Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor živnostenský

Odbor živnostenský vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, resp. zákonem o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským odborem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM), Jednotného kontaktního místa (JKM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Veřejné informace o poskytovatelích služeb, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, jsou dostupné online v Živnostenském rejstříku.

  

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Mgr. Tatiana Kunštátová Vedoucí odboru ŽIO tatiana.kunstatova@praha1.cz 221097466 321

         

Aktuality:

Novinky pro podnikatele
2-1-2018

Novinky pro podnikatele

Přehled změn nabízí portál Businessinfo.cz

 

Soud rozhodl: služby „Uber“ spadají do oblasti dopravy
27-12-2017

Soud rozhodl: služby „Uber“ spadají do oblasti dopravy

Služba navazování kontaktů s neprofesionálními řidiči poskytovaná společností „Uber“ spadá do oblasti dopravy. Členské státy proto mohou upravit podmínky pro poskytování této služby. Službu nelze poskytovat bez licence daného členského státu.

Návrh na změnu zákona o cestovním ruchu
21-11-2017

Návrh na změnu zákona o cestovním ruchu

Předložený návrh Ministerstva pro místní rozvoj zpřesňuje, resp. zavádí nové definice v souladu s transponovanou evropskou směrnicí, která v konečném důsledku přinese větší ochranu spotřebitelů – klientů cestovních kanceláří či agentur.

Evropský parlament posiluje ochranu proti podvodníkům při on-line nákupech
20-11-2017

Evropský parlament posiluje ochranu proti podvodníkům při on-line nákupech

Poslanci schválili unijní pravidla, která by měla zvýšit ochranu spotřebitelů při internetových nákupech a rychleji odhalit nepoctivé prodejce.

Pronájem přes on-line aplikace např. Airbnb, je klasickou podnikatelskou činností
30-10-2017

Pronájem přes on-line aplikace např. Airbnb, je klasickou podnikatelskou činností

V poslední době se často setkáváme s tzv. fenoménem pronájmu bytů prostřednictvím mobilních datových aplikací např. Airbnb a s tím spojených možných negativních dopadů na podnikatelské prostředí. V této souvislosti je vhodné připomenout si základní pravidla.

Oddělení a úseky

Organizační strukura

Jednotné kontaktní místo

(poradce pro poskytování služeb v EU, svobodná povolání nebo neživnosti a zprostředkovatel různých druhů podání)

Registrace fyzických osob

Oddělení registrace

Registrace právnických osob

Oddělení registrace

Rezervace návštěv on-line

Odbavení bez čekání

Pokud preferujete osobní jednání (nebo jej povaha věci vyžaduje), tak lze využít rezervační systém a návštěvu si zarezervovat on-line. Výdej pořadových čísel končí v 18:30 hodin (30 minut před koncem úředních hodin).

Základní informace pro podnikatele

Základní informace pro poskytovatele služeb

Průvodce živnostenským úřadem a podnikáním

(živnostenský úřad, živnost, podmínky, podání, formuláře, správní poplatky a lhůty apod.)
Pruvodce_zivnostenskym_uradem_a_podnikanim_rijen_2017.pdf - 810,93 KB

Průvodce živnostenským podnikáním Odkaz na externí web

(české, unijní i zahraniční osoby – státem garantované návody pro všechny osoby)

Základní registrační a oznamovací povinnosti po zahájení podnikání

(podání přihlášky k daním z příjmu, oznámení o zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně)
Zakladni_registracni_a_oznamovaci_povinnosti_po_zahajeni_podnikani.pdf - 527,48 KB

Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání

(živnostenský úřad)
Oznamovacipovinnost_podnikatelu.pdf - 507,72 KB

Změny, které podnikatel nemusí oznamovat

Podnikatele_nemusi_zivnostenskemu_uradu_oznamovat.pdf - 528,60 KB

Jak naložit s odpadem vzniklým při podnikání / Commercial waste

Odpad_z_podnikani.pdf - 1624,15 KB

Příručka pro podnikání 2017

(Hospodářská komora České republiky)
Prirucka_pro_podnikani_HKCRpdf.pdf - 558,56 KB

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby poskytující služby podle živnostenského zákona

(Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky)
Podnikani_cizincu.pdf - 430,49 KB

Informace o změnách předpisů

Právní předpisy, které mění živnostenský zákon a jiné zákony související s živnostenským podnikáním

Návrhy na změnu živnostenského zákona, o kterých se právě jedná, naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (3. 1. 2018)

Podobně jako u jiných činností regulovaných zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se i u poskytování služeb hlášení údajů a u činnosti akreditované osoby podle výše uvedeného zákona v § 3 živnostenského zákona stanovuje, že tyto činnosti nejsou živností, protože se u nich vyžaduje povolení/akreditace České národní banky. Do § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona se za slovo „agentur,“ doplňují slova „činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“.

Zákon byl vyhlášen 14. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 204/2017 Sb., a je účinný od 3. ledna 2018.

Změna zákona o civilním letectví (16. 11. 2017)

Činnosti dopravního pilota nelze vykonávat na základě živnostenského oprávnění. Do § 3 odst. 3 písm. v) živnostenského zákona se za slova „poskytování leteckých služeb“ vkládají slova „, činnost výkonných letců„. Zákon byl vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 261/2017 Sb., a je účinný od 16. 11. 2017.

Změna živnostenského zákona (30. 9. 2017)

Novela odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru. Dále sjednocuje délku trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie podnikajících osob. Zpřesňuje možnost činit podání vůči finančnímu úřadu prostřednictvím živnostenských úřadů (Centrálních registračních míst). O předání podání může požádat podnikatel (fyzická i právnická osoba) jen v případě, že se týkají daní z příjmů a silniční daně. V neposlední řadě se zavádí možnost vydání tzv. hromadné sestavy o konkrétním podnikateli v rozsahu vymezeném v žádosti (např. podle sídla, umístění provozovny nebo podle konkrétní živnosti). V příloze č. 2 k živnostenskému zákona byla zrušena vázaná živnost s předmětem podnikání „zpracování návrhu katalogizačních dat“.  Činnost lze po novele vykonávat v rámci živnosti volné – oboru č. 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Změny provede živnostenský úřad sám.

Zákon byl vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 289/2017 Sb., a je účinný od 30. 9. 2017. 

Změna zákona o pohřebnictví (1. 9. 2017)

Žadatel o koncesi pro provozování pohřební služby musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení a profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků podle zvláštního předpisu a

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
 • minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.

Žadatel o koncesi pro provozování krematoria musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Obsluha kremačního zařízení a profesní kvalifikace Administrátor krematoria podle zvláštního právního předpisu a

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
 • minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.

Žadatel o koncesi pro provádění balzamace a konzervace musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a profesní kvalifikace Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých podle zvláštního právního předpisu, a absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti zdravotnictví,
 • vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo Diplomovaná porodní asistentka,
 • střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dětská sestra nebo Porodní asistentka, nebo
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletou praxi v provádění balzamace a konzervace“.

Živnostenská oprávnění k provozování pohřební služby, provozování krematorií a provozování balzamace a konzervace, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována. Nový systém nahrazující rekvalifikační kurzy profesními kvalifikacemi podle zákona č. 179/2006 Sb. je povinný až pro nové žadatele.

POZOR! Důležité upozornění!

Stávající provozovatelé výše uvedených služeb musí vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, případně pro provozování pohřební služby, a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Zákon byl vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 193/2017 Sb., a je účinný od 1. září 2017.

Změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností (1. 8. 2017)

Vláda České republiky svým nařízením ze dne 5. června 2017 přijala změnu, kterou se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Změna reflektuje na provedené změny právních předpisů, které souvisí s živnostenským podnikáním. Provedená změna nemá vliv na rozsah dotčených živností.  Rozsah změn naleznete zde.

Předpis (nařízení vlády) byl vyhlášen 26. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 178/2017 Sb., a je účinný od 1. srpna 2017.

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu (1. 8. 2017)

Žadatel o koncesi pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie.

Žadatel o koncesi pro ničení a zneškodňování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika nebo střelmistra (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.), nebo
 • oprávnění technického vedoucího odstřelů (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Žadatel o koncesi pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.),
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením,
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro provádění trhacích prací musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění střelmistra (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.), nebo
 • oprávnění technického vedoucího odstřelů (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci.

Žadatel o koncesi pro provádění pyrotechnického průzkumu musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.) vydané obvodním báňským úřadem, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.). 

POZOR! Důležité upozornění!

Stávající poskytovatelé výše pospané služby mohou v uvedených činnostech pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud však hodlají v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí 6 měsíční lhůty (1.2.2018),  musí požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném k 1.8.2017. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti jim zanikne uplynutím posledního dne této lhůty (1.2.2018).

Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese, ve smyslu výše uvedeného, nepodléhá správnímu poplatku. Zákon byl vyhlášen 22. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 229/2016 Sb., a je účinný od 1. srpna 2017.

Seznam živností

Regulované živnosti a živnost volná

Pokud je k výkonu určité živnosti vyžadováno splnění kvalifikačních předpokladů (např. vzdělání, praxe, profesní pojištění a podobně.) jde o regulovanou živnost. Přehled regulovaných živností naleznete v databázi regulovaných živností (stanovují přílohy 1 až 3 k živnostenskému zákonu). U živnosti volné stačí prokázat splnění pouze všeobecných podmínek (plná svéprávnost a bezúhonnost). Seznam oborů, které náleží do živnosti volné stanovuje příloha č. 4 k živnostenskému zákonu (neregulované činnosti).

Formuláře

 Formuláře nemusíte předem vyplňovat

Aktuální formuláře pro oblast živnostenského podnikání naleznete zde. Formuláře není potřeba předem vyplňovat (pokud zvolíte osobní návštěvu). Příslušný formulář s Vámi vyplní úředník živnostenského úřadu.

Podání on-line i osobně

Možnosti podání a komunikace s živnostenským úřadem

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice.

Osoby, které mají zřízenu datovou schránku mohou podání činit prostřednictvím této veřejné datové sítě do datové schránky Městské části Praha 1: b4eb2my.

Podání lze učinit rovněž on-line přímo do elektronické podatelny živnostenského rejstříku nebo do e-podatelny úřadu: posta@praha1.cz (podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem). Podání lze také  zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na  adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Podání můžete učinit také prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – CZECH Point. 

Elektronické podání Odkaz na externí web

(elektronická podatelna živnostenského rejstříku)

Datové schránky Odkaz na externí web

(zřízení a používání datové schránky)

Elektronický podpis Odkaz na externí web

(náležitost elektronického podání)

CZECH Point Odkaz na externí web

(Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál)

Správní poplatky

Poplatky

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání stanovuje položka č. 24 Sazebníku, který je nedílnou přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 • 1000 Kč za ohlášení živnosti (nebo za přijetí žádosti o koncesi) při vstupu do živnostenského podnikání, 
 • 500 Kč za další ohlášení (nebo za přijetí další žádosti o koncesi) nebo za změnu rozhodnutí o udělení koncese nebo za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost,
 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny,                                                  
 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (CzechPoint),
 • 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku (za každou i započatou stránku),
 • 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku o údajích o jednom podnikateli.

Poplatek se nevybere za

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,
 • změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu,
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese,
 • změnu oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o výsledcích kontrol v roce 2017

Zprava_o_vysledcich_kontrol_2017.pdf - 339,19 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2016

UMCP1_1562_2017_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2016.pdf - 387,99 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2015

UMCP1_1665_2016_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2015.pdf - 388,86 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2014

UMCP1_726_2015_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2014.pdf - 385,66 KB

Poradce pro poskytování služeb v EU, svobodná povolání nebo neživnosti a zprostředkovatel různých podání

Jednotné kontaktní místo naleznete na 15 obecních živnostenských úřadech

Poradce pro podnikání v EU

(publikace o poskytovaných službách s praktickými příklady)
Poradce_pro_podnikani_EU.pdf - 832,51 KB

Poradenství a praktická pomoc v oblasti služeb

(přeshraniční poskytování služeb, uznávání profesních kvalifikací, získání povolení k výkonu služby, předávání žádostí, přihlášek, oznámení apod.)
JKM_poradenstvi_a_sluzby.pdf - 490,49 KB

SOLVIT Odkaz na externí web

(pomáhá občanům se zahraničními úřady)

ProCoP Odkaz na externí web

(informační síť o požadavcích na výrobky)

Užitečné stránky a informace

Užitečné stránky a informace pro podnikatele i spotřebitele

Živnostenský úřad České republiky Odkaz na externí web

(Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Veřejný rejstřík a Sbírka listin Odkaz na externí web

(např. obchodní, spolkový, nadační apod.)

Registr ekonomických subjektů Odkaz na externí web

(Český statistický úřad)

Evidence úpadců Odkaz na externí web

(konkurzy)

Evidence odsouzení právnických osob Odkaz na externí web

(vyhledání záznamů o odsouzení právnických osob)

eGovernment Odkaz na externí web

(datové schránky, eIDAS, elektronický podpis)

Ochrana osobních údajů "GDPR" Odkaz na externí web

(co musí vaše společnost udělat, pokud nakládá s osobními údaji, se dozvíte v průvodci nařízením o ochraně osobních údajů)

Potraviny na pranýři Odkaz na externí web

(nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny)

Statistické přehledy

V celkovém kontextu máme nejvíce podnikatelů v historii

Celkový počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 1992, tedy od chvíle, kdy v tehdejší ČSFR vstoupil v účinnost živnostenský zákon.

Česká republika

Na území České republiky bylo k 31. prosinci 2017 evidováno celkem 2 468 334 poskytovatelů služeb v režimu živnostenského zákona. Z toho 2 009 927 tvoří fyzické osoby a 458 407 tvoří právnické osoby. Tyto osoby jsou zároveň držiteli celkem 3 660 644 platných živnostenských oprávnění. 

Hlavní město Praha

Na území hlavního města Prahy bylo k 31. prosinci 2017 evidováno celkem 521 419 poskytovatelů služeb v režimu živnostenského zákona. Z toho 333 110 tvoří fyzické osoby a 188 309 tvoří právnické osoby. Tyto osoby jsou zároveň držiteli celkem 715 491 platných živnostenských oprávnění.

Městská část Praha 1

Na území městské části Praha 1 bylo k 31. prosinci 2017 evidováno celkem 39 667 poskytovatelů služeb v režimu živnostenského zákona. Z toho 10 098 tvoří fyzické osoby a 29 569 tvoří právnické osoby. V případě právnických osob jde o vůbec nejvyšší počet v rámci celého hlavního města Prahy. Tyto osoby jsou zároveň držiteli celkem 55 095 platných živnostenských oprávnění. Podrobnosti naleznete níže v příloze.

Statistické údaje o podnikatelích se zaměřením na území Prahy 1

Statistika_k_31_12_2017.pdf - 551,75 KB

Tradice živnostenské činnosti

Historické ohlédnutí

Podnikání má na našem území několikasetletou tradici. Do roku 1860 byla role „regulátora“ daného řemesla nebo činnosti především v rukou cechovní organizace. Od 30. let 18. století, kdy byl vydán tzv. generální cechovní (řemeslnický) patent, dohlížel na tyto organizace cechovní inspektor. Konec cechovního systému přineslo až vydání Císařského patentu č. 227/1859 ř.z., jímž byl vydán Řád živnostenský.

Živnostenský řád platil od 1. května 1860 na celém území tehdejšího Rakouského Císařství, jehož součástí byly mj. také země Koruny české. Recepční normou zákon převzal za svůj i československý právní řád nově konstituované Republiky československé. K jeho zrušení došlo až v souvislosti s přijetím zákoníku práce v roce 1965.

Po únoru 1948 dochází k restrikcím podnikatelů a k omezování jejich aktivit a to i přesto, že tehdejší Ústava Československé republiky z 9. května 1948 zaručovala „soukromé vlastnictví drobných a středních podniků do 50 zaměstnanců“ [§158 zákona č. 150/1948 Sb.]. Některé závody však byly znárodněny již na sklonku roku 1945. Lidově demokratickému, později socialistickému zřízení, se tak podařilo zlikvidovat veškeré soukromé podnikání v zemi. V průběhu 80. letech 20. století dochází k nenápadnému uvolňování a vláda občanům postupně umožnila poskytovat některá řemesla, ubytovávat za úplatu, pronajímat nemovitosti a na samém sklonku též prodávat zboží a poskytovat služby.

K podnikatelskému boomu dochází až v konsekvenci polistopadových událostí roku 1989, které zásadně změnily společensko-hospodářský kurz země.  Od května 1990 upravoval podnikatelskou činnost zákon o soukromém podnikání občanů a novelizovaný hospodářský zákoník.

V roce 1991 přijalo tehdejší Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky zákon č. 455/1991 Sb., kterým byl vydán živnostenský zákon.  Zákon je účinný od 1. ledna 1992. Koncepce zákona mj. vychází z živnostenského řádu z roku 1859 a inspirací se mu staly také rakouské a německé právní úpravy podnikání.

 Živnostenské listy a koncesní listiny se vydávaly do 30. června 2008, nyní se vydává pouze výpis

Císařský patent, jímž se vydává řád živnostenský - stav k 18.11.1942

Nejedná se o účinné ani platné znění zákona
ASE14.pdf - 775,03 KB

Živnostenský zákon - stav k 27.12.1992

Nejedná se o platné znění zákona
ASE15.pdf - 718,10 KB

Doplňující informace k vybraným sektorům služeb

Podnikání v potravinářství a stravování

Informace pro provozovatele potravinářského podniku a poskytovatele stravovacích služeb

Podnikání v potravinářství nebo stravování se považuje za činnost epidemiologicky závažnou.

Do této kategorie náleží mimo jiného:

 • provozování stravovacích služeb,
 • výroba potravin,
 • uvádění potravin do oběhu.

Osoby, které přicházejí při poskytování služby do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami, musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků Odkaz na externí web

(vyplývající ze zákona o potravinách)

Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků

(prodejny a výrobny potravin, restaurace, výčepy, prodejny rychlého občerstvení, závodní a veřejné jídelny, jatka, mlékárny, výrobny medu, stánkový prodej apod.)
Oznamovaci_povinnosti_potravinarsky_podnik.pdf - 595,83 KB

Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků provozujících stravovací službu

(restaurace, výčepy, bufety, veřejné a závodní stravování apod.)
Oznamovaci_povinnosti_stravovaci_sluzby.pdf - 600,70 KB

Stručný hygienický standard provozoven - výrobní a konzumační prostory

hygienicky_standard_provozoven.pdf - 477,31 KB

Základní hygienické požadavky (stánkové stravovací služby, farmářské trhy, stánkový prodej zmrzliny)

(tržní místa, trhy a tržnice apod.)
Hygiena_stravovaci_sluzby_trhy_stankovy_prodej_zmrzliny.pdf - 287,45 KB

Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany zemědělské a potravinářské inspekce

(tržní místa, trhy a tržnice apod.)
Trhy_zemedelska_a_potravinarska_inspekce_pozadavky.pdf - 226,49 KB

Veterinární a hygienické požadavky na prodej živočišných produktů na trzích (např. maso, ryby, vejce, med, živá zvířata)

(tržní místa, trhy a tržnice apod.)
Trhy_zivocisne_produkty_veterinarni_a_hygienicke_pozadavky.pdf - 394,64 KB

Co je to HACCP? Odkaz na externí web

(Hazard Analysis and Critical Control Points neboli systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)

Potravinářská výroba Odkaz na externí web

(informace o vybraných potravinářských výrobcích a komoditách)

Označování potravin Odkaz na externí web

(informace, které musí být uvedeny na výrobku)

Doplňky stravy Odkaz na externí web

(pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti)

Informace pro poskytovatele holičských, kadeřnických, kosmetických, pedikérských, manikérských, masérských nebo tatérských služeb a provozovatele solárií

Péče o vzhled

Poskytování holičských, kadeřnických, kosmetických, pedikérských, manikérských, masérských, regeneračních, rekondičních nebo tatérských služeb (porušování integrity lidské kůže) a provozování solárií se považuje za činnosti epidemiologicky závažné.

Osoby, které přicházejí při poskytování služby do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

U výše uvedených služeb musí poskytovatel zabezpečit lékárničku a vypracovat provozní řád.

Provozní řád činností epidemiologicky závažných

HSHMP_provozni_rad_pro_cinnosti_epidemiologicky_zavazne.pdf - 350,93 KB

Podnikání v cestovním ruchu

Cestovní kanceláře, agentury a průvodci

Oznamovací povinnost o zprostředkování prodeje zájezdů cestovní kanceláře usazené v jiné členské zemi Evropské unie, pokyny pro nově vznikající cestovní kanceláře, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Cestovní kancelář, která zprostředkovává prodej zájezdů cestovní kanceláře usazené v jiné členské zemi Evropské unie má informační povinnost vůči Mnisterstvu pro místní rozvoj České republiky.

oznámení poskytovatel služby přiloží:

 1. úředně ověřené kopie pojistky - pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v dané zemi nebo alternativní zajištění,
 2. překlad pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Pokyny pro nově vznikající cestovní kanceláře Odkaz na externí web

(naleznete zde např. formulář pro vypracování podnikatelského záměru apod.)

Ubytovací služby

Informace pro poskytovatele ubytovacích služeb

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, je povinna vypracovat provozní řád.

Osoba je dále povinna přihlásit se k placení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, případně z ubytovací kapacity. Ubytovací služby rovněž podléhají elektronické evidenci tržeb. Ubytovatel musí vést domovní knihu a oznámit ubytovaného cizince Policii ČR.

Sdílené ubytování v Praze

Informace pro poskytovatele ubytování, kteří tuto službu zabezpečují pomocí mobilních platforem nabízí webové stránky hlavního města Prahy. Pro tyto osoby platí stejná pravidla jako pro „klasického“ ubytovatele. Podrobnosti naleznete níže.

Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím webových platforem (Airbnb a další)

Finanční správa ČR informuje o povinnostech při poskytování ubytování (Airbnb)
2017-10-11_Info_k_danovemu_posouzeni_povinnosti_poskytovatelu_ubytovacich_sluzeb.pdf - 196,03 KB

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Finanční správa informuje poskytovatele ubytovacích služeb o vzniku povinností k elektronické evidenci tržeb
Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf - 165,10 KB

Zásady provozních řádů Odkaz na externí web

(hygienická stanice)

Návrh provozního řádu ubytovacího zařízení

HSHMP_navrh_provozniho_radu_ubytovaciho_zarizeni.pdf - 283,41 KB

Návrh provozního řádu ubytovacího zařízení pro ubytování na dobu delší než 2 měsíce

HSHMP_navrh_provozniho_radu_ubytovaci_zarizeni_pro_ubytovani_na_dobu_delsi_nez_2_mesice.pdf - 282,75 KB

Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2015 – 2020

(rozdělení ubytovacích zařízení do příslušných kategorií včetně požadavků na jednotlivé třídy, vypracovala Asociace hotelů a restaurací České republiky)
Kategorie_a_trida_ubytovaciho_zarizeni.pdf - 1916,32 KB

Informace pro ubytovatele Odkaz na externí web

(povinnosti ubytovatele – domovní kniha a ohlášení cizince)

Prodej alkoholických nápojů, lihovin a vína

Informace pro prodejce alkoholických nápojů, příležitostné prodejce lihovin a výrobce a distributory vína

Alkoholické nápoje s obsahem více než 0.5 % objemových etanolu lze prodávat pouze v:

 • prodejně, která je potravinářským podnikem,
 • provozovně stravovacích služeb,
 • provozovně výrobce vína,
 • ubytovacím zařízení,
 • stánku s občerstvením, který má pevnou konstrukci a splňuje podmínky pro provozování potravinářského podniku za účelem provozování stravovacích služeb podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • stánku specializujícím se na prodej tohoto zboží uvnitř stavby určené pro obchod a
 • ve veřejném dopravním prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.

Prodej alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku:

Je možný jen, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let. Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen před prodejem alkoholických nápojů spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku. Dále je povinen uvést v místě nabídky prodeje alkoholických nápojů své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby. Prodejce nesmí použít osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti s tímto prodejem pro jiné účely než pro danou koupi nebo tyto údaje předat jiné osobě.

Zakazuje se prodej nebo podávání alkoholických nápojů:

 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
 • ve škole a školském zařízení, vyjma zařízení, kde probíhá soustavná příprava na výkon budoucího povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
 • ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením a příležitostného prodeje alkoholických nápojů (např. farmářské trhy, ochutnávky vín a lihovin, kulturní, taneční, sportovní akce atd.). Pozor! Příležitostný prodej lihovin (alkoholický nápoj , který obsahuje min. 15% a více % objemových  ethanolu) musíte oznámit celní správě.
 • v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, a dále dopravního prostředku pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a propagační jízdy a jízdy na objednávku,
 • na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína,
 • prostřednictvím prodejního automatu.

Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj:

 • osobě mladší 18 let,
 • osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
 • osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy:

Na území hlavního města Prahy je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích nebo jejich částech uvedených v příloze k vyhlášce č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy.

Konečný prodej lihovin lze uskutečňovat pouze:

 • ve spotřebitelském balení do 1 litru,
 • ve spotřebitelském balení do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu ze skla,
 • ve spotřebitelských baleních značených kolkem, kromě balení do 0,06 l.

Rozlévat líh a lihoviny je možné pouze:

 • z jednoho spotřebitelského balení jednoho druhu na jednom místě,
 • z 3 spotřebitelských balení s jednocestným uzávěrem na jednom místě.

Informace k povinnému značení lihu Odkaz na externí web

(informace Celní správy České republiky)

Stánkový prodej lihovin na kulturních a sportovních akcích Odkaz na externí web

(informace Celní správy České republiky)

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Odkaz na externí web

(zavádí nové definice, omezuje dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů, zakazuje některé formy prodeje apod.)

Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy Odkaz na externí web

(zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství)

Základní povinnosti vinaře, který vyrábí výrobky z révy vinné a uvádí je do oběhu Odkaz na externí web

(vyplývají např. z nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína nebo zákona o vinohradnictví a vinařství nebo zákona o potravinách apod.).

Informace pro řemeslníky (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací zařízení)

Tlaková, zdvihací, plynová a elektrická vyhrazená technická zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou tlaková, zdvihací, plynová a elektrická zařízení. Jedná se o zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají státnímu odbornému dozoru.

Poskytovatelé služeb (držitelé příslušného živnostenského oprávnění) mohou

 • montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková zařízení,

jen pokud jsou odborně způsobilé a jsou držiteli oprávnění vydaného podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob jsou

 • dosažení věku 18 let,
 • zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,
 • předepsaná kvalifikace,
 • doba praxe v oboru,
 • osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – kotlů.

Pro více informací, prosím, kontaktujte Technickou inspekci České republiky.

Žádosti a formuláře k vydání osvědčení nebo oprávnění Odkaz na externí web

(lze podat i prostřednictvím Jednotného kontaktního místa)

Žádosti o oprávnění pro zahraniční subjekty Odkaz na externí web

(lze podat i prostřednictvím Jednotného kontaktního místa)

Přepravní služby

Přepravní služby

Silniční doprava (přepravní služby) je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu.

Doprava provozovaná pro cizí potřebu (malé vozidlo)

Malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Informace o zkouškách znalostí místopisu pro řidiče vozidel taxislužby naleznete zde.

Podnikatel je povinen před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich státní poznávací značku České republiky, největší povolenou hmotnost, tovární značku a obchodní označení a nahlásit do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti každou změnu v těchto údajích. Více naleznete na stránkách dopravního úřadu.

Doprava provozovaná  pro cizí potřebu (velké vozidlo)

Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Udělit koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly lze jen právnické osobě se sídlem na území České republiky nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území České republiky nebo obdobným pobytem na území některého jiného členského státu a která splňuje zvláštní podmínky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2009/1071/ES, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, kterými jsou

Informace o zkouškách odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy osobní a nákladní velkými vozidly nabízí stránky dopravního úřadu.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Odkaz na externí web

(provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - podmínky)

Evidence vozidel taxislužby Odkaz na externí web

(všechna vozidla s kapacitou míst do 9 osob včetně řidiče se stávají vozidly taxislužby a je potřebné je ohlásit jako vozidla taxislužby)

Silniční daň Odkaz na externí web

(informace Finanční správy)

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci „Uber“

(jedná se o dopravní službu, která může být poskytována pouze na základě licence. Členské státy mohou upravit podmínky pro poskytování této služby).
SDEU_Uber_20.12.2017.pdf - 218,46 KB

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

(stanovisko Finanční správy)
2017_DPH_Info-k-danovemu-posouzeni-povinnosti-poskytovatelu-prepravnich-sluzeb-UBER.pdf - 183,21 KB

Podnikání na veřejných prostranstvích

Tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa

V hlavním městě Praze je možno prodávat zboží a poskytovat služby mimo provozovnu (k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím) pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst v příloze nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád a za podmínek a pravidel tímto nařízením stanovených, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány.

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Pochůzkový prodej je na území hlavního města Prahy zakázán s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona. Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě. Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců.

Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci zakázán (celé území městské části Praha 1), s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u rozhledny).

Nabízení pornografického tisku je na území hlavního města Prahy zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku. Podrobné informace včetně dalších požadavků naleznete na stránkách hlavního města Prahy.

Tržní řád Odkaz na externí web

(nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy)

Chci požádat o zvláštní užívání komunikace – zábory Odkaz na externí web

(restaurační zahrádky, příležitostné trhy, tržiště)

Služby, u kterých zákon omezuje prodejní dobu

Zákaz prodeje v noční době a ve vyjmenované svátky

 

Omezení provozu zastaváren v noční době Odkaz na externí web

(bazary, zastavárny, výkupny odpadu)

Omezení prodejní doby ve vyjmenované svátky Odkaz na externí web

(zákaz prodeje ve vyjmenované svátky a omezení prodejní doby na Štědrý den)

Elektronická evidence tržeb

Informace Finanční správy České republiky k elektronické evidenci tržeb

Elektronická evidence tržeb Odkaz na externí web

(stránky Finanční správy České republiky)

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Finanční správa informuje poskytovatele ubytovacích služeb o vzniku povinností k elektronické evidenci tržeb
Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf - 165,10 KB

Stravovací služby - obchodní modely a situace

Stravovani_Obchodni_modely.pdf - 487,76 KB