Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Registr oznámení

Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) je veřejný funkcionář povinen podat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích, a to nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejný funkcionář, který v průběhu kalendářního roku ukončil výkon funkce, podává oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Veřejným funkcionářem je:

  • člen Zastupitelstva městské části Praha 1, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (tj. starosta městské části Praha 1, všichni zástupci starosty, další členové Rady městské části Praha 1, předsedové výborů, předsedové komisí)
  • člen Rady městské části Praha 1, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
  • vedoucí zaměstnanec městské části Praha 1 zařazený do Úřadu městské části Praha 1, jestliže v rámci výkonu své činnosti:

a)    nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč

b)   bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování  při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky

c)   rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo

d)   se podílí na vedení trestního stíhání.

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu, kterým je tajemník Úřadu městské části Praha 1,  v listinné nebo elektronické podobě na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona. V případě podání v elektronické podobě  musí být čestné prohlášení opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Informace o registru oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři formou čestného prohlášení. Tajemník Úřadu městské části Praha 1  pověřil vedením registru bezpečnostního ředitele „Útvaru tajemníka“.

Registr oznámení je veden v písemné a v elektronické podobě a je umístěn v budově  Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Kontakt:

Úřad městské části Praha 1
Útvar tajemníka
Miroslav Sukup

telefon: 221 097 109
e-mail: miroslav.sukup@praha1.cz

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti , pořizovat si z něho výpisy a opisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Evidenční orgán ověřuje totožnost žadatele při podání žádosti.

Žádost (viz příloha) je možné podat:

  • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 110 00  Praha 1
  • osobně prostřednictvím informační kanceláře nebo pracoviště bezpečnostního ředitele nebo podatelny Úřadu městské části Praha 1  v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 110 00  Praha 1
  • elektronicky formou elektronické podatelny posta@praha1.cz s tím, že žadatel vyplní všechny požadované údaje tj. své jméno, příjmení, datum narození žadatele, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
    Podrobnosti o fungování elektronické podatelny jsou uvedeny na Informačním serveru městské části Praha 1 >>>ZDE<<<.

Po ověření žádosti udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Žádost podávaná žadatelem pouze prostřednictvím veřejné datové sítě musí být opatřena jeho zaručeným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu.  V případě, že není opatřena elektronickým podpisem, je nutné žadatele ztotožnit jinou formou.

Na základě podané žádosti a jejím ověření (ztotožnění žadatele osobně v útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1) bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

  • osobně nahlížet do registru v písemné podobě v úředních hodinách (nebo po dohodě) v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 110 00  Praha 1, na pracovišti bezpečnostního ředitele útvaru tajemníka;
  • nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě po doručení  přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla do registru prostřednictvím pošty do vlastních rukou žadatele po dobu 14 dnů od prvního přístupu do registru oznámení.

Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Veškeré údaje veřejných funkcionářů městské části Praha 1 vedené v registru mohou být žadateli použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.

Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a nakládat s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Přílohy - dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Registr_oznameni_Stret_zajmu_-_Zadost_o_nahlizeni.doc - 45,50 KB

VZOR čestného prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Registr_oznameni_Stret_zajmu_-_Cestne_prohlaseni.doc - 95,50 KB