Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Motivy a potřeby

Bydlení, privatizace a nebytové prostory

"Výměna bytu" - postup a pravidla podle nového občanského zákona č.89/2012 Sb.

Institut výměny bytu, jak jej znal zákon č. 40/1964 Sb. (ust. §§ 715, 716), již nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nezná. Městská část Praha 1 bude proto projednávat žádosti individuálně, a to tak, že nájemce může nájemní smlouvu se souhlasem pronajímatele postoupit třetí osobě.
Vymeny_bytu_dle_noveho_OZ_pravidla.pdf - 26,75 KB

Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy "tzv. sociálních bytů"

Formulář žádosti o byt ze sociální rezervy

Nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

výše nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Městské části Praha 1

Pronájem domu jako celku, nebo jeho části

chci požádat o pronájem celého domu, nebo jeho části na zákaldě zveřejněného záměru pronájmu

Žádost o předplacení příspěvku do fondu oprav

společenství vlastníků chce požádat MČ Praha 1 o předplacení příspěvku do fondu oprav

Žádost o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny při koupi bytu

chci požádat o uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny poté, co jsem obdržel/a nabídku na koupi bytu

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

chci změnit nájemní smlouvu na jinou OSOBU - NÁJEMCE. Kdy je to možné? Jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Žádost o společný nájem bytu

Žádost o společný nájem bytu bytu ve smyslu "Zásad pro změnu osoby nájemce bytu na žádost současného nájemce bytu podané v souvislosti s privatizací bytů" schválených Radou městské části Praha 1 ze dne 4.3.2002 číslo u02_0130.

Vrácení bytu

chci vrátit obecní byt, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Pronájem nebytových prostor

chci si požádat o nájem nebytového prostoru.

Skončení nájmu nebytového prostoru

chci zrušit nájemní smlouvu na nebytový prostor

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu, nebytovému prostoru

chci prodloužit smluvní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor

nájemní smlouvy na nebytové prostory - změna doby nájmu, a to v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR09_0458 ze dne 11.5.2009 byl schválen formulář "Žádost o změnu doby nájmu nebytových prostor", a to usnesením číslo UR09_0714 ze dne 29.6.2009

Zhodnocení obecního majetku

chci provést vyúčtování zhodnocení obecního majetku, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Doprava a parkování, dopravně správní agendy

dopravně správní agendy - kromě agend týkájící se evidence vozidel, evidence řidičů a bodového systému

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace – zábory

Individuální a předsunutý prodej,výstavky, jídelní lístky a okrasná zeleň u provozoven, umístění zařízení v rámci shromáždění.

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace pro : pro filmovou a TV tvorbu

Zvláštní užívání komunikace pro : pro filmovou a TV tvorbu

Chci požádat o vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu

Vyhrazené parkoviště pro zdravotně postiženou osobu a prodloužení těchto míst

Chci požádat o připojení k místní komunikaci II. a III. tř.

Připojení k místní komunikaci II. a III. tř.

Chci ohlásit poškození dopravního značení

Poškozené dopravní značení

Chci požádat o osazení trvalé místní úpravy dopravního značení

Chci požádat o osazení trvalé místní úpravy dopravního značení

Chci požádat o uzavírku komunikace

Jak požádat o uzavírku komunikace

Chci stanovisko z hlediska dopravy k územnímu řízení

Chci stanovisko z hlediska dopravy k územnímu řízení

Chci získat kartu pro parkování v Praze 1

Základní informace jak a kde získat parkovací kartu pro MČ P1

Chci stanovisko z hlediska dopravy ke stavebnímu povolení

Chci stanovisko z hlediska dopravy ke stavebnímu povolení

Chci vyhrazené parkoviště pro motorová vozidla

Jak získat vyhrazené parkovací místo v MČ P1.

Oddělení dopravně správních deliktů

Informace o činnosti oddělení a kontakty

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

Nejčastěji kladené otázky a řešené problémy odboru dopravy

Chci nahlásit závady v komunikacích

Postup pro vyřízení životní situace

Osobní doklady a Czech Point

CZECH POINT - autorizované konverze dokumentů

Jak a kde požádat o provedení autorizované konverze dokumentů

CZECH POINT - Ověřené výpisy

Jak a kde si zažádat o výpisy z CZECH POINTU

CZECH POINT - vytvoření datové schránky

Jak a kde požádat o datovou schránku

Přihlášení k trvalému pobytu

Jak a kde se přihlásit k trvalému pobytu

Návrh na zrušení místa trvalého pobytu

Jak a kde požádat o zrušení místa trvalého pobytu

Vydání cestovního dokladu (pasu) s biometrickými údaji

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vydání českého matričního dokladu ze Zvláštní matriky Brno

Jak postupovat, jestliže u státního občana ČR nastane matriční událost v zahraničí (narození, sňatek, úmrtí, registrované partnerství)

Vydání občanského průkazu

Jak a kde požádat o občanský průkaz a co k tomu potřebujete

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Jak postupovat v případě, pokud potřebuji získat osvědčení o státním občanství ČR

Vydání rodného listu

Jak postupovat při podání žádosti o vystavení rodného listu

Vydání úmrtního listu

Jak postupovat, když zemře osoba na území Městské části Praha 1

Výdej údajů z evidence obyvatel

Jak, kde a za jakých podmínek lze požádat o o výpis z evidence obyvatel

Vystavení rybářského lístku

Jak a kde požádat o rybářský lístek

Sociální péče a zdravotnictví

Žádost o finanční pomoc formou daru poskytovaná MČ Praha 1

Jedná se o poslední finanční kompenzaci dopadu zvyšování nájmu po vyčerpání pomoci poskytované formou státních dávek pro nájemce bydlící v bytě soukromého vlastníka, státním bytě nebo v bytě ve vlastnictví hlavního města Prahy na území MČ Praha 1.

Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1

Žádost o přidělení obytné místnosti v bytovém domě

Bytový dům, Ve Smečkách 594/26, Praha 1

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Jak postupovat, když občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod

Poplatky

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu, lázeňských místech a za účelem léčení nebo rekreace.

Poplatek ze vstupného

Poplatky z kulturních akcí

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.

Povolení tomboly nebo loterie

Jak získat povolení k tombole nebo loterii

Poplatek ze psa

Držitel psa staršího 3 měsíců je povinen splnit ohlašovací povinnost.

Stavební činnost

Koncepce metodiky pro Prahu 1 - dokument ve formátu PowerPoint o velikosti 20 MB ke stažení

Předkládaná metodika (pracovní koncepce) by měla ve výsledku sjednotit a zpřehlednit proces a výstupy územního a stavebního řízení směrem k žadateli, stavebnímu úřadu, dotčeným účastníkům a v neposlední řadě směrem k veřejnosti a tím přispět k jednodušší kontrolovatelnosti a vymahatelnosti podmínek plynoucích z územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Praha1_metodika_vystavba.ppt - 19629,00 KB

Živnostníci, obchod, služby a podnikání

Ohlášení živnosti řemeslné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti řemeslné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

(Zahraniční fyzická osoba – kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)

Čistota a životní prostředí

Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Jak postupovat, když potřebuji požádat o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Žádost o konání ohňostroje - pyrotechnické efekty při filmování, kulturních a sportovních akcí

Jak postupovat, když chci na Praze 1 pořádat ohňostroj, nebo budu v rámci filmování používat pyrotechnické efekty.

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení z hlediska životního prostředí

Jak postupovat, když v rámci stavebního řízení potřebuji vyjádření ke stavbě z hlediska ochrany životního protředí.

Žádost o povolení sportovní, kulturní akce, filmování, apod. na ploše veřejné zeleně

Jak mám postupovat, když chci na ploše veřejné zeleně pořádat kulturní, sportovní či reklamní akci.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická, právnická osoba)

Jak mám postupovat, když mám trvalé bydliště na území Prahy 1 a potřebuji zapsat do evidence zemědělského podnikatele.

Žádost o povolení kácení dřevin (fyzická, právnická osoba)

Jak mám postupovat, když potřebuji pokácet strom, rostoucí na mém pozemku na území Prahy 1.