Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Oddělení školství

Městská část Praha 1 zřizuje 7 mateřských škol, 5 základních škol, 5 školních jídelen a školu v přírodě.

Všechna tato zařízení metodicky řídí a koordinuje oddělení školství MČ Praha 1, spadající pod kancelář starosty městské části.
Oddělní školství se podílí na tvorbě a realizaci koncepce základního a mateřského školství a mimoškolních aktivit v MČ Praha 1. Plní úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze školského zákona, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o hl. m. Praze, Statutu hl. m. Prahy a z dalších právních norem. Metodicky řídí a koordinuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 1.

Kontakt: Úřad městské části Praha 1
oddělení školství
Vodičkova 9, 115 68 Praha 1

Oddělení školství se nachází v bytovém domě
na adrese Vodičkova 9, v 1. patře
(naproti hlavní budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18) .
221 097 132
Úřední dny: Pondělí   8:00 - 19:00
Středa     8:00 - 19:00

Po domluvě lze navštívit pracovníky oddělení i mimo úřední dny

Oddělení školství zabezpečuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Rozsah působnosti je vymezen zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č. 250/ Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

Hlavním úkolem je zajištění předškolního vzdělávání a vytvoření podmínek pro plnění povinné školní docházky na území MČ P1. 

Mezi úkoly oddělení školství patří zejména:

▪ plnění úkolů zřizovatele pro mateřské školy, základní školy a školská zařízení (školní jídelny, škola v přírodě)
▪ zpracování koncepčních záměrů v oblasti školství
▪ návrhy na optimalizaci sítě škol a školských zařízení
▪ metodická činnost směrem ke školám a školským zařízením zřizovaným MČ
▪ návrh rozpisu prostředků státního rozpočtu na financování činnosti škol a školských zařízení podle § 160 odst. 1 školského zákona
▪ poskytování příspěvku na provoz zřizovaným školám a školským zařízením a kontrola jejich hospodaření
▪ zpracování rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle postupu stanoveného MŠMT
▪ evidence majetku zřizovaných škol a školských zařízení a kontrola inventarizace těchto organizací
▪ zajištění výkonu kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
▪ zpracování znění zřizovacích listin a změn zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
▪ sběr a anylýza dat a informací o školách v oblasti ekonomické a pedagogicko-organizační
▪ jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení a zabezpečování konkursních řízení
▪ stanovení platů ředitelů zřizovaných škol a školských zařízení
▪ zpracování návrhů na odměňování ředitelů zřizovaných mateřských a základních škol a školských zařízení
▪ příprava věcně příslušných materiálů pro Radu MČ a Zastupitelstvo MČ
▪ příprava podkladů pro Výroční zprávu o školství hl. m. Prahy
▪ jmenování členů školských rad za zřizovatele
▪ přidělování a evidence bytů pro pedagogy i nepedagogické pracovníky
▪ zajišťování agendy grantů na podporu volnočasových aktivit
▪ zajišťování účelného využívání sportovních areálů Masná a Na Františku
▪ koordinace oprav a rekonstrukcí školských objektů ve spolupráci s řediteli zřizovaných škol a školských zařízení
▪ organizační zajišťování činnosti Komise pro Výchovu a vzdělávání Rady MČ
▪ vedení evidence poptávky a nabídky volných míst pedagogů
▪ zajišťování informovanosti obyvatel v oblasti školství a volnočasových aktivit
▪ přijímání návrhů a stížností v dané oblasti
▪ přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
▪ spolupráce s ostatními subjekty v oblast školství a volného času, s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4
▪ spolupráce s ostatními orgány veřejné správy, soudy, Policií ČR apod.
▪ podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Aktuality:

IV. zasedání Řídícího výboru MAP Prahy 1
7.2.2018

IV. zasedání Řídícího výboru MAP Prahy 1

se uskutečnilo dne 22. 1. 2018 v Malostranské besedě. Hlavním bodem programu bylo schválení Strategické analýzy, kterou najdete mezi dokumenty na našich stránkách MAP. Tento rozsáhlý materiál představuje podklad pro plánování aktivit v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let na našem území a zohledňuje výstupy tematických Pracovních skupin proběhlých v roce 2017.

Pozvánka na slavnostní prezentaci projektu "Příběhy našich sousedů"
7.2.2018

Pozvánka na slavnostní prezentaci projektu "Příběhy našich sousedů"

Slavnostní prezentace pamětnických příběhů, které objevili žáci z Prahy 1 se koná 8. března od 16:00 hodin v Domě U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1. Nad akcí převzala záštitu Mgr. Eva Špačková, radní pro oblast školství a občanské společnosti Městské části Praha 1.

Pražským Ámosem je Radka Pištorová ze ZŠ nám. Curieových 
2.2.2018

Pražským Ámosem je Radka Pištorová ze ZŠ nám. Curieových 

Ve čtvrtek 1. února proběhlo ve Škodově salonku MHMP první regionální kolo 25. ročníku ankety Zlatý Ámos. Zúčastnilo se ho 8 pedagogů nominovaných v Praze a jedna paní učitelka z Vejprnic na Plzeňsku. V regionálních kolech je úkolem tří žáků, aby zajímavým a originálním způsobem představili svou učitelku nebo svého učitele, kterého nominovali do ankety. Porota vybírá postupující do semifinále a uděluje titul Krajský Zlatý Ámos.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Vencová Michaela, Mgr. Bc. Vedoucí oddělení školství 221 097 132 Vodičkova 9 1.patro michaela.vencova@praha1.cz
Kaufman Miroslav Technik 221 097 123 Vodičkova 9 1.patro miroslav.kaufman@praha1.cz
Mládková Martina, Ing. Referent - ekonom 221 097 216 Vodičkova 9 1.patro martina.mladkova@praha1.cz
Pučelíková Martina, Bc. Referent 221 097 207 Vodičkova 9 1.patro martina.pucelikova@praha1.cz
Štursa Pavel, PhDr. Ing. Ekonom - rozpočtář 221 097 128 Vodičkova 9 1.patro pavel.stursa@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>