žádost Spolku přátel Petrské čtvrti o povolení pořádání kulturně-vzdělávací akce s názvem "Svatopetrské kování 2017" dne 23.09.2017 v parku u kostela sv. Petra v Biskupské ul.

UR17_1000

Žádost Městské policie hl. m. Prahy o povolení konání preventivně osvětové akce "Setkání s Městskou policií hl.m. Prahy" na Slovanském ostrově dne 13.09.2017

UR17_1001

Žádost spolku RODRO z.s. o výpůjčku částí pozemků v parku u Gogolovy ulice, na Alšovo nábřeží a v parku Kampa k umístění výstavních stojanů v rámci projektu "Křižovatka cest" v termínu od 4.9.2017 do 30.9.2018

UR17_1002

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka - "Park Střelecký ostrov - 24 hodinová služba - kontrola dětských hřišť, zajištění provozu výtahu, dohled nad dodržováním návštěvního řádu a noční ostraha celého areálu"

UR17_1003

Přijetí účelových darů od společností LOCATERS s.r.o., WILMA-FILM s.r.o. a SILVERSHOT s.r.o.

UR17_1004

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_1005

Dopisy Radě MČ Praha 1

25 - 15.8.2017

UR17_0885

Žádost o spolupořadatelství: spolek Architectura, z.s. - "Betlémská kulturní noc 2017"

UR17_0886

Žádost o spolupořadatelství: Eliška Josifová - "Loretánské muzikobraní"

UR17_0887

Žádost o spolupořadatelství: BA Jakub Plojhar, MBA - "Zažít město jinak na Malostranském náměstí"

UR17_0888

Žadost o spolupořadatelství: Petr Pošvic - "Malostranské vinobraní - dozvuky Horňáckých slavností"

UR17_0889

Žádost o spolupořadatelství: Spectaculum, a.s.- "Karel Hašler Open Air"

UR17_0890

Žádost o spolupořadatelství: Contemporary, z.s. - "Summer LAB 2017"

UR17_0891

Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2017, informace o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30.6.2017

UR17_0892

Správa budovy č.p. 630, k.ú. Nové Město, Štěpánská 53,57, Praha 1 a budovy č.p. 2124, k.ú. Nové Město, Štěpánská 55, Praha 1

UR17_0893

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytováná s užíváním bytu v domě č. p. 947, k. ú. Nové Město, Růžová 10

UR17_0894

Uzavření nájemních smluv k bezbariérovým bytům v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR17_0895

Záměr na pronájem bytů

UR17_0896

Žádost o postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37

UR17_0897

Žádost o dočasný pronájem jednotky č. 98/1 v domě č. p. 98, k. ú. Josefov, Pařížská 17

UR17_0898

Prodloužení dohody o dočasném užívání bytu v domě č.p. 923, k.ú. Nové Město, Opletalova 10

UR17_0899

Námitky proti výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8

UR17_0900

Uznání vyplacení nákladů vložených na zhodnocení nebytového prostoru v domě č.p. 778, k.ú. Nové Město, Václavské náměstí 14

UR17_0901

Uznání vyplacení nákladů vložených na zhodnocení nebytového prostoru v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, Žitná 13

UR17_0902

Žádost o souhlas MČ Praha 1 jako zřizovatele Střediska sociálních služeb Praha 1 s přijetím finančního daru

UR17_0903

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 240, k. ú. Malá Strana, Nerudova 30 - sídlo

UR17_0904

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 736, k. ú. Staré Město, Dlouhá 23 - žádost o povolení umístění bankomatu

UR17_0905

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 908, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 7 - sídlo

UR17_0906

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 754, k. ú. Staré Město, Haštalská 13 - dohoda

UR17_0907

Skončení nájmu nebytového prostoru, vitrín a závěsné reklamy, vše v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - dohoda

UR17_0908

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 1161, k.ú. Nové Město, Petrská 24 - dohoda

UR17_0909

Žádost o prodloužení lhůty k vyklizení nebytového prostoru v domě č. p. 1767, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 7

UR17_0910

Žádost o souhlas s umístěním bankomatu do výlohy nebytového prostoru v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3

UR17_0911

Žádost o vrácení nájemného za nebytový prostor v domě č. p. 764, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 4

UR17_0912

Žádost o pronájem části nebytového prostoru v domě č. p. 44, k. ú. Nové Město, Vladislavova 10 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0913

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 98, k. ú. Josefov, Pařížská 17 - rozšíření účelu nájmu v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0914

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0915

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0916

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru (hromadná garáž) v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0917

Výpůjčka pozemku parc. č. 2113 a 2115, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 1766/9, Praha 1 (dvůr)

UR17_0918

Výpůjčka části pozemku parc. č. 52/3, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (dvůr u domu Veleslavínova ulice 96/4)

UR17_0919

Pronájem části pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR17_0920

Pronájem části pozemku parc. č. 643, k.ú. Malá Strana, Praha 1 a nájem pozemku parc. č. 11, k. ú. Hradčany (prodloužení doby nájmu/pronájmu)

UR17_0921

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 680 v k. ú. Hradčany (Na baště sv. Tomáše 230/7)

UR17_0922

Záměr pronájmu části prostoru v domě čp. 423, k. ú. Staré Město, Uhelný trh 423/2 (Skořepka 9), Praha 1

UR17_0923

Záměr pronájmu části prostoru v domě čp. 594, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 26, Praha 1

UR17_0924

Věcné břemeno na rozvaděč VN ve velkoodběratelské trafostanici - VoTS umístěné v prostoru podzemních garáží na pozemku parc. č. 994/2, k. ú. Staré Město, obec Praha (náměstí Jana Palacha)

UR17_0925

Žádost nájemce o prošetření podmínek nájemní smlouvy, Na Poříčí 38, čp. 1934, Praha 1, k.ú. Nové Město

UR17_0926

Žádost SVJ domu U Lužického semináře 42 čp. 111 Praha 1 o projednání prodeje pozemku č. parc. 713/4, Praha 1, k.ú. Malá Strana

UR17_0927

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 712 a k pozemku parc. č. 722 se stavbou budovy č. p. 712, na adrese Dlouhá 32, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0928

Prodej id. podílu na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3 v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0929

Záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5

UR17_0930

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 1, Jeruzalémská 961/5, k. ú. Nové Město"

UR17_0931

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Sanace závad způsobených zatékáním a zemní vlhkostí - 1. PP a 1. NP nebytové jednotky č. 101 na adrese Jeruzalémská 1283/9, k. ú. Nové Město"

UR17_0932

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Sanace a stavební úpravy nebytového prostoru č. 102 v suterénu bytového domu Na Poříčí 1758/14, k. ú. Nové Město"

UR17_0933

Dodatek ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce 11 bytů a společných prostor bytového domu Navrátilova 1422/13

UR17_0934

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město - vícepráce"

UR17_0935

Žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k.ú. Nové Město, Praha 1 o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37

UR17_0936

Prodej bytové jednotky č. 7/3 v domě č.p. 7 stojícím na pozemku parc. č. 94/1, k.ú. Josefov, Dušní 13, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UR17_0937

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1030, na pozemku parc. č. 706, Benediktská 9 k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0938

Záměr prodeje bytových jednotek č. 630/4, č. 630/6, č. 630/7, č. 630/9, č. 630/10, č. 630/12, č. 630/13, č. 630/15, č. 630/16, č. 630/17, č. 630/18, č. 630/19, č. 630/24, č. 630/25, č. 630/27 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UR17_0939

Záměr prodeje bytové jednotky č. 630/26 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k. ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0940

Záměr pronájmu domu na adrese U Sovových mlýnů 1, čp. 134, parc. č. 788, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Michnovský letohrádek, Rybářský domeček" formou výběrového řízení

UR17_0941

Projednání umístění nových a rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0942

Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město k pořádání příležitostných trhů na zpevněné ploše před halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech v termínech 05.09. - 01.10.2017 a 27.11. - 23.12.2017

UR17_0943

Žádost paní Kamily Fialové o povolení konání akce pro děti ve Františkánské zahradě dne 08.09.2017

UR17_0944

Žádost Nadačního fondu Mikuláše Daczického z Heslova o povolení konání akce pro děti "Obléhání Prahy Švédy" v parku Kampa dne 31.08.2017

UR17_0945

Žádost společnosti Stillking Films, spol. s r.o. o povolení parkování filmové techniky ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha)

UR17_0946

Žádost spolku Integrace 3P, z.s. o povolení konání akce "Den pro komunity" v parku Lannova 29.08.2017

UR17_0947

Žádost o souhlas zřizovatele s využitím prostředků fondu investic NNF na nákup nového echografického přístroje a nového ultrazvukového přístroje

UR17_0948

Oprava písařské chyby v usnesení č. UR17_0813 ze dne 18.07.2017

UR17_0949

Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu ze sociální rezervy

UR17_0950

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0951

Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé sociálně-ekonomické situace

UR17_0952

Uzavření Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0953

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0954

Pověření řízením příspěvkové organizace Školní jídelna Karmelitská

UR17_0955

Prodloužení smlouvy o nájmu sportovních areálů

UR17_0956

Přijetí účelových darů od společností FILM MAKERS s.r.o. a SCOUT BOY s.r.o.

UR17_0957

Přijetí účelových darů od společností FILM HUNTERS s.r.o.

UR17_0958

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Úprava zahrady Werichovy vily - propojení s parkem Kampa"

UR17_0959

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace plochy Anenský trojúhelník" realizované v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

UR17_0960

Účelový finanční dar na vybavení školícího centra pro veřejnost

UR17_0961

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění tzv. antikonfliktních týmů v ulicích Prahy 1" - dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. CES 2017/0551

UR17_0962

Výběr nejvhodnější nabídky "Poskytování služeb pro zajištění rozvoje systému PROXIO"

UR17_0963

Výběr nejvhodnější nabídky "Procesní řízení životního cyklu zaměstnance"

UR17_0964

Výběr nejvhodnější nabídky "Dodávka a implementace sw licencí produktů Geutebrück a ECC´s pro obměnu stávajících a výstavbu nových kamerových stanovišť Městského kamerového systému hlavního města Prahy na území Městské části Praha 1"

UR17_0965

Výběr nejvhodnější nabídky "Dodávka pevných a otočných kamer a příslušných instalačních sad pro modernizaci vybraných stávajících kamerových stanovišť Městského kamerového systému hlavního města Prahy na území Městské části Praha 1"

UR17_0966

Výběr nejvhodnější nabídky "Vybudování kamerových stanovišť s multifokálním senzorickým systémem s vysokým rozlišením pro zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích na území Městské části Praha 1"

UR17_0967

Výběr nejvhodnější nabídky "Modernizace operačního střediska Městské policie Praha 1, Opletalova 19".

UR17_0968

Vypsání nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, "Integrace a zprovoznění pevných a otočných kamer a příslušných instalačních sad pro modernizaci vybraných stávajících kamerových stanovišť Městského kamerového systému hlavního města Prahy na území Městské části Praha 1"

UR17_0969

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0970

Dopisy Radě MČ Praha 1

24 - 18.7.2017

UR17_0809

Zpráva Útvaru tajemníka, oddělení právního, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1 o provedených opatřeních ve věci stížností, podnětů a petic podaných od 01.01.2016 do 31.12.2016

UR17_0810

Dary oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UR17_0811

Konání Dnů evropského dědictví (EHD) na území MČ Praha 1

UR17_0812

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy - dohoda

UR17_0813

Uzavření Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí (ZDRAVOTNICTVÍ)

UR17_0814

Zrušení části usnesení č. UR17_0669 ze dne 06.06.2017 - prodloužení Smlouvy o nájmu bytu určeného pro stabilizaci preferovaných profesí (ZDRAVOTNICTVÍ)

UR17_0815

Výběr nejvhodnější nabídky "Oprava a sanace suterénních prostor MŠ Masná, Masná 700/11, Praha 1 - Staré Město"

UR17_0816

Žádost společnosti SANANIM, z.ú. o výjimku z usnesení č. UR16_0714 ze dne 08.06.2016 Pravidla pro povolování akcí na náměstí Na Kampě - zákaz používání zesilovacích zařízení s reproduktory

UR17_0817

Žádost o spolupořadatelství: Divadlo Bez zábradlí, s.r.o. - "Letní hraní v Divadle Bez zábradlí"

UR17_0818

Žádost o spolupořadatelství: Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha, z.s. - "Gala Kasai Dance School Company & Bohemia Balet"

UR17_0819

Žádost o spolupořadatelství: STAMIC CREATIVE, s.r.o. - "MF komorní hudby EuroArt Praha"

UR17_0820

Žádost o spolupořadatelství: spolek Bejt Praha - koncert "Světlo Porozumění"

UR17_0821

Žádost o spolupořadatelství: Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova - "Dětské hraní - Obléhání Prahy Švédy"

UR17_0822

Žádost o spolupořadatelství: Aréna, z.s. - "Minifestival slovenského divadla a kultury v Praze"

UR17_0823

Žádost o spolupořadatelství: Nadační fond - Evropské vojenské vzdělávací a rekreační centrum armádního generála Karla Janouška - "Pietní akt k výročí návratů československých letců R.A.F. do vlasti"

UR17_0824

Žádost o spolupořadatelství: Česká streetballová federace, z.s. - "15. ročník Pražského mezinárodního streetballového poháru Prague International Streetball Cup"

UR17_0825

Žádost o uzavření dohody o splátkách - byt 3 + 1 v domě č. p. 147 v k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1

UR17_0826

Uzavření dohody o splátkách na dluh spojený s užíváním bytu v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, obec Praha, Žitná 23, Praha 1

UR17_0827

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, Kožná 4

UR17_0828

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1071, k. ú. Staré Město, Rámová 3

UR17_0829

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 147, k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3

UR17_0830

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 147, k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3

UR17_0831

Žádost o podnájem bytu v domě č. p. 1095, k. ú. Nové Město, Soukenická 24

UR17_0832

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy u bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25

UR17_0833

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 a oprava části usnesení číslo UR17_0676 ze dne 6. 6. 2017

UR17_0834

Žádost o zajištění náhradního bytu

UR17_0835

Sleva na nájemném za byt v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR17_0836

Záměr na pronájem bytů formou výběrových řízení - úprava pravidel

UR17_0837

Zrušení usnesení číslo UR17_0677 ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Skončení nájmu bytu v domě č. p. 604, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 5 - dohoda

UR17_0838

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR17_0839

Koncesní řízení - provozování příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UR17_0840

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1,3 - podnájem

UR17_0841

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24 - prodloužení doby nájmu

UR17_0842

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 595, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 28 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0843

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1634, k. ú. Nové Město, Revoluční 12 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR17_0844

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 525, k. ú. Staré Město, Havelská 4 - snížení nájemného

UR17_0845

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 946, k. ú. Staré Město, Liliová 14 - sleva na nájemném

UR17_0846

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 215, k. ú. Staré Město, Náprstkova 9 - sleva na nájemném

UR17_0847

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 276,k. ú. Staré Město, Náprstkova 2 - sleva na nájemném

UR17_0848

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700,k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - sleva na nájemném

UR17_0849

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10 - sleva na nájemném

UR17_0850

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 507,k. ú. Staré Město, Havelská 11 - sleva na nájemném

UR17_0851

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - sídlo

UR17_0852

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 951, k. ú. Nové Město, Růžová 13 - sídlo

UR17_0853

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 16 - sídlo

UR17_0854

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 688, k. ú. Staré Město, Benediktská 6 - dohoda

UR17_0855

Nabídka k záměru za změnu doby nájmu u nebytového prostory v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0856

Nabídka k záměru na společný nájem nebytového prostoru v domě č. p. 781, k. ú. Staré Město, Řásnovka 4 v souladu se zveřejněným záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0857

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0858

Nabídka k záměru na společný nájem nebytového prostoru v domě č. p. 184, k. ú. Nové Město, Křemencova 5 v souladu se zveřejněným záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0859

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0860

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1758, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0861

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (hromadná garáž) v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1, Praha 1

UR17_0862

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 262, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 9 (Tržiště 12) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0863

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0864

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 98, k. ú. Josefov, Pařížská 17 - rozšíření účelu nájmu a žádost o odklad plateb nájmu

UR17_0865

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 52/3, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (dvůr u domu Veleslavínova ulice 96/4)

UR17_0866

Věcné břemeno - služebnost k tíži pozemků parc. č. 563/1 a 562, vše k. ú. Malá Strana ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 564, jehož součástí je stavba č. p. 183, k. ú. Malá Strana spočívající v povinnosti strpět umístění podzemní stavby Thunovská 18, Praha 1 (Hartigovský palác s.r.o.)

UR17_0867

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu U Staré školy 4 čp. 114 Praha 1

UR17_0868

Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1 - změna části usnesení

UR17_0869

Projednání umístění nových a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR17_0870

Žádost Městské policie hl. města Praha o povolení umístění výstavy s názvem "25 let od založení Městské policie" v parku Kampa ve dnech 01. - 29.08.2017

UR17_0871

Žádost Magistrátu hlavního města Prahy o povolení umístění výstavy s názvem "Charitativní výstava k 15letům od povodní" v parku Kampa ve dnech 31.07. - 2.10.2017

UR17_0872

Žádost p. Petra Pošvice o povolení konání akce "Malostranské vinobraní - Dozvuky horňáckých slavností 2017" v parku Kampa dne 23.09.2017

UR17_0873

Žádost společnosti WILMA FILM, s.r.o., o povolení parkování filmové techniky a zázemí natáčení na asfaltové ploše ve Vrchlického sadech ve dnech 9.-10.8.2017

UR17_0874

Stanovení platu řediteli a ředitelkám škol zřizovaných Městskou částí Praha 1 - posun dle započitatelné praxe

UR17_0875

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domech Lannova 1540/6, Náprstkova 213/5, Jungmannovo náměstí 764/4

UR17_0876

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Lodecká 1, č.p. 2112

UR17_0877

Vyhlášení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "Rozšíření datového úložiště na monitorovacích pracovištích operačního střediska Policie ČR Prahy 1 a Centrálním datovém úložišti MKS" zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.

UR17_0878

Výběr nejvhodnější nabídky "Doplnění kapacity diskového pole IBM V7000"

UR17_0879

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0451 - Rozvoj agendy Silniční hospodářství

UR17_0880

Žádosti o povolení k natáčení společnosti Stillking Films s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0881

Přijetí účelových darů od společností ROADRUNNER s.r.o., MIA FILM s.r.o. a MAYA PRODUCTION s.r.o.

UR17_0882

Zřízení Odboru dopravně správních agend

UR17_0883

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0884

Dopisy Radě MČ Praha 1

23 - 29.6.2017

UR17_0764

Uzavření nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou

UR17_0765

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 pro Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

UR17_0766

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 pro Sananim, z.ú.

UR17_0767

Soudní smír ve věci žaloby o vyklizení bytu 4+1 v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 821 k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39, Praha 1

UR17_0768

Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1

UR17_0769

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava podlah v prostorách gymnázia ul. Masná 700/13, k. ú. Staré Město"

UR17_0770

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 732, k. ú. Staré Město, Rybná 25 - dohoda

UR17_0771

Žádost o snížení nájemného za užívání bytu v domě č. p. 804, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 14

UR17_0772

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 998, k. ú. Staré Město, Konviktská 15

UR17_0773

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 1095, k. ú. Nové Město, Soukenická 24

UR17_0774

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 152, k. ú. Nové Město, V Jirchářích 14

UR17_0775

Žádost o slevu na nájemném z bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13

UR17_0776

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR17_0777

Informace k usnesení číslo UR17_0436 ze dne 11. 4. 2017 ve věci: Úprava výše nájemného u bytů - srovnatelné nájemné

UR17_0778

Změna nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - sleva na nájemném

UR17_0779

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1187, k.ú. Nové Město, Soukenická 29 - sleva na nájemném

UR17_0780

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 57 - podnájem

UR17_0781

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 734, k. ú. Staré Město, Dlouhá 27 - podnájem

UR17_0782

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1) - účel nájmu

UR17_0783

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13 - dohoda

UR17_0784

Skončení nájmu části střechy domu č. p. 1604, k. ú. Nové Město, Bolzanova 7 - dohoda

UR17_0785

Prodloužení výpovědní lhůty z nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28

UR17_0786

Zrušení usnesení číslo UR17_0214 ze dne 21. 2. 2017 a UR17_0579 ze dne 9. 5. 2017 ve věci: Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 295, k. ú. Malá Strana, Prokopská 6 (permanentní vývěska poř. č. B/2014)

UR17_0787

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - květen 2017, květen, červen 2017 a části Permanentní vývěsky (poř. č. D/2017 Pštrossova 1508/35, poř. č. F/2017, Lodecká 2112/1 a poř. č. G/2017, Týnská 623/15)

UR17_0788

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 435, k. ú. Staré Město, Michalská 21 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0789

Nabídka k záměru na změnu účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 502, k. ú. Staré Město, Havelská 21 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0790

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0791

Zrušení usnesení číslo UR17_0585 ze dne 09.05.2017 ve věci: Revokace části usnesení číslo UR16_1262 ze dne 08.11.2016 nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 694, k. ú. Staré Město, Rybná 22 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0792

Pronájem pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 2 m2 za účelem vjezdu na staveniště

UR17_0793

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - prostor ve 2. NP v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0794

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru

UR17_0795

Projednání umístění nových, rozšíření stávajících a změna dispozic u stávající restaurační předzahrádky

UR17_0796

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7, k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 01.07. do 31.12.2017

UR17_0797

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení parkování filmové techniky na asfaltové ploše ve Vrchlického sadech dne 10.07.2017

UR17_0798

Žádost Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o povolení konání slavnostního otevření Werichovy vily v parku Kampa dne 30.06.2017

UR17_0799

Stanovení platů ředitelkám školských zařízení (školních jídelen) zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_0800

Uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou Mikeš - CZ s.r.o.

UR17_0801

Výběr nejvhodnější nabídky "Centrální správa síťového prostředí"

UR17_0802

Přijetí účelového daru od společností DíkyČau s.r.o.

UR17_0803

Výběr nejvhodnější nabídky "Sportovní areál Masná - oprava hřiště, topný systém a plynová přípojka"

UR17_0804

Výběr nejvhodnější nabídky "Oprava uliční fasády objektu školy, č. p. 425, Uhelný trh 4, parc. č. 371, k.ú. Staré město, Praha 1"

UR17_0805

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Revitalizace ulice Karolíny Světlé"

UR17_0806

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0807

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.06.2017

UR17_0808

Dopisy Radě MČ Praha 1

22 - 19.6.2017

UR17_0744

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0745

Prodloužení a uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0746

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0747

Ukončení výpůjčky uzavřené s Nemocnicí Na Františku na prostory užívané lékařem, který zaměstnancům Úřadu MČ Praha 1 poskytoval pracovně-lékařské služby (prostory po tzv. závodním lékaři) - dohoda

UR17_0748

Dodatek ke smlouvě o dílo - Oprava nebytového prostoru v 1.PP a 1.NP domu Maiselova 41/21, k. ú. Josefov

UR17_0749

Výběrové řízení na prodej uskladněných movitých věcí

UR17_0750

Nabídka k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1334, k. ú. Nové Město, Navrátilova 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0751

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0752

Pronájem bytu v domě č. p. 237, k. ú. Malá Strana, Nerudova 39 (Jánská 6)

UR17_0753

Rozšíření stávajícího věcného břemene na pozemku parc. č. 45/3 a parc. č. 39, vše k. ú. Nové Město, ul. Jindřišská

UR17_0754

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP)

UR17_0755

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup kancelářského nábytku" - veřejná zakázka malého rozsahu

UR17_0756

Jmenování zástupců zřizovatele do školské rady Základní školy nám. Curieových na další funkční období

UR17_0757

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 917, Opletalova 9

UR17_0758

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domě č.p. 1265, V Jirchářích 11

UR17_0759

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0950 - Modernizace kamerových stanovišť Městského kamerového systému hlavního města Prahy na území Městské části Praha 1 - instalace, implementace a zprovoznění

UR17_0760

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0865 - Vypracování studie proveditelnosti realizace managementu dopravy ve vybraných částech MČ Praha 1

UR17_0761

Výběr nejvhodnější nabídky "Dopravně-inženýrský návrh a následné zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR"

UR17_0762

Přijetí účelového daru od společností FILM MAKERS s.r.o. a ROADRUNNER s.r.o.

UR17_0763

Dopisy Radě MČ Praha 1

21 - 13.6.2017

UR17_0715

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 6/2017

UR17_0716

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Vestavba relaxační místnosti v severním atriu ZŠ Uhelný trh"

UR17_0717

Žádost o spolupořadatelství: spolek Publicum commodum, o.s. - "Dvě totality stačily 2017"

UR17_0718

Žádost o spolupořadatelství: Yoga Federation of Europe - "Jógové dny dobrých skutků 2017"

UR17_0719

Žádost o spolupořadatelství: ArtProm, s.r.o. - Pražský festival pouličního divadla "Za dveřmi"

UR17_0720

Žádost o spolupořadatelství: SANANIM, z. ú. - "Tradiční hrnčířské trhy na Kampě 2017"

UR17_0721

Žádost o spolupořadatelství: Akademie klasické hudby, z.ú. - "Rodinný den a venkovní scéna při MHF Dvořákova Praha 2017"

UR17_0722

Žádost o spolupořadatelství: České vysoké učení technické v Praze - "Představení studentských formulí ČVUT"

UR17_0723

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - dohoda

UR17_0724

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - dohoda

UR17_0725

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - dohoda

UR17_0726

Skončení nájmu vitríny v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - dohoda

UR17_0727

Uznání vyplacení nákladů vložených na zhodnocení nebytového prostoru v domě č. p. 749, k. ú. Staré Město, Haštalská 4

UR17_0728

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0729

Záměr pronájmu nebytových prostorů podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. v domě č. p. 262, Malostranské náměstí 9 (Tržiště 12), Praha 1

UR17_0730

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2113 a 2115, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 1766/9, Praha 1 (dvůr)

UR17_0731

Vrácení podílu z grantu MHMP z důvodu prodeje bytové jednotky č. 247/6, Masarykovo nábř. 14, čp. 247, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0732

Vyhlášení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UR17_0733

Záměr prodeje bytové jednotky č. 7/3 v domě č.p. 7 stojícím na pozemku parc. č. 94/1, k.ú. Josefov, Dušní 13, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UR17_0734

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 595, parc. č. 2286/1, Ve Smečkách 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0735

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0736

Záměr na změnu prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0737

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 98, parc. č. 4, Pařížská 17, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UR17_0738

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 218, parc. č. 1011, Pštrossova 27, vše k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0739

Projednání rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR17_0740

Žádost Šimona Juráska za Komunitu Emmanuel o povolení konání katolické kulturní akce ve Františkánské zahradě dne 16. - 17.6.2017

UR17_0741

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 1341, Růžová 11 - dohodou

UR17_0742

Dopisy Radě MČ Praha 1

UR17_0743

Změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

20 - 6.6.2017

UR17_0663

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z OPZ

UR17_0664

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017" na obnovu nepamátkového objektu

UR17_0665

Přidělení finančních prostředků v rámci Specifické primární prevence

UR17_0666

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0667

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0668

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0669

Prodloužení Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí (ZDRAVOTNICTVÍ)

UR17_0670

Projednání umístění nových a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR17_0671

Nabídka záměru na pacht technologického zařízení kotelny sloužícího k výrobě a dodávce tepelné energie v suterénu v domě č. p. 681, k. ú. Nové Město, Vodičkova 18 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0672

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební opravy dvora bytového domu Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město"

UR17_0673

Žádost o přechod nájmu bytu v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 53

UR17_0674

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR17_0675

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR17_0676

Slevy na nájemném z bytů v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 a prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v témže domě

UR17_0677

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 604, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 5 - dohoda

UR17_0678

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8 - výpověď

UR17_0679

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 781, k. ú. Staré Město, Řásnovka 4 - společný nájem

UR17_0680

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 184, k. ú. Nové Město, Křemencova 5 - společný nájem

UR17_0681

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR17_0682

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1758, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR17_0683

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - sleva na nájemném

UR17_0684

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 - sleva na nájemném

UR17_0685

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17 - prodloužení smlouvy

UR17_0686

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 39, k. ú. Josefov, Maiselova 17 - účel nájmu

UR17_0687

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - žádost o podnájem a umístění sídel

UR17_0688

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 749, k. ú. Staré Město, Haštalská 4 (březen, duben 2017, poř. č. 17/3-4/2017)

UR17_0689

Uznání vyplacení nákladů vložených na zhodnocení nebytového prostoru v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8

UR17_0690

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR17_0691

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1565, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0692

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1634, k. ú. Nové Město, Revoluční 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0693

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0694

Stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 330 a 2362 v k. ú. Nové Město, Praha 1 za pozemky parc. č. 1991/7, 1991/11 a parc. č. 1992/298 v k. ú. Kbely, Praha 9

UR17_0695

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)

UR17_0696

Žádost o převedení nebytové jednotky č. (garáže) 1353/101, v budově č. p. 1353, která je součástí pozemku parc. č. 108, vše k. ú. Nové Město, obec Praha (U Půjčovny 1353/8), do vlastnictví SVJ

UR17_0697

Záměr pronájmu a pronájem pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 2 m2 za účelem vjezdu na staveniště

UR17_0698

Žádost slečny Elly Rozmanové o povolení konání svatební obřadu na Slovanském ostrově dne 04.09.2017

UR17_0699

Žádost pana Matěje Bolka o povolení umístění koktejlových stolů před restaurací Mánes v rámci konání svatebního obřadu na Slovanském ostrově dne 22.07.2017

UR17_0700

Žádost společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. o povolení dočasného záboru za účelem stavebních úprav STL a NTL plynovodů Vinohradská x Wilsonova, Praha 1 ve Vrchlického sadech ve dnech 22.06. - 04.07.2017 a 14.08. - 25.08.2017

UR17_0701

Žádost spolku Mladí křesťanští demokraté, z.s. o povolení konání kulturní akce "Den pro rodinu 2017" v parku Kampa dne 12.08.2017

UR17_0702

Žádost Portus Praha, z.ú. o povolení konání benefiční sbírkové kampaně "AKCE CIHLA" ve Františkánské zahradě od 30.06.2017 do 21.07.2017

UR17_0703

Žádost společnosti OKKO Production spol. s r.o. o povolení natáčení romantické komedie "Prostě vstaň" na severní části Střeleckého ostrova dne 24.06.2017

UR17_0704

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 1095/24, Soukenická 24

UR17_0705

Udělení odměn ředitelům (ředitelkám) škol a školských zařízení v působnosti oddělení školství

UR17_0706

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 1062, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 35.

UR17_0707

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 510, k.ú. Staré Město, Havelská 5.

UR17_0708

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 2112, k.ú. Nové Město, Lodecká 1

UR17_0709

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 1403, k.ú. Nové Město, Revoluční 28.

UR17_0710

Žádosti o povolení k natáčení společnosti OKKO production s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0711

Přijetí finančních darů od společností FILM MAKERS s.r.o. a LOCATERS s.r.o.

UR17_0712

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.05.2017

UR17_0713

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0714

Dopisy Radě MČ Praha 1

19 - 31.5.2017

UR17_0661

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0662

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30

18 - 22.5.2017

UR17_0643

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0644

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0645

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0646

Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 - dohoda

UR17_0647

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - výpověď

UR17_0648

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10 - výpověď

UR17_0649

Žádost o pronájem bytu v domě č.p. 1045, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 22

UR17_0650

Uznání a vyplacení nákladů vložených na zhodnocení nebytového prostoru v domě č. p. 86, k. ú. Nové Město, Spálená 9

UR17_0651

Zrušení části usnesení číslo UR17_0517 ze dne 2. 5. 2017 ve věci: Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - březen, duben 2017 (Václavské náměstí 778/14)

UR17_0652

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 435, k. ú. Staré Město, Michalská 21 - pokračování provozování živnosti při úmrtí podnikatele

UR17_0653

Pronájem části pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1

UR17_0654

Stanovisko k majetkoprávnímu vypořádání pozemku parc. č. 154, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je stavba bez čp/če

UR17_0655

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného movitého daru

UR17_0656

Žádost spolku Československá obec legionářská, z.s. o povolení konání výstavy "Anthropoid 1942 - 2017" v parku na Klárově ve dnech 25.05. - 16.6.2017

UR17_0657

Chystaná opatření v souvislosti se zahájením účinnosti zákona č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v gesci veřejného pořádku

UR17_0658

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Vodičkova s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0659

Výběr nejvhodnější nabídky "Rozvoj Portálu prevence kriminality MČ Praha 1 ke zvýšení informovanosti občanů a možnosti jejich komunikace s bezpečnostními složkami"

UR17_0660

Dopisy Radě MČ Praha 1

17 - 16.5.2017

UR17_0610

Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Bamberg při příležitosti oslav 25. výročí podepsání spolupráce včetně organizace výstavy Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague)

UR17_0611

Žádost o spolupořadatelství: Lucie Johanovská - koncert "Jana Boušková: Má vlast"

UR17_0612

Žádost o spolupořadatelství: Czech Design Production, s.r.o. - "Czech Design Week Festival 2017"

UR17_0613

Žádost o spolupořadatelství: Thaddäus Haenke Society, z.s. - instalace "Victoria pragensis"

UR17_0614

Žádost o spolupořadatelství: spolek Komorní pěvecký sbor Canticorum iubilo - koncert "Gaetano Donizetti: Messa da Requiem"

UR17_0615

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/5, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl

UR17_0616

Žádost Českého kuličkového svazu, z.s. o povolení konání tradičního kuličkového turnaje dne 12.08.2017 v parku Lannova

UR17_0617

Žádost Ministerstva financí ČR o povolení konání akce "Den zdraví a sportu" dne 03.06.2017 ve Vojanových sadech

UR17_0618

Žádost společnosti SCULPTURE LINE s.r.o. o povolení umístění plastiky v rámci výstavního projektu Sculpture Line 2017 ve Františkánské zahradě v termínu od 25.05. do 06.10.2017

UR17_0619

Žádost Hlavního města Praha o povolení konání open air akce s názvem "Spojujeme břehy Vltavy" v parku na Klárově dne 21.05.2017

UR17_0620

Výběr nejvhodnější nabídky "Příprava a realizace koncesního řízení na provoz Nemocnice Na Františku" - veřejná zakázka malého rozsahu

UR17_0621

Dohoda o narovnání - garáž v domě č. p. 1677 v k. ú. Nové Město, Štěpánská 20, Praha 1

UR17_0622

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava parketové podlahy Velkého sálu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR17_0623

Prodloužení slevy na nájemném za užívání terasy k bytu v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3

UR17_0624

Žádost o prominutí nájmu bytu v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10 z důvodu rekonstrukce

UR17_0625

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1238, k. ú. Nové Město, Novomlýnská 3

UR17_0626

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25 - výpověď

UR17_0627

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - změna doby nájmu

UR17_0628

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, Kožná 4 - sleva na nájemném

UR17_0629

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 502, k. ú. Staré Město, Havelská 21 - účel nájmu

UR17_0630

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23

UR17_0631

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1334, k. ú. Nové Město, Navrátilova 16

UR17_0632

Žádost o prominutí nájemného za nebytový prostor v domě č.p. 259, k.ú. Staré Město, Betlémské náměstí 11

UR17_0633

Skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 53 - dohoda

UR17_0634

Skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 734, k. ú. Staré Město, Dlouhá 27 - dohoda

UR17_0635

Výpůjčka pozemku parc. č. 552/2, k. ú. Malá Strana (nad domem čp. 187, Zámecké schody 4, Praha 1)

UR17_0636

Pronájem části pozemku parc. č. 554, k. ú. Nové Město, Praha 1 (vnitroblok domu čp. 875, Jindřišská 23, Praha 1)

UR17_0637

Žádost zřizované příspěvkové organizace Školní jídelna Jindřišská, IČ 60449632, o přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic

UR17_0638

Prodloužení nájemních smluv u bytů určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce - školství

UR17_0639

Přijetí účelových darů od společnosti NEW WAVE location s.r.o.

UR17_0640

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0641

Dopisy Radě MČ Praha 1

UR17_0642

Stanovisko Rady MČ Praha 1 k proběhlé akci NAVALIS 2017 dne 15.05.2017

16 - 9.5.2017

UR17_0546

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 za rok 2016

UR17_0547

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1, Uhelný trh 4 za rok 2016

UR17_0548

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7 za rok 2016

UR17_0549

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22 za rok 2016

UR17_0550

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ nám. Curieových, Praha 1, náměstí Curieových 2 za rok 2016

UR17_0551

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, Čestice 8 za rok 2016

UR17_0552

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Zlatnická, Praha 1, Zlatnická 13 za rok 2016

UR17_0553

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Karmelitská, Praha 1, Karmelitská 13 za rok 2016

UR17_0554

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Jindřišská, Praha 1, Jindřišská 36 za rok 2016

UR17_0555

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 4 za rok 2016

UR17_0556

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Vojtěšská, Praha 1, Vojtěšská 13 za rok 2016

UR17_0557

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Letenská, Praha 1, Letenská 5 za rok 2016

UR17_0558

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Národní se zaměřením na ranou péči, Praha 1, Národní 37 za rok 2016

UR17_0559

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Masná, Praha 1, Masná 11 za rok 2016

UR17_0560

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Opletalova, Praha 1, Opletalova 14 za rok 2016

UR17_0561

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 za rok 2016

UR17_0562

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Revoluční, Praha 1, Revoluční 26 za rok 2016

UR17_0563

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hellichova, Praha 1, Hellichova 13 za rok 2016

UR17_0564

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 23 za rok 2016

UR17_0565

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku, Praha 1, Na Františku 8 za rok 2016

UR17_0566

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2016, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2017

UR17_0567

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0568

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0569

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0570

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Ing. arch. Vladimíru Jiroutovi za úsilí o výstavbu metra v Praze

UR17_0571

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 za rok 2017 panu prof. Vladimíru Kopeckému

UR17_0572

Přijetí finančního účelového daru od Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, z.s.

UR17_0573

Návrh soudního smíru ve věci sporu mezi Městskou částí Praha 1 a společností Gondola Gastro, s.r. o. o vydání zhodnocení nebytové jednotky č. 628/101 v domě č. p. 628 k. ú. Staré Město, Týnská ulička 2, Praha 1

UR17_0574

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Projektová dokumentace pro provedení stavby "Štěpánská 639/47 ( V Jámě 12) - stavební úpravy objektu" - dokumentace pro provedení stavby

UR17_0575

Uzavření smlouvy o přeložce vodovodu nebo kanalizace v souvislosti s realizací stavební akce - veřejné zakázky - "Veřejný prostor při ulici Karolíny Světlé"

UR17_0576

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nebytového prostoru č. 107, Vodičkova 700/32, k. ú. Nové Město"

UR17_0577

Dohoda o skončení nájmu bytu v domě č. p. 545, k. ú. Staré Město, Kamzíkova 3

UR17_0578

Zrušení usnesení číslo UR16_1241 ze dne 8.11.2016 ve věci: Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21

UR17_0579

Žádost o změnu v nájemní smlouvě v rámci vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 295, k. ú. Malá Strana, Prokopská 6 (permanentní vývěska poř. č. B/2014)

UR17_0580

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 265, k. ú. Malá Strana, Tržiště 6 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0581

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 687, k. ú. Staré Město, Benediktská 4 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0582

Nabídka k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0583

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1352, k. ú. Nové Město, Krakovská 20 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0584

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0585

Revokace části usnesení číslo UR16_1262 ze dne 8. 11. 2017 ve věci: Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 694, k. ú. Staré Město, Rybná 22 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0586

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město o tři měsíce, tj. do 06.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0587

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město o tři měsíce, tj. do 14.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0588

Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení na jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0589

Pronájem části pozemku parc. č. 713/4 v k. ú. Malá Strana, obec Praha (U Lužického semináře 111/42)

UR17_0590

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - změna usnesení č. UZ17_0374 ve znění usnesení č. UZ17_0409

UR17_0591

Žádost o souhlas se změnou účelu užívání z bytové jednotky na nebytovou v domě č. p. 97, parc. č. 51, Křižovnická 8, vše k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0592

Prodej části spol. prostor v domě č.p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k.ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0593

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 129, parc. č. 76/1, Pařížská 24, vše k. ú. Josefov, Praha 1

UR17_0594

Oprava chyby v psaní - úplné znění prohlášení vlastníka domu č. p. 1527, parc. č. 1995, Navrátilova 14, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0595

Žádost o prodej bytové jednotky č. 441/4 v domě č. p. 441, parc. č. 325, Besední 1, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR17_0596

Záměr prodeje bytové jednotky č. 441/4 v domě č.p. 441, k. ú. Malá Strana, na adrese Besední 1, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0597

Souhlas s přijetím úvěru pro SVJ Tržiště 11 čp. 367 Praha 1

UR17_0598

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1

UR17_0599

Záměr prodeje bytové jednotky č. 923/4 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0600

Žádost o výjimku z usnesení UR16_0714 ze dne 08.06.2016 Pravidla pro povolování akcí na náměstí Na Kampě - zákaz používání zesilovacích zařízení s reproduktory

UR17_0601

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2017"

UR17_0602

Žádost spolku HAF o povolení konání festivalu "Poupění - Strýt tyjátr 2017" v parku Kampa dne 27.05.2017

UR17_0603

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění tzv. antikonfliktních týmů v ulicích Prahy 1"

UR17_0604

Výběr nejvhodnější nabídky "Rámcová smlouva - nákup PC"

UR17_0605

Přijetí účelového daru od společnosti DRAMEDY INTERNATIONAL s.r.o.

UR17_0606

Žádosti o povolení k natáčení společnosti NEW WAVE s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0607

Výběr nejvhodnější nabídky "Optický propoj Vodičkova 18 - Vodičkova 32"

UR17_0608

Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 1

UR17_0609

Dopisy Radě MČ Praha 1

15 - 2.5.2017

UR17_0493

Granty na opravu domovního fondu

UR17_0494

Zahraniční pracovní cesta Kontrolního výboru ZMČ P1 do Kodaně

UR17_0495

Žádost o spolupořadatelství: Československá obec legionářská, z.s. - výstava "Anthropoid 75"

UR17_0496

Žádost o spolupořadatelství: Aficionado, s.r.o. - "Struny dětem"

UR17_0497

Žádost o spolupořadatelství: Posádkové velitelství Praha - "Koncert Ústřední hudby Armády České republiky u příležitosti Mezinárodní dne rodin"

UR17_0498

Žádost o spolupořadatelství: Česká filharmonie - "Open air koncert České filharmonie 2017"

UR17_0499

Žádost o spolupořadatelství: Martin France - Martin Production - galakoncert "Slovenští muži vrací úder"

UR17_0500

Žádost o spolupořadatelství: spolek Sdružení přátel Václavského náměstí - "Svatováclavské duchovní zastavení 2017"

UR17_0501

Žádost o spolupořadatelství: Asociace Limbora, z.s. - "Praha srdce národů 2017"

UR17_0502

Žádost o spolupořadatelství: spolek HaF, z.s. - "Poupění-Strýt tyjátr 2017"

UR17_0503

Žádost o spolupořadatelství: Post Bellum, o.p.s. - výstava "Příběhy 20. století"

UR17_0504

Žádost o prodloužení nájemních smluv k bytům v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR17_0505

Změna doby nájmu u bytu v domě č. p. 1628, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 17

UR17_0506

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1634, k. ú. Nové Město, Revoluční 12 - změna doby nájmu

UR17_0507

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1565, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16 - změna doby nájmu

UR17_0508

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 1230, k. ú. Nové Město, U nemocenské pojišťovny 2 - sleva na nájemném

UR17_0509

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 122, k. ú. Nové Město, Mikulandská 4 - sleva na nájemném

UR17_0510

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37 - sleva na nájemném

UR17_0511

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1315, k. ú. Nové Město, Opatovická 7 - dohoda

UR17_0512

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1767, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 7 - výpověď

UR17_0513

Žádost o vrácení kauce složené v rámci výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 262, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 9 (Tržiště 12)

UR17_0514

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1426, k. ú. Nové Město, Petrská 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0515

Nabídka k záměru na snížení nájemného za nebytové prostory v domě č. p. 301, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 29 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0516

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23

UR17_0517

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - březen, duben 2017

UR17_0518

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 923/3, v budově č. p. 923, která je součástí pozemku parc. č. 796, vše k. ú. Staré Město (Dlouhá 5, Praha 1, k. ú. Staré Město)

UR17_0519

Svěření části pozemku č. parc. 333 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (dle GP č. 2148-277/2016 část pozemku označena jako č. parc. 333/1)

UR17_0520

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 635 na pozemku parc. č. 724, k.ú. Malá Strana, ul. Cihelná 2a, Praha 1

UR17_0521

III. Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UR17_0522

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej půdních prostor domu čp. 964, který je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0523

Žádost o prominutí smluvní pokuty za nesplnění povinností ze Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 712, Dlouhá 32, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0524

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nově vzniklé bytové jednotky č. 6 a modernizace sociálního zázemí, Tomášská 23/10, k. ú. Malá Strana"

UR17_0525

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Odstranění graffiti - objekt na adrese Bolzanova 1604/7, U Bulhara 1604/1, k. ú. Nové Město"

UR17_0526

Žádost o opětovné projednání Dohody o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UR17_0527

Pronájem nebytové jednotky č. 328/101 v domě č. p. 328 k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 35, Praha 1

UR17_0528

Žádost Ing. Ivany Pecháčkové o povolení konání dětského literárně-dramatického festivalu "Děti, čtete?" v parku Kampa dne 02.06.2017

UR17_0529

Žádost společnosti Pražské jaro, o.p.s. o povolení umístění výstavy k 72. ročníku festivalu Pražské jaro v parku na Alšově nábřeží ve dnech 09.05. - 02.06.2017

UR17_0530

Zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech Městské části Praha 1

UR17_0531

Žádost slečny Marie Kašíkové o povolení konání svatebního obřadu na Střeleckém ostrově dne 23.06.2017

UR17_0532

Uzavření smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy s firmou TRADE CENTRE PRAHA a.s. k instalaci závěsných květníků na sloupy veřejného osvětlení a přivedení el. energie ke kamerám ve Františkánské zahradě

UR17_0533

Zrušení usnesení č. UR17_0248 a č. UR17_0249 ze dne 28.02.2017 o povolení pořádání hudebního festivalu "United Islands of Prague 2017"

UR17_0534

Projednání umístění nové a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR17_0535

Novela nařízení o ZPS a Projekt organizace dopravy v klidu formou ZPS pro stav od 1. 10. 2017

UR17_0536

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Studie dopravy v klidu 2017, Praha 1"

UR17_0537

Přijetí finančního daru od společnosti FILM UNITED s.r.o.

UR17_0538

Přijetí finančních darů od společností CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. a ETAMP FILM PRODUCTION s.r.o.

UR17_0539

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Revoluční s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0540

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola nám. Curieových s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0541

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku na adrese Josefská 626/7, 118 00 Praha 1

UR17_0542

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Půdní vestavba v domě čp. 712. Dlouhá 712/32. Praha 1 - Staré Město"

UR17_0543

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Stavební úpravy komunikace Ulice Národní I. etapa ( Voršilská - Spálená ), Praha 1" zadávaná v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

UR17_0544

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0545

Dopisy Radě MČ Praha 1

14 - 25.4.2017

UR17_0458

Žádost o spolupořadatelství: Šach Mat s.r.o. - "ČEZ CHESS TROPHY 2017"

UR17_0459

Žádost o spolupořadatelství: Yoga Federation of Europe - "Cvičte jógu s námi"

UR17_0460

Žádost o spolupořadatelství: Pétanque pro Vás, z. s. - "4. ročník Pétanque pro Prahu"

UR17_0461

Žádost o prominutí povinnosti zaplatit dluh vzniklý v souvislosti s užíváním jednotky č. 492/4 v domě č. p. 492 v k. ú. Malá Strana, Hroznová 8, Praha 1

UR17_0462

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7 - dohoda

UR17_0463

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1326, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 11, Praha 1 - návrh na smír

UR17_0464

Žádost o změnu doby nájmu u bytu v domě č. p. 146, k. ú. Staré Město, Karlova 23

UR17_0465

Uzavření dohody o splátkách spojených s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3

UR17_0466

Zrušení části usnesení číslo UR17_0293 ze dne 7. 3. 2017 ve věci: Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - leden, únor 2017 (Petrské náměstí 1097/7)

UR17_0467

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1341, k. ú. Nové Město, Růžová 11

UR17_0468

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0469

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 227, k. ú. Nové Město, Na Struze 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0470

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8), v domě č. p. 245, k. ú. Staré Město, Řetězová 8 a v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25 (permanentní vývěska poř. č. C4/2016, B/2017 a C/2017)

UR17_0471

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 - sleva na nájemném

UR17_0472

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1334, k.ú. Nové Město, Navrátilova 16 - žádost o společný nájem

UR17_0473

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1758 a č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14 a 16 - výpověď

UR17_0474

Námitky proti výpovědi z nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 a v domě č. p. 172, k. ú. Nové Město, Černá 1 (Myslíkova 29)

UR17_0475

Uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním části nebytové jednotky č. 19/102 v domě č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1

UR17_0476

Uzavření Dohody o užívání nákladního výtahu v domě č.p. 610, k.ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1

UR17_0477

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna dvou výtahů a opláštění šachet v domě Na Poříčí 1933/36 a 1934/38, k. ú. Nové Město"

UR17_0478

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy nebytového prostoru č. 103, Haštalská 749/4, k. ú. Staré Město"

UR17_0479

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava střechy městského domu U sv. Václava, č.p. 810, Anežská 8, parc. č. 879, k.ú. Staré Město, Praha 1"

UR17_0480

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1

UR17_0481

Opatření ke snížení výskytu černé reklamy letákového typu na území Městské části Praha 1

UR17_0482

Žádost České televize o povolení natáčení dokumentu o historii Vinohradského divadla na Slovanském ostrově

UR17_0483

Pronájem části pozemku č. parc. 2407, k.ú. Nové Město za účelem umístění mobilního zařízení k prodeji balené zmrzliny na Slovanském ostrově

UR17_0484

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2 k. ú. Staré Město k umístění restaurační předzahrádky společnosti DELICATO CENTRUM a.s.

UR17_0485

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 05. - 07.05.2017

UR17_0486

Žádost Unie porodních asistentek ke konání akce "Piknik s porodní asistentkou" dne 04.05.2017 v parku Kampa

UR17_0487

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 2112, Lodecká 1

UR17_0488

Skončení nájmu bytové jednotky č. 3 v domě U Staré školy 114/4 dohodou a uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) - U Staré školy 114/4

UR17_0489

Souhlas zřizovatele s účastí MŠ Revoluční a MŠ Hellichova v projektu financovaného z prostředků EU "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí"

UR17_0490

Žádosti o povolení k natáčení společnosti FILM MAKERS s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0491

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Oprava chodníků v okolí ulic Haštalská, Kozí, Štupartská"

UR17_0492

Dopisy Radě MČ Praha 1

13 - 11.4.2017

UR17_0428

Změna ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR17_0429

Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0430

Uzavření Smlouvy o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0431

Výběr nejvhodnější nabídky "Dětské hřiště pod Karlovým mostem - oprava cestních sítí"

UR17_0432

Revitalizace veřejných prostor lokality Anenská - západ, změna dopravy v klidu

UR17_0433

Zahraniční pracovní cesta Správní rady Nemocnice Na Františku

UR17_0434

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12, Praha 1 - výpověď

UR17_0435

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - výpověď

UR17_0436

Úprava výše nájemného u bytů - srovnatelné nájemné

UR17_0437

Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 147, k. ú. Nové Město, V Jirchářích 3

UR17_0438

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12) - výpověď

UR17_0439

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1334, k. ú. Nové Město, Navrátilova 16 - dohoda

UR17_0440

Výběrové řízení na pacht nebytového prostoru s inventářem - kuchyně v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1

UR17_0441

Pronájem části pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR17_0442

Pronájem části pozemku parc. č. 745 v k. ú. Nové Město mezi domem čp. 82, Spálená 4, Praha 1 a kostelem U nejsvětější trojice (u ulice M. D. Rettigové)

UR17_0443

Pronájem části pozemku parc. č. 554, k. ú. Nové Město, Praha 1 (vnitroblok domu čp. 875, Jindřišská 23, Praha 1)

UR17_0444

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2070/2, k. ú. Nové Město (dvorní trakt domu Štěpánská 59, Praha 1)

UR17_0445

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 552/2, k. ú. Malá Strana (nad domem čp. 187, Zámecké schody 4, Praha 1)

UR17_0446

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UR17_0447

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava dvorní fasády, schodiště a průjezdu v bytovém domě ul. Tomášská 23/10, k. ú. Malá Strana"

UR17_0448

Projednání umístění nových a rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0449

Žádost spolku Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan o povolení pořádání akce "Malostranské čarodějnice" ve dnech 29.04. - 01.05.2017 v parku Kampa

UR17_0450

Žádost české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém o povolení konání akce "Kulturou proti antisemitismu" dne 23.04.2017 v parku na Náměstí Jana Palacha

UR17_0451

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Malostranská základní škola s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0452

Výběr nejvhodnější nabídky "Řízení jakosti služeb"

UR17_0453

Přijetí finančních darů od společnosti PLANINVEST s.r.o., Fog ´n´ Desire Films s.r.o., FILM MAKERS s.r.o., CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o., NOW Productions s.r.o. a Profil Media s.r.o.

UR17_0454

Uzavření dohody o narovnání se společností Microshop s.r.o., IČ: 261 65 031, z důvodu sporu vzniklého při plnění z kupní smlouvy č. 2016/0933 ze dne 26. 9. 2016

UR17_0455

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 04.04.2017

UR17_0456

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0457

Dopisy Radě MČ Praha 1

12 - 3.4.2017

UR17_0399

Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)

UR17_0400

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na rok 2017

UR17_0401

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Repase špaletových oken ÚMČ P1"

UR17_0402

Žádost o spolupořadatelství: MDA RIDE, z.s. - "IX. ročník MDA RIDE"

UR17_0403

Žádost o spolupořadatelství: Svatojánský spolek, z.s. - "Svatojánské slavnosti Navalis 2017"

UR17_0404

Žádost o spolupořadatelství: Autoklub České republiky - "XI. sraz a výstava historických vozidel"

UR17_0405

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - "Výstava u příležitosti 20. výročí vzniku Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97"

UR17_0406

Žádost o spolupořadatelství: Společnost českých skladatelů, z.s. - "Skladatelé dětem - děti skladatelům"

UR17_0407

Žádost o spolupořadatelství: Jan Adamus-Adamus Music Center - "Hudební slavnosti Josefa Suka"

UR17_0408

Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Nîmes při příležitosti oslav 50. výročí podepsání spolupráce včetně organizace výstavy Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague)

UR17_0409

Žádost o prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR17_0410

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému ke stabilizaci zaměstnance Úřadu MČ Praha 1 v domě č. p. 717, k. ú. Staré Město, Dlouhá 40

UR17_0411

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců Městské policie) a vyřazení (doplnění) bytů ze seznamu tzv. "sociálních bytů" a bytů určených pro stabilizaci pracovníků ve zdravotnictví

UR17_0412

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1315, k. ú. Nové Město, Opatovická 7 - žádost o postoupení nájemní smlouvy

UR17_0413

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 449, k. ú. Staré Město, Jilská 14 - podnájem

UR17_0414

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 687, k. ú. Staré Město, Benediktská 4 - změna doby nájmu

UR17_0415

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 859, k. ú. Staré Město, Vězeňská 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0416

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29

UR17_0417

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1352, k. ú. Nové Město, Krakovská 20

UR17_0418

Zrušení části usnesení číslo UR17_0293 ze dne 7. 3. 2017 ve věci: Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - leden, únor 2017 (Malostranské náměstí 262/9, Tržiště 12)

UR17_0419

Žádost spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. o povolení konání akce "Rozchodíme Civilky" v parku Lannova dne 19.04.2017

UR17_0420

Žádost společnosti AUTOGRILL Czech, s.r.o. o pronájem částí pozemků č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město pro umístění restaurační předzahrádky restaurace Potrefená husa a restaurace Šalanda na zpevněné ploše před odbavovací halou Hlavního nádraží

UR17_0421

Žádost organizace Dům zahraniční spolupráce o povolení konání vzdělávací akce pro veřejnost a školy za účelem propagace programu Erasmus+ v parku Kampa dne 18.05.2017

UR17_0422

Oprava písařské chyby v části usnesení UR17_0367 ze dne 21.03.2017 "Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1 k.ú.Nové Město k pořádání Velikonočních trhů na zpevněné ploše před halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech v termínu od 11.04 do 07.05.2017

UR17_0423

Souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením a umístěním koncového bodu telekomunikačního zařízení na střeše objektu Masná 700/11, k.ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0424

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Opletalova s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0425

Úklid chodníků při komplexním úklidu komunikací (KÚK)

UR17_0426

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0427

Dopisy Radě MČ Praha 1

11 - 28.3.2017

UR17_0370

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektu "Mapování vybraných restauračních zařízení na území MČ Praha 1 z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti" - I.etapa

UR17_0371

Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou

UR17_0372

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb za rok 2016

UR17_0373

Žádost o spolupořadatelství: DĚLEJ CO TĚ BAVÍ z.ú. - "Jachtařský festival Praha 2017"

UR17_0374

Žádost o spolupořadatelství: CZECH POLE & AERIAL SPORTS FEDERATION z.s. - "MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POLE SPORT 2017"

UR17_0375

Žádost o spolupořadatelství - Ing. Alena Rážková: "Festival Brikcius 2017"

UR17_0376

Žádost o spolupořadatelství: Kotěrovo centrum architektury, o.p.s. - "Putování po stavbách významných architektů v Praze 1"

UR17_0377

Žádost o spolupořadatelství - Hradčanské včely: "VI. Třešňový den"

UR17_0378

Žádost o spolupořadatelství: Bohemia JazzFest, o.p.s. - "Bohemia JazzFest 2017"

UR17_0379

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2017"

UR17_0380

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví a projektů v procesech plánování sociálních služeb

UR17_0381

Výběr dodavatele služby pro MČ Praha 1 - Zajišťování práce pro osoby bez přístřeší

UR17_0382

Poskytnutí dočasného ubytování v domě č.p. 923, k.ú. Nové Město, Opletalova 10 a Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č.p. 923, k.ú. Nové Město, Opletalova 10 z důvodu rekonstrukce stávajícího prostoru

UR17_0383

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v 7. nadzemním podlaží domu č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 dle usnesení číslo UR16_0695 ze dne 08.06.2016 a v návaznosti na usnesení číslo UR16_0370 ze dne 05.04.2016

UR17_0384

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0385

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0386

Návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory v domě č. p. 1229, k. ú. Nové Město, U nemocenské pojišťovny 4 (odepisování nákladů vynaložených na technické zhodnocení v souladu s UR14_1671 ze dne 9. 12. 2014)

UR17_0387

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 875, Nové Město, Jindřišská 23 - dohoda

UR17_0388

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 2060, k. ú. Nové Město, Soukenická 27 - sídlo

UR17_0389

Změna nájemce nebytových prostor v domě č.p. 700, k.ú. Nové Město, Vodičkova 32, Praha 1 - smlouva o koupi části závodu

UR17_0390

Souhlasné prohlášení o vzniku věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2070/2, k. ú. Nové Město, obec Praha

UR17_0391

Odkup části pozemku parc. č. 321/16 (v GP pozemek parc. č. 321/17), k. ú. Janov nad Nisou

UR17_0392

Zrušení rozdělení domu čp. 407, na pozemku parc.č. 350, k. ú. Malá Strana, Újezd 23, Praha 1 na jednotky

UR17_0393

Smlouva o poskytnutí služby "Správa Zahrady v Jirchářích" na období 01.04. - 31.10.2017

UR17_0394

Pronájem části pozemku č. parc. 998/1, k.ú. Staré Město, o výměře 1 m2 na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem prodeje lodních lístků

UR17_0395

Žádost společnosti Pražské jaro, o.p.s. o povolení konání přímého přenosu zahajovacího koncertu 72. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2017 a doprovodného programu v parku Kampa dne 12.5.2017

UR17_0396

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Rybná 24, č.p. 716

UR17_0397

Programová rada Werichovy vily

UR17_0398

Dopisy Radě MČ Praha 1

10 - 21.3.2017

UR17_0309

Rezignace člena Zastupitelstva MČ Praha 1 a osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva MČ Praha 1

UR17_0310

Rezignace na členství v komisích Rady MČ Praha 1

UR17_0311

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" v roce 2017

UR17_0312

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR17_0313

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0314

Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 - dohoda

UR17_0315

Ubytovací řád bytového domu Ve Smečkách 594/26, Praha 1

UR17_0316

Žádost o spolupořadatelství: Česká basketbalová federace, z.s. - "Chance 3x3 Tour a FIBA 3x3 World Tour"

UR17_0317

Žádost o spolupořadatelství: Sportify, s.r.o. - "City Cross Run Praha 2017"

UR17_0318

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017"

UR17_0319

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017"

UR17_0320

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2017"

UR17_0321

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

UR17_0322

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9, Praha 1

UR17_0323

Skončení nájmu bytové jednotky č. 11 v domě č. p. 715, k. ú. Staré Město, Dlouhá 38, Praha 1 - dohoda

UR17_0324

Žádost o skončení společného nájmu bytu v domě č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 16

UR17_0325

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR17_0326

Sleva na nájemném za bytový prostor v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR17_0327

Žádost o změnu nájemní smlouvy u nebytových prostorů v domě č. p. 301, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 29 - sleva na nájemném z technických důvodů (prodloužení)

UR17_0328

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 - ukončení podnájmu

UR17_0329

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1334, k.ú. Nové Město, Navrátilova 16 - žádost o společný nájem

UR17_0330

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 946, k. ú. Staré Město, Liliová 14 (permanentní vývěska poř. č. A/2017)

UR17_0331

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26

UR17_0332

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0333

Nabídka k záměru na snížení nájemného za nebytové prostory v domě č. p. 1065, k. ú. Staré Město, Rybná 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0334

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1426, k. ú. Nové Město, Petrská 1

UR17_0335

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 265, k. ú. Malá Strana, Tržiště 6

UR17_0336

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 267, k. ú. Staré Město, Betlémská 9

UR17_0337

Oprava havarijního stavu kotelny v objektu "Vila Oáza" Janov nad Nisou č.p. 464, Velký Semerink, 468 11 Janov nad Nisou

UR17_0338

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava a sanace sklepních prostor domu U Černého vola, Loretánské nám. 107/1, k. ú. Hradčany"

UR17_0339

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR17_0340

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 434, k. ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR17_0341

Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny a podepsání smlouvy na rozestavěnou bytovou jednotku č. 158/15, č. p. 158 v ul. Opatovická na pozemku parc. č. 785, vše k. ú. Nové Město, obec Praha

UR17_0342

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR17_0343

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0344

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 617, na pozemku parc. č. 2086/1, Štěpánská 26, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0345

Záměr prodeje bytových jednotek č. 923/1, 923/3, 923/4, 923/5, 923/6, 923/7, 923/8 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0346

Záměr prodeje bytové jednotky č. 657/14 v domě č.p. 657, k. ú. Nové Město, na adrese Žitná 13, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UR17_0347

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UR17_0348

Záměr prodeje bytové jednotky č. 441/4 v domě č.p. 441, k. ú. Malá Strana, na adrese Besední 1, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR17_0349

Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 328/101 v domě č. p. 328 k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 35, Praha 1

UR17_0350

Vydání zhodnocení nebytového prostoru č. 66/101 v domě č. p. 66 k. ú. Josefov, Pařížská 13, Praha 1 a vypořádání vztahů souvisejících s užíváním těchto prostor

UR17_0351

Zpráva o stavu sporu o vydání náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání nebytové jednotky č. 924/105 v domě č. p. 924 k. ú. Staré Město, Dušní 2, Praha 1

UR17_0352

Výběr nejvhodnější nabídky "Úprava zahrady Werichovy vily - propojení s parkem Kampa"

UR17_0353

Výběr nejvhodnější nabídky "Realizace pochozí terasy, Samcova 3, Praha 1 - Nové Město"

UR17_0354

Výběr nejvhodnější nabídky "Betlémská čtvrť - úsek Betlémská - Smetanovo nábřeží, oprava chodníků"

UR17_0355

Projednání rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0356

Zrušení části usnesení č. UR17_0247 ze dne 28.02.2017 ve věci pronájmu části pozemku č. parc. 1000/1, k.ú. Staré Město - tržní místo na Alšově nábřeží

UR17_0357

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Měto společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na základě zveřejněného záměru obce

UR17_0358

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2 Staré Město společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na základě zveřejněného záměru obce dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0359

Žádost České strany sociálně demokratické - KVV Praha o povolení pořádání oslavy 1. máje na Střeleckém ostrově 01.05.2017

UR17_0360

Žádost společnosti Letní poloha, s.r.o. o povolení konání slavnosti "Kampa Střed Světa 2017" v parku Kampa dne 01.04.2017 a instalace velkoplošných fotografií na zábradlí nad Čertovkou od 31.03 do 30.04.2017

UR17_0361

Žádost spolku Nerudný fest, o.s. o povolení konání festivalu pouličního umění Praha Žije Hudbou 2017 na Klárově a v parku Kampa dne 09. - 10.06.2017

UR17_0362

Motivační program pro strážníky OŘ Městské policie Praha 1

UR17_0363

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Národní s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0364

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Rámcová smlouva - nákup PC" zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.

UR17_0365

Žádost o povolení k natáčení společnosti Stillking Films s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0366

Přijetí finančních darů od společností Stillking Films s.r.o., SCOUT BOY s.r.o. a CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o.

UR17_0367

Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1 k.ú. Nové Město k pořádání Velikonočních trhů na zpevněné ploše před halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech v termínu od 11.4. do 7.5.2017

UR17_0368

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0369

Dopisy Radě MČ Praha 1

09 - 7.3.2017

UR17_0259

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0260

Prodloužení Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0261

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0262

Žádost o spolupořadatelství: DesignCorporation, s.r.o. - "Prague Design Week 2017"

UR17_0263

Žádost o spolupořadatelství: Sportify, s.r.o. - "Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2017"

UR17_0264

Žádost o spolupořadatelství: Malostranská beseda, a.s. - výstava "Magické vikýře PLAY"

UR17_0265

Žádost o spolupořadatelství: Eva Gutová - "Vest pocket revue 90 let"

UR17_0266

Žádost o spolupořadatelství - pobočný spolek TJ Sokol Kampa - "Pravidelné koncerty souboru Modrá synkopa"

UR17_0267

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava plynových rozvodů v havarijním stavu v bytovém domě Žitná 1383/35, k. ú. Nové Město"

UR17_0268

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 4, 15, 17, 19 a 31 v bytovém domě Václavské nám. 821/39, k. ú. Nové Město"

UR17_0269

Záměr pronájmu nebytových prostorů podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. v domě v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR17_0270

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 656, k. ú. Nové Město, Řeznická 14 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0271

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 212, Staré Město, Stříbrná 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0272

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0273

Námitky proti výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12

UR17_0274

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0275

Revokace usnesení číslo UR17_0158 ze dne 7. 2. 2017 ve věci: Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 a v domě č. p. 172, k. ú. Nové Město, Černá 1 (Myslíkova 29) - výpovědi

UR17_0276

Zrušení části usnesení číslo UR17_0007 ze dne 4. 1. 2017 ve věci: Uzavření nájemních smluv k bytům na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016 (poř. č. 6/11-12/2016, Václavské náměstí 821/39)

UR17_0277

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20 - sídlo

UR17_0278

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - sídlo

UR17_0279

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 259, k.ú. Staré, Betlémské náměstí 11 - žádost o prominutí nájemného a dohoda o skončení nájmu

UR17_0280

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1353, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 8 - sleva na nájemném

UR17_0281

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25 - sídlo

UR17_0282

Skončení společného nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 804, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 14 - dohoda a Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 803, k. ú. Staré Město, Kozí 12 a č. p. 804, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 14 - sleva na nájemném

UR17_0283

Uzavření dohody splátkách spojených s užíváním bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR17_0284

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 1341, k. ú. Nové Město, Růžová 11

UR17_0285

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1508, k. ú. Nové Město, Pštrossova 35, Praha 1 - výpověď

UR17_0286

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17 a Uzavření nájemní smlouvy ke stejnému bytu v témže domě

UR17_0287

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 925, k. ú. Nové Město, Opletalova 14 - dohoda

UR17_0288

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 435, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 21 - dohoda

UR17_0289

Sleva na nájemném za byt v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR17_0290

Žádost o změnu doby nájmu u bytu v domě č. p. 1326, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 11

UR17_0291

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR17_0292

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2112, Nové Město, Lodecká 1 - dohoda

UR17_0293

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - leden, únor 2017

UR17_0294

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 968, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 5 (permanentní vývěska poř. č. H/2016)

UR17_0295

Záměr na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 227, k. ú. Nové Město, Na Struze 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0296

Nabídka k záměru o postoupení nájemní smlouvy u nebytového prostoru v domě č. p. 1069, k. ú. Staré Město, Liliová 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0297

Nabídka k záměru o postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0298

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - byt č. 1934/10 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0299

Věcné břemeno - služebnost spočívající v právu přístupu a průchodu v kteroukoliv denní a noční dobu v nezbytně nutném rozsahu pro účely zajištění únikového východu z budovy č. p. 929, umístěné na pozemku parc. č. 771, k. ú. Staré Město, obec Praha (Staroměstské náměstí 8)

UR17_0300

Změna nájemce nebytových prostor v domě č.p. 700, k.ú. Nové Město, Vodičkova 32, Praha 1 - smlouva o koupi části závodu

UR17_0301

Projednání umístění nových restauračních předzahrádek

UR17_0302

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město společnosti MIMA-S Praha, s.r.o., k umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše parku za Staroměstskou radnicí

UR17_0303

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 20. - 21.03.2017

UR17_0304

Stanovisko MČ Praha 1 k Nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb., hlavního města Prahy, kterými se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou s cenovými předpisy

UR17_0305

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Záchranný archeologický výzkum realizován na území Hlavního města Praha, ulice Štěpánská, budova č.p. 630, Praha 1 - Nové Město, parc. č. 2070/1"

UR17_0306

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 01.03.2017

UR17_0307

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0308

Dopisy Radě MČ Praha 1

08 - 28.2.2017

UR17_0241

Žádost o spolupořadatelství: Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan - "Malostranské masopustní veselí 2017"

UR17_0242

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0243

Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast

UR17_0244

Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ Praha 1, pro rok 2017

UR17_0245

Výběr nejvhodnější nabídky "Vytvoření katalogu obchodu a služeb a Cenové mapy sortimentu území MČ Praha 1" - veřejná zakázka malého rozsahu

UR17_0246

Žádost příspěvkové organizace NNF o souhlas zřizovatele s využitím prostředků investičního fondu na nákup konvektomatu a plynového varného kotle

UR17_0247

Pronájem částí pozemků č. parc. 998/1 a 1000/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl na základě zveřejněného záměru obce

UR17_0248

Žádost společnosti Ostrovy, s.r.o. o povolení pořádání hudebního festivalu "United Islands of Prague 2017" ve dnech 24. - 25.06.2017 na Slovanském ostrově

UR17_0249

Žádost společnosti Ostrovy, s.r.o. o povolení pořádání hudebního festivalu "United Islands of Prague 2017" ve dnech 24. - 25.06.2017 v parku Kampa

UR17_0250

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Benediktská 11, č.p. 722

UR17_0251

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 2112, Lodecká 1 - dohodou

UR17_0252

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI v domě č.p. 2061, Lannova 8 - dohodou. Uzavření nájemních smluv k bytům určeným pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domě č.p. 2061, Lannova 8 a v domě č.p. 2112, Lodecká 1

UR17_0253

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Masná s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0254

Žádost o povolení k natáčení společnosti FILM MAKERS s.r.o. na Karlově mostě

UR17_0255

Přijetí finančních darů od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR17_0256

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0257

Dopisy Radě MČ Praha 1

UR17_0258

Zrušení usnesení č. UR17_0155 ze dne 07.02.2017 - skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 532, k. ú. Malá Strana, Říční 11 - výpověď

07 - 21.2.2017

UR17_0183

Projednání výsledků inventarizace majetku a závazků MČ Praha 1 za rok 2016

UR17_0184

Dary oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UR17_0185

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 - žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

UR17_0186

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění služeb potřebných pro konání Reprezentačního plesu MČ Praha 1 dne 28. 4. 2017, vyjma produkce plesu"

UR17_0187

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1 konaného dne 28. 4. 2017 v Paláci Žofín"

UR17_0188

Účast zástupců Městské části Praha 1 na Běhu světového kulturního dědictví v partnerském městě Bamberg

UR17_0189

Výstava Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague) v partnerské městské části Budapešť-Budavár

UR17_0190

Výběr nejvhodnější nabídky "Ostraha objektu Úřadu městské části Praha 1"

UR17_0191

Žádost o finanční narovnání formou daru - Pařížská 18

UR17_0192

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 7, Elišky Krásnohorské 123/6, k. ú. Josefov"

UR17_0193

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava ZTI a osazení odlučovače tuků v nebytovém prostoru č. 101, Krocínova 316/5, k. ú. Staré Město"

UR17_0194

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava a doplnění stávající EPS - hotel Central, Rybná 677/8, k. ú. Staré Město"

UR17_0195

Valorizace nájemného pro r. 2017 spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů

UR17_0196

Pronájem bytu - občan Prahy 1

UR17_0197

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 1628, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 17

UR17_0198

Slevy na nájemném za byty v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39 z důvodu snížené uživatelnosti

UR17_0199

Prodloužení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 (byt určený ke stabilizaci zaměstnance Úřadu MČ Praha 1)

UR17_0200

Změna doby nájmu u bytové jednotky v domě č. p. 174, k. ú. Hradčany, Loretánská 3

UR17_0201

Žádost spoluvlastníka o nájem bytu v domě č. p. 1100, k. ú. Nové Město, Truhlářská 21

UR17_0202

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 53 - dohoda

UR17_0203

Skončení nájmu bytové jednotky č. 20 v domě č. p. 304, k. ú. Staré Město, Bartolomějská 1, Praha 1 - dohoda

UR17_0204

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 970, k. ú. Nové Město, Růžová 7, Praha 1

UR17_0205

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 726, k. ú. Nové Město, Palackého 12 - výpověď

UR17_0206

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - sídlo a žádost o podnájem

UR17_0207

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 - podnájem

UR17_0208

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0209

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - rozšíření účelu nájmu

UR17_0210

Změna nájemní smlouva na nebytové prostory v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18 - žádost o souhlas s umístěním bankomatu

UR17_0211

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26 - sleva na nájemném

UR17_0212

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 859, k. ú. Staré Město, Vězeňská 9 - změna doby nájmu

UR17_0213

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0214

Vyhodnocení nabídky nebytových prostorů v domě č. p. 295, k. ú. Malá Strana, Prokopská 6 (permanentní vývěska poř. č. B/2014)

UR17_0215

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu a účelu nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0216

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20

UR17_0217

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) vše v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR17_0218

Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UR17_0219

Stanovisko k žádosti o pronájem pozemku parc. č. 331, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0220

Využití nabídky na odkup pozemků parc. č. 704/1, parc. č. 752/5, oba v k. ú. Hradčany a pozemku parc. č. 740/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0221

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě pro pozemek parc. č. 470/2, k. ú. Vinohrady (Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a spojovací chodba)

UR17_0222

Žádost o souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Petrské náměstí 7 čp. 1097 Praha 1

UR17_0223

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UR17_0224

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/6, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační zahrádky na Alšově nábřeží

UR17_0225

Žádost Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy o povolení konání akce "Den projektů 2017" v parku na Alšově nábřeží dne 22.3.2017

UR17_0226

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7, k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 01.03. do 30.06.2017

UR17_0227

Žádost pana Michala Maráda o povolení konání svatebního obřadu na Střeleckém ostrově dne 15.06.2017

UR17_0228

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2017

UR17_0229

Projednání umístění nových restauračních předzahrádek

UR17_0230

Skončení nájmu bytové jednotky č. 117 v domě Újezd 394/39 dohodou a uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) - Újezd 394/39

UR17_0231

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), U Lužického semináře 101/26

UR17_0232

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Pštrossova s žádostí o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0233

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ J.Gutha-Jarkovského se zapojením do I-SKYPE v rámci programu Erasmus+

UR17_0234

Přijetí finančních darů od společností SCOUT BOY s.r.o., Stillking Features s.r.o. a SÁGL PRODUCTION s.r.o.

UR17_0235

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup licencí a maintenance pro VMware produkty"

UR17_0236

Výběr nejvhodnější nabídky "Výkon technického dozoru stavebníka - "Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630""

UR17_0237

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce objektu Truhlářská 1113/8, Praha 1 - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby"

UR17_0238

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Projektová dokumentace rekonstrukce veřejných ploch Anenský trojúhelník a rekonstrukce Anenského náměstí"

UR17_0239

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0240

Dopisy Radě MČ Praha 1

06 - 7.2.2017

UR17_0139

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2016

UR17_0140

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR17_0141

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR17_0142

Žádost o spolupořadatelství: Letní poloha, s.r.o. - "Kampa Střed Světa 2017"

UR17_0143

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "24. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2017"

UR17_0144

Žádost o spolupořadatelství: Josef Skalník - výstava "Joska Skalník sny-situace-hry"

UR17_0145

Žádost o spolupořadatelství: spolek Mimo domov - "Out of Home 2017"

UR17_0146

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2017"

UR17_0147

Výběrové řízení na pacht nebytového prostoru s inventářem - kuchyně v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1

UR17_0148

Dodatek ke smlouvě o dílo - Sanace suterénních prostor a oprava dvorní fasády bytového domu Malá Štupartská 1028/9, k. ú. Staré Město

UR17_0149

Smlouva o nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - žádost o prodloužení doby nájmu

UR17_0150

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR17_0151

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Újezd 42, Praha 1 - výpověď

UR17_0152

Žádost o skončení společného nájmu bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 a žádost o nový společný nájem téhož bytu

UR17_0153

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR17_0154

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9, Praha 1

UR17_0155

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 532, k. ú. Malá Strana, Říční 11 - výpověď

UR17_0156

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 - dohoda

UR17_0157

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1202, k. ú. Nové Město, Revoluční 20 - dohoda a žádost o vrácení nájemného

UR17_0158

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28 a v domě č. p. 172, k. ú. Nové Město, Černá 1 (Myslíkova 29) - výpovědi

UR17_0159

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 - výpověď

UR17_0160

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17 - sleva na nájemném

UR17_0161

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 439, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 11 - sleva na nájemném

UR17_0162

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 443, k. ú. Malá Strana, Vítězná 12 - prodloužení nájemní smlouvy

UR17_0163

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1065, k. ú. Staré Město, Rybná 13 - prodloužení slevy na nájemném

UR17_0164

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 a části pozemku parcelní číslo 2032

UR17_0165

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - byt č. 1934/10 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0166

Žádost o koupi nebytové jednotky č. (garáže) 781/101, v budově č. p. 781, která je součástí pozemku parc. č. 866, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Řásnovka 781/4)

UR17_0167

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)

UR17_0168

Valorizace nájemného v r. 2017 v případech pronájmu nemovitostí, nebo jejich částí s výjimkou pronájmu bytů a nebytových prostor

UR17_0169

Žádost o souhlas s pronájmem stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město,/o odkup pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město (ul. Divadelní, Praha 1 - pod zahradou Krannerovy kašny)

UR17_0170

Výpůjčka pozemku parc. č. 2253/1, k. ú. Nové Město (vnitroblok Mezibranská 1592/17, Praha 1)

UR17_0171

Výpověď Smlouvy o výpůjčce, č. CES 2016/0915 uzavřené dne 30.09.2016 pro pozemky parc. č. 563/1 a 562, vše k. ú. Malá Strana, obec Praha s vypůjčitelem spol. Hartigovský palác s.r.o., která je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 564, k. ú. Malá Strana, jehož součástí je dům na adrese Thunovská 183/18, Praha 1

UR17_0172

Záměr prodeje bytu jednotky č. 629/8 v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UR17_0173

Změna záměru prodeje bytové jednotky 757/6 na adrese č. p. 757, Haštalská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UR17_0174

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 113, na pozemcích parc. č. 946/1 a 946/2, U Staré školy 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0175

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 792, na pozemku parc. č. 924, Haštalská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1 - doplnění usnesení

UR17_0176

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR17_0177

Souhlas s návrhem obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol

UR17_0178

Stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_0179

Přijetí finančních darů od společností WILMA-FILM s.r.o. a FILM MAKERS s.r.o.

UR17_0180

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie a kompletní projektové dokumentace pro účely územního řízení a projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení na rekonstrukci spodní části Václavského náměstí

UR17_0181

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0182

Dopisy Radě MČ Praha 1

05 - 31.1.2017

UR17_0112

Objemová studie pavilonu Slovanské epopeje

UR17_0113

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Markétě Kyliánové

UR17_0114

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výroba pořadů a poskytnutí licence - PRAHA TV s.r.o." při využití ust. § 29 písm. i) bodu 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

UR17_0115

Dohoda o narovnání - nebytová jednotka č. 610/102 v domě č. p. 610 v k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1

UR17_0116

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 718/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 718, k.ú. Nové Město, Palackého 9, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UR17_0117

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UR17_0118

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0119

Stanovisko k žádosti o prodej, případně směnu pozemků parc. č. 1018/3, 1018/4, části 1018/6, 1018/7, 1018/8 a 1018/9 vše k. ú. Staré Město za účelem narovnání nedořešených majetkoprávních vztahů

UR17_0120

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1

UR17_0121

Skončení nájmu bytu v bytovém domě s pečovatelskou službou č. p. 1100, k. ú. Staré Město, Benediktská 13 - dohoda

UR17_0122

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců Policie ČR)

UR17_0123

Nabídka k záměru na převod nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0124

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3

UR17_0125

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1069, k. ú. Staré Město, Liliová 16 - žádost o postoupení nájemní smlouvy

UR17_0126

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 - postoupení nájmu

UR17_0127

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 41, Josefov, Maiselova 21 - dohoda

UR17_0128

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nebytového prostoru v 1.PP a 1.NP domu Maiselova 41/21, k.ú. Josefov"

UR17_0129

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 10, 25, 27, 30 a 36 v bytovém domě Václavské nám. 821/39, k. ú. Nové Město"

UR17_0130

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 37, 39, 50 v domě s pečovatelskou službou Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město"

UR17_0131

Projednání umístění nové a rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0132

Pronájem částí pozemku č parc. 2313/1 a 2313/7 k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace ve Vrchlického sadech od 01.02.2017 do 30.06.2017 o celkovém záboru 216 m2

UR17_0133

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného movitého daru

UR17_0134

Stanovisko k novele vyhlášky č. 5/2013 - provozování pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech (busking)

UR17_0135

Návrh na čerpání finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1 z ORJ 1097 Bezpečnostní fond na nákup vybavení pro OŘP Praha I

UR17_0136

Pokračování realizace programu FIXPOINT - provoz bezpečnostních kontejnerů na odvoz injekčního materiálu - v roce 2017

UR17_0137

Přijetí finančního daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR17_0138

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

04 - 24.1.2017

UR17_0075

Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017

UR17_0076

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0077

Poskytnutí slevy na nájemném z bytu z důvodu nepříznivé sociálně-ekonomické situace

UR17_0078

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0079

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2017

UR17_0080

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

UR17_0081

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

UR17_0082

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie, 3. ročník"

UR17_0083

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze - "Setkávání s barokem 2017"

UR17_0084

Organizace výstavy Václav Havel: Srdce nad Prahou (Heart of Prague) v partnerských městech MČ Praha 1 a účast zástupců MČ při zahajování výstav

UR17_0085

Jmenování komisí dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017

UR17_0086

Zrušení usnesení č. UR17_0060 ze dne 16.01.2017 v plném znění

UR17_0087

Uzavření nájemní smlouvy k bytu na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016 (Klimentská 1208/12)

UR17_0088

Žádost o pronájem místností v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28

UR17_0089

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR17_0090

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UR17_0091

Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR17_0092

Prodloužení slevy na nájemném za užívání terasy k bytu v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3

UR17_0093

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - výpověď

UR17_0094

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UR17_0095

Žádost o uzavření dohody o splátkách v souvislosti s nabídkou k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 477, k. ú. Staré Město, Melantrichova 20, Praha 1, a revokace usnesení č. UR16_0859 ze dne 18. 7. 2016

UR17_0096

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0097

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 19, k. ú. Nové Město, Jungmannova 7 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR17_0098

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 100, k. ú. Nové Město, Spálená 35 - účel nájmu, nájemné

UR17_0099

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1759, k. ú. Nové Město, Jindřišská 8 - účel nájmu

UR17_0100

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR17_0101

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - podnájem, sídla firem

UR17_0102

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 212, Staré Město, Stříbrná 2 - změna doby nájmu

UR17_0103

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 656, k. ú. Nové Město, Řeznická 14 - změna doby nájmu

UR17_0104

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 1187, k.ú. Nové Město, Soukenická 29 - sleva na nájemném

UR17_0105

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30 - výpověď a záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v témže domě

UR17_0106

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce 11 bytů a společných prostor bytového domu Navrátilova 1422/13" realizovanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

UR17_0107

Pravidla pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1

UR17_0108

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup diskového pole"

UR17_0109

Přijetí finančního daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR17_0110

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0111

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 17.01.2017

03 - 16.1.2017

UR17_0053

Jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise pro dotační program MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR17_0054

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR17_0055

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy

UR17_0056

Ukončení nájmu bytu v domě č.p. 2061, k.ú. Nové Město, Klimentská 21 - dohoda (školství)

UR17_0057

Skončení nájmu bytové jednotky z kvóty služebních bytů pro OŘ PČR PI, v domě č.p. 101, U Lužického semináře 26 - dohoda

UR17_0058

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 2112, Lodecká 1

UR17_0059

Revokace usnesení č. UR16_1392 ze dne 06.12.2016 v bodě 1) uzavření smlouvy o nájmu bytu, č.p. 1095, Soukenická 24 z kvóty služebních bytů pro OŘ MP P1

UR17_0060

Uzavření nájemní smlouvy k bytu určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), č.p. 266, Betlémská 7

UR17_0061

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UR17_0062

Skončení nájmu bytové jednotky č. 116/22 v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1 - dohoda

UR17_0063

Doplnění vzorové smlouvy o nájmu nebytových prostor (prostor sloužících podnikání)

UR17_0064

Uzavření dohody o dočasném užívání obytné místnosti v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 (byt určený pro stabilizaci)

UR17_0065

Uzavření Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR17_0066

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12 - žádost o převod nájmu

UR17_0067

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1 - sídlo

UR17_0068

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 564, k. ú. Malá Strana, Vítězná 10 (Šeříkova 6) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0069

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 102 v domě č.p. 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1

UR17_0070

Pronájem části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Za Haštalem 3, Praha 1 o výměře 2 m2 za účelem vjezdu na staveniště

UR17_0071

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy pro parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město o výměře 600 m2 ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha)

UR17_0072

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup maintenance pro IBM produkty"

UR17_0073

Přijetí finančního daru od společnosti FILM MAKERS s.r.o.

UR17_0074

Dopisy Radě MČ Praha 1

02 - 10.1.2017

UR17_0030

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 15. - 19.01.2017

UR17_0031

Uzavření dohody o splátkách na dluh spojený s užíváním bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, obec Praha, Karlovo náměstí 25, Praha 1

UR17_0032

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město"

UR17_0033

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bytu č. 1 v bytovém domě ul. Karolíny Světlé 325/31, k. ú. Staré Město"

UR17_0034

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - dohoda a žádost o prominutí plateb za užívání tohoto bytu

UR17_0035

Žádost o skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 215, k. ú. Staré Město, Náprstkova 9

UR17_0036

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 357, k. ú. Malá Strana, Vlašská 10 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0037

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 585, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 2 (Žitná 31) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0038

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 964, k. ú. Staré Město, Rytířská 23 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0039

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0040

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - umístění sídel a podnájem

UR17_0041

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, Haštalská 21 - podnájem

UR17_0042

Pronájem části střechy domu čp. 821, Václavské nám. 39, za účelem umístění reklamního zařízení o ploše cca 20 m2 pro nájemce Budějovický Budvar, národní podnik, IČ: 00514152

UR17_0043

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2253/1, k. ú. Nové Město (vnitroblok Mezibranská 1592/17, Praha 1)

UR17_0044

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0045

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR17_0046

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku č. parc. 407 a na něm stojící budovy čp. 1665, Soukenická 36, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR17_0047

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UR17_0048

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 - žádost o nové projednání

UR17_0049

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "ZŠ NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH - ÚPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR" realizované formou užšího řízení podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

UR17_0050

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR17_0051

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0052

Dopisy Radě MČ Praha 1

01 - 4.1.2017

UR17_0001

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2016

UR17_0002

Žádost o ponechání dotací poskytnutých z rozpočtu HMP v r. 2016 ke spotřebě v r. 2017

UR17_0003

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR17_0004

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava bytu č. 6, Novomlýnská 1238/3, k. ú. Nové Město

UR17_0005

Veřejná zakázka malého rozsahu - Kompletní oprava dvou osobních výtahů bytového domu Václavské nám. 828/23, k. ú. Nové Město

UR17_0006

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 720, k.ú. Nové Město, Palackého 5, v souladu se zveřejněným záměrem č. 1/2016/P

UR17_0007

Uzavření nájemních smluv k bytům na "Pronájem bytu - občan Prahy 1" v souladu s usnesením číslo UR15_1474 ze dne 24.11.2015 a UR16_1240 ze dne 8.11.2016

UR17_0008

Žádost o postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23

UR17_0009

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 754, k. ú. Staré Město, Haštalská 13 - sleva na nájemném

UR17_0010

Změna nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - sleva na nájemném

UR17_0011

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21 - změna doby nájmu, účel nájmu

UR17_0012

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 735, k. ú. Staré Město, Dlouhá 25 - žádost o podnájem

UR17_0013

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - říjen, listopad 2016

UR17_0014

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1026, k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6 - dohoda

UR17_0015

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 20 - výpověď

UR17_0016

Nabídky k záměru na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 676, k. ú. Staré Město, Jakubská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0017

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UR17_0018

Nabídka k záměru na pronájem části nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR17_0019

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UR17_0020

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UR17_0021

Prodloužení funkčního období Programové rady Malostranské besedy

UR17_0022

Projednání rozšíření stávajících restauračních předzahrádek

UR17_0023

Pronájem částí pozemku č. parc. 2313/1 a 2313/7 k.ú. Nové Město společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem umístění staveniště k opravě kanalizace ve Vrchlického sadech od 05.01. do 28.2.2017

UR17_0024

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UR17_0025

Koncepční studie Újezd - Vítězná - most Legií

UR17_0026

Přijetí finančního daru od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR17_0027

Přijetí finančních darů od společností Stillking Features s.r.o. a FILM HUNTERS s.r.o.

UR17_0028

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR17_0029

Dopisy Radě MČ Praha 1