Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přihlášení k trvalému pobytu

Jak a kde se přihlásit k trvalému pobytu

Kde žádat?

Odbor občansko správních agend Úřadu m.č. Praha 1, Navrátilova  9, Praha 1

Vyřizuje:

Oddělení osobních dokladů

Kontakt:

 

Danuše Kafková, vedoucí Oddělení osobních dokladů, tel: 221 097 656, e-mail : danuse.kafkova@praha1.cz

Postup:

Kdo ohlašuje místo pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Zároveň je povinen  odevzdat  svůj občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo Úřadu městské části, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa jeho trvalého pobytu 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Potřebujete:

 

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je možné používat pouze originální tiskopis), který obdržíte přímo na Oddělení osobních dokladů
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Lhůta k vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou zákonem stanoveny stanoveny. 

Odvolávací orgán:

V případě, že vám ohlašovna (v tomto případě odd. občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1) po splnění zákonných podmínek vyhoví    a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen ( Navrátilova 9, Praha 1).

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje Magistrát hl.m. Prahy.

Správní a místní poplatky:

  • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
  • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Sankce:

nejsou stanoveny

Ostatní doplňující informace: