Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor živnostenský

Odbor živnostenský vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, resp. zákonem o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským odborem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM)Jednotného kontaktního místa (JKM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Veřejné informace o poskytovatelích služeb, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, jsou dostupné online v Živnostenském rejstříku.

  

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Mgr. Tatiana Kunštátová Vedoucí odboru ŽIO tatiana.kunstatova@praha1.cz 221097466 321

         

Aktuality:

Změna živnostenského zákona
18-9-2017

Změna živnostenského zákona

Změna je zaměřena na zkvalitnění podnikatelského prostředí, zejména na odstranění nedůvodných rozdílů mezi jednotlivými skupinami podnikatelských subjektů, snížení administrativní zátěže podnikatelů, jakož i na zlepšení dostupnosti potřebných informací o podnikatelích zapsaných v živnostenském rejstříku pro širokou veřejnost.

Počet podnikatelů je nejvyšší v historii
14-8-2017

Počet podnikatelů je nejvyšší v historii

K 30. červnu 2017 dosáhl počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, nejvyšší hodnoty v průběhu uplynulých 25 let

Změny právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání
30-6-2017

Změny právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání

Tj. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích, insolvenční zákon, nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, zákon o střelných zbraních a střelivu,zákon o pohřebnictví, zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Pro novou verzi stránek klikněte zde.

Online objednávání návštěv a online podání

Návštěvu na živnostenském úřadu si můžete objednat online. Objednaní klienti jsou odbavováni přednostně. V 18:30 hodin (tj. 30 minut před koncem úředních hodin) končí výdej pořadových čísel.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. Podání lze učinit také online do elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Základní informace pro podnikatele

Průvodce živnostenským úřadem a podnikáním

(živnostenský úřad, živnost, podmínky, podání, správní poplatky a lhůty).
Pruvodce_zivnostenskym_uradem_2017.pdf - 689,08 KB

Základní registrační a oznamovací povinnosti po zahájení podnikání

(podání přihlášky k daním z příjmu, oznámení o zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně).
Zakladni_registracni_a_oznamovaci_povinnosti_po_zahajeni_podnikani.pdf - 474,30 KB

Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání (živnostenský úřad)

Oznamovaci_povinnosti.pdf - 491,34 KB

Změny, které se nemusí živnostenskému úřadu oznamovat

Zmeny_neoznamovat_2017..pdf - 474,39 KB

Jak naložit s odpadem vzniklým při podnikání / Commercial waste

Odpad_z_podnikani.pdf - 1624,15 KB

Příručka pro podnikání 2017 – vydala Hospodářská komora České republiky

Prirucka_pro_podnikani_HKCRpdf.pdf - 558,56 KB

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby poskytující služby podle živnostenského zákona - vydalo ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Podnikani_cizincu.pdf - 430,49 KB

Minimální mzda 2017

letak_Min._mzda_od_1.ledna_2017.pdf - 2300,26 KB

Aktuality o novelách právních předpisů souvisejících s podnikáním

Právní předpisy, které mění živnostenský zákon a jiné zákony související s živnostenským podnikáním

Obsah aktualizován 18. září 2017

Právní úprava

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (3. 1. 2018)

Anotace: Za živnost se nepovažuje činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Do § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona se za slovo „agentur,“ doplňují slova „činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“.

Podobně jako u jiných činností regulovaných zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se i u poskytování služeb hlášení údajů a u činnosti akreditované osoby podle výše uvedeného zákona v § 3 živnostenského zákona stanovuje, že tyto činnosti nejsou živností, protože se u nich vyžaduje povolení/akreditace České národní banky. Zákon byl vyhlášen 14. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem  → 204/2017 Sb., a je účinný od 3. ledna 2018.

Právní úprava

Změna zákona o civilním letectví (16. 11. 2017)

Anotace: Za živnost se nepovažuje činnost výkonných letců

Do § 3 odst. 3 písm. v) živnostenského zákona se za slova „poskytování leteckých služeb“ vkládají slova „, činnost výkonných letců„.

Tyto činnosti (zejména činnost dopravního pilota) nelze vykonávat na základě živnostenského oprávnění. Zákon byl vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem → 261/2017 Sb., a je účinný od 16. 11. 2017.

Právní úprava

Změna živnostenského zákona (30. 9. 2017)

Anotace: Novela živnostenského zákona

Novela odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Všechny fyzické i právnické osoby by tedy v případě, pokud by živnostenský úřad rozhodl o zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení podmínek stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy, nově nemohly po zákonem stanovenou dobu provozovat pouze shodnou živnost, pro jejíž provozování bylo živnostenské oprávnění zrušeno.

Nová právní úprava sjednocuje délku trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie podnikajících osob, na které překážka provozování živnosti dopadá.

Rozšiřuje možnost činit podání (vůči finančnímu úřadu) prostřednictvím živnostenských úřadů (Centrálních registračních míst) také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě (např. právnická osoba). Tato podání budou předávána pouze v případě, že se týkají daní z příjmů a silniční daně.

Novela se dále snaží zamezit vzniku rozdílů v zápisech členů statutárních orgánů právnických osob povinně zapisovaných do některého z veřejných rejstříků. Údaje o statutárních orgánech se budou do živnostenského rejstříku zapisovat až po zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku.

V neposlední řadě se zavádí možnost vydání tzv. hromadné sestavy o konkrétním podnikateli v rozsahu vymezeném v žádosti (např. podle sídla, umístění provozovny nebo podle konkrétní živnosti).

V textu živnostenského zákona byly provedeny terminologické změny, které reflektují na stávající právní úpravu.

V příloze č. 2 k živnostenskému zákonu se ruší vázaná živnost s předmětem podnikání zpracování návrhu katalogizačních dat“.  Činnost se nově zařazuje do živnosti volné – oboru č. 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Změny (zápis oboru nebo vygenerování živnosti volné) provede živnostenský úřad sám a podnikateli bezplatně vydá a zašle výpis z živnostenského rejstříku.

Zákon byl vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem → 289/2017 Sb., a je účinný od 30. 9. 2017. 

Právní úprava

Změna zákona o pohřebnictví (1. 9. 2017)

Anotace: Novelizací zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází v § 6 a § 13 k posunu číslování odstavců a v § 10 odst. 4 ke změně textu. V této souvislosti byla změněna také příloha č. 3 k živnostenskému zákonu.

Žadatel o koncesi pro provozování pohřební služby musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení a profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků podle zvláštního předpisu a

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
 • minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.

Žadatel o koncesi pro provozování krematoria musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Obsluha kremačního zařízení a profesní kvalifikace Administrátor krematoria podle zvláštního právního předpisu a

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
 • minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.

Žadatel o koncesi pro provádění balzamace a konzervace musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a profesní kvalifikace Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých podle zvláštního právního předpisu, a absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti zdravotnictví,
 • vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo Diplomovaná porodní asistentka,
 • střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dětská sestra nebo Porodní asistentka, nebo
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletou praxi v provádění balzamace a konzervace“.

Živnostenská oprávnění k provozování pohřební služby, provozování krematorií a provozování balzamace a konzervace, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována. Nový systém nahrazující rekvalifikační kurzy profesními kvalifikacemi podle zákona č. 179/2006 Sb. je povinný až pro nové žadatele.

POZOR! Důležité upozornění!

Osoby, u kterých bylo pravomocně rozhodnuto o udělení koncese pro provádění balzamování a konzervování nebo provozování pohřební služby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které provozování uvedených živností zahájily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, případně pro provozování pohřební služby, a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon byl vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem → 193/2017 Sb., a je účinný od 1. září 2017.

Právní úprava

Změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností (1. 8. 2017)

Anotace: Terminologické změny, které souvisí se změnou právních předpisů upravujících živnostenské podnikání

Vláda České republiky svým nařízením ze dne 5. června 2017 přijala změnu, kterou se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Změna reflektuje na provedené změny právních předpisů, které souvisí s živnostenským podnikáním. Provedená změna nemá vliv na rozsah dotčených živností.  Rozsah změn naleznete →  zde. Předpis (nařízení vlády) byl vyhlášen 26. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem → 178/2017 Sb., a je účinný od 1. srpna 2017.

Právní úprava

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu (1. 8. 2017)

Anotace: Koncesovaná živnost s předmětem podnikání výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací se mění na výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací. Dále dochází k úpravě prokazování kvalifikačních předpokladů a podmínek provozování živnosti a úpravě prokazování kvalifikačních předpokladů pro výkon koncesované živnosti provádění pyrotechnického průzkumu.

Žadatel o koncesi pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie.

Žadatel o koncesi pro ničení a zneškodňování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika nebo střelmistra (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.), nebo
 • oprávnění technického vedoucího odstřelů (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Žadatel o koncesi pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.),
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením,
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro provádění trhacích prací musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění střelmistra (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.), nebo
 • oprávnění technického vedoucího odstřelů (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.).

Výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci.

Žadatel o koncesi pro provádění pyrotechnického průzkumu musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

 • oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.) vydané obvodním báňským úřadem, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.). 

POZOR! Důležité upozornění!

Poskytovatel služby (podnikatel), který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1.8.2017).

Pokud však hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí 6 měsíční lhůty (1.2.2018), je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném k 1.8.2017.

Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty (1.2.2018). Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese, ve smyslu výše uvedeného, nepodléhá správnímu poplatku. Zákon byl vyhlášen 22. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem → 229/2016 Sb., a je účinný od 1. srpna 2017.

Právní úprava

Přijetí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (1. 7. 2017)

Anotace: Terminologické změny v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Zrušuje se ustanovení o společném řízení a ukládání pokuty v tomto typu řízení, které je duplicitní ve vztahu k § 41 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Rovněž se zrušují ustanovení o blokovém řízení, která upravují výši pokuty, kterou lze v tomto typu řízení uložit, a dále zmocnění pro správní orgány vést blokové řízení i vůči právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Tato ustanovení jsou duplicitní k úpravě v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Slova „blokové pokuty“ se nahrazují slovy „pokuty uložené příkazem na místě“. Slova „správní delikty“ se nahrazují slovem „přestupky“. Zákon byl vyhlášen 28. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem → 183/2017 Sb., a je účinný od 1. července 2017.

Právní úprava

Změna insolvenčního zákona (1.7.2017)

Anotace: Novela insolvenčního zákona mimo jiných mění i živnostenský zákon

V § 8 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se na konci textu věty první doplňují slova „nebo od právní moci rozhodnutí o zastavení  insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující“. Navrhovaná změna reflektuje na nové znění ustanovení § 396, § 405 a § 418 insolvenčního zákona. Zákon byl vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem → 64/2017 Sb., a je účinný od 1. července 2017.

Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Informace o výsledcích kontrol v roce 2016

UMCP1_1562_2017_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2016.pdf - 387,99 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2015

UMCP1_1665_2016_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2015.pdf - 388,86 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2014

UMCP1_726_2015_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2014.pdf - 385,66 KB

Elektronická evidence tržeb

Informace Finanční správy České republiky k elektronické evidenci tržeb.

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf - 165,10 KB

Stravovací služby - obchodní modely a situace

Stravovani_Obchodni_modely.pdf - 487,76 KB

Elektronická evidence tržeb Odkaz na externí web

(stránky Finanční správy České republiky).

Informace pro provozovatele potravinářského podniku a stravovacích služeb

Osoba, která v jakékoliv fázi (např. vyrábí, skladuje, balí, přepravuje, dováží, vyváží, prodává) nakládá s potravinami, se považuje za provozovatele tzv. potravinářského podniku. Do této kategorie náleží také stravovací služby.

Základní hygienické požadavky (stánkové stravovací služby, farmářské trhy, stánkový prodej zmrzliny)

Hygiena_stravovaci_sluzby_trhy_stankovy_prodej_zmrzliny.pdf - 287,45 KB

Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků Odkaz na externí web

(vyplývající ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů).

Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků

(prodejny a výrobny potravin, restaurace, výčepy, prodejny rychlého občerstvení, závodní a veřejné jídelny, jatka, mlékárny, výrobny medu, stánkový prodej apod.).
Potravinarsky_podnik.pdf - 409,09 KB

Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků provozujících stravovací službu

(restaurace, výčepy, bufety, veřejné a závodní stravování apod.).
Potravinarsky_podnik_stravovaci_sluzba.pdf - 533,85 KB

Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany zemědělské a potravinářské inspekce

Trhy_zemedelska_a_potravinarska_inspekce_pozadavky.pdf - 226,49 KB

Veterinární a hygienické požadavky na prodej živočišných produktů na trzích (např. maso, ryby, vejce, med, živá zvířata)

Trhy_zivocisne_produkty_veterinarni_a_hygienicke_pozadavky.pdf - 394,64 KB

Potravinářská výroba Odkaz na externí web

(v této sekci naleznete základní informace týkající se vybraných potravinářských výrobků a komodit).

Stručný hygienický standard provozoven - výrobní a konzumační prostory

hygienicky_standard_provozoven.pdf - 477,31 KB

Doplňky stravy Odkaz na externí web

(pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti).

Činnosti epidemiologicky závažné

Za činnosti epidemiologicky závažné se považuje

 • provozování stravovacích služeb,
 • výroba potravin,
 • uvádění potravin do oběhu,
 • výroba kosmetických přípravků,
 • provozování úpraven vod a vodovodů.

Do této kategorie také náleží provozování

 • holičství, kadeřnictví,
 • pedikúry, manikúry,
 • solária,
 • kosmetických služeb,
 • masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb,
 • provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Osoby, které přicházejí při poskytování služby do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami, s vodou při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů, s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele musí mít:

 1. zdravotní průkaz a
 2. znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a činnosti, při nichž je porušována integrita lidské kůže je povinna:

 1. zabezpečit lékárničku a
 2. vypracovat provozní řád.  

Provozní řád činností epidemiologicky závažných

HSHMP_provozni_rad_pro_cinnosti_epidemiologicky_zavazne.pdf - 350,93 KB

Podnikání v cestovním ruchu

Oznamovací povinnost o zprostředkování prodeje zájezdů cestovní kanceláře usazené v jiné členské zemi Evropské unie, pokyny pro nově vznikající cestovní kanceláře, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Cestovní kancelář, která zprostředkovává prodej zájezdů cestovní kanceláře usazené v jiné členské zemi Evropské unie má informační povinnost vůči ministerstvu pro místní rozvoj České republiky.

oznámení [MS Word, 29.5KB] poskytovatel služby přiloží:

 1. úředně ověřené kopie pojistky - pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v dané zemi nebo alternativní zajištění,
 2. překlad pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Podrobnosti naleznete na stránkách → ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Ubytovací služby

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, je povinna vypracovat provozní řád. 

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních je dále povinna přihlásit se k placení poplatku z ubytovací kapacity.

Návrh provozního řádu ubytovacího zařízení

HSHMP_navrh_provozniho_radu_ubytovaciho_zarizeni.pdf - 283,41 KB

Návrh provozního řádu ubytovacího zařízení pro ubytování na dobu delší než 2 měsíce

HSHMP_navrh_provozniho_radu_ubytovaci_zarizeni_pro_ubytovani_na_dobu_delsi_nez_2_mesice.pdf - 282,75 KB

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf - 165,10 KB

Informace pro prodejce lihovin a výrobce a distributory vína

Informace pro prodejce lihovin a výrobce a distributory vína. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nabývá účinnosti od 31.5.2017. Zákon zavádí nové definice, omezuje dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů, zakazuje některé formy prodeje apod.

Novela zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství nově zakotvila podmínky pro prodej sudového vína v České republice. Sudové víno může prodávat pouze výrobce nebo příjemce vína ve smyslu § 16b odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. Zákon je účinný od 1.4.2017.

Lihoviny a alkoholické nápoje lze prodávat pouze

 • ve specializovaných prodejnách,
 • ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen,
 • v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti (a koncese pro prodej lihovin),
 • v ubytovacích a kulturních zařízeních (vyjma zařízení určených pro osoby mladší 18 let),
 • nevztahuje se na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a podobných akcích (u prodeje lihovin omezeno - zákaz prodeje lihovin viz níže*).

Zakazuje se prodej alkoholických nápojů včetně lihovin

 • osobám mladším 18 let,
 • na všech akcích určených osobám mladších 18 let,
 • osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v prostředcích určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu (s výjimkami),
 • na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva (desítky),
 • ve všech typech škol a školských zařízeních,
 • prostřednictvím prodejních automatů,
 • zásilkový prodej a další formy prodeje (internetový obchod) při kterých není možno ověřit věk kupujícího.

Zakazuje se prodej lihovin

 • na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb (s výjimkami uvedenými dále),
 • lihoviny lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením,
 • lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji zboží v místech, kde není zajišťován prodej ve zkolaudovaných prodejnách,
 • lihoviny lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, ale osoba, která bude tyto lihoviny prodávat je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku informovat písemně příslušného správce daně (Celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat),

Konečný prodej lihovin lze uskutečňovat pouze

 • ve spotřebitelském balení do 1 litru,
 • ve spotřebitelském balení do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu ze skla,
 • ve spotřebitelských baleních značených kolkem, kromě balení do 0,06 l.

Rozlévat líh a lihoviny je možné pouze

 • z jednoho spotřebitelského balení jednoho druhu na jednom místě,
 • z 3 spotřebitelských balení s jednocestným uzávěrem na jednom místě. 

Informace k povinnému značení lihu Odkaz na externí web

(informace Celní správy České republiky)

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

(sportovní a kulturní akce včetně tanečních zábav a diskoték)
Oznamovaci_povinnost_lihoviny.pdf - 532,66 KB

Stánkový prodej lihovin na kulturních a sportovních akcích Odkaz na externí web

(informace Celní správy České republiky)

Vyhrazená technická zařízení

Tlaková, zdvihací, plynová a elektrická vyhrazená technická zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou tlaková, zdvihací, plynová a elektrická zařízení. Jedná se o zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají státnímu odbornému dozoru.

Poskytovatelé služeb (držitelé příslušného živnostenského oprávnění)mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení zvláštního zákona, jen pokud jsou odborně způsobilé a jsou držiteli oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady odborné způsobilosti poskytovatelů služeb jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich zaměstnanců.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob jsou

 • dosažení věku 18 let,
 • zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,
 • předepsaná kvalifikace,
 • doba praxe v oboru,
 • osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

Pro více informací, prosím, kontaktujte → Technickou inspekci České republiky.

Nabídka a prodej zboží nebo služeb na veřejných prostranstvích

Tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa.

V hlavním městě Praze je možno prodávat zboží a poskytovat služby mimo provozovnu (k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím) pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst v příloze nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává → tržní řád a za podmínek a pravidel tímto nařízením stanovených, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány.

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Pochůzkový prodej je na území hlavního města Prahy zakázán s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.

Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě. Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců.

Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci zakázán (celé území městské části Praha 1), s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u rozhledny).

Nabízení pornografického tisku je na území hlavního města Prahy zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku.

Podrobné informace včetně dalších požadavků naleznete na stránkách → hlavního města Prahy.

Statistické údaje o poskytovatelích služeb v režimu živnostenského zákona

Počet podnikatelů je nejvyšší v historii

Podle statistických údajů, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, dosáhl celkový počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, nejvyšší hodnoty za celé sledované období od roku 1992, tedy od chvíle, kdy v tehdejší ČSFR , vstoupil v účinnost zákon o živnostenském podnikání.

K nárůstu došlo jednak v počtu u podnikatelů, kteří svou činnost vykonávají jako fyzické osoby (pod svým jménem), tak i u podnikatelů, kteří jsou právnickými osobami (obchodní korporace).

Fyzických osob (živnostníků) bylo celkem 2 003 040 osob. Jde o absolutní (nejvyšší) číslo v průběhu celého sledovaného období. Během uplynulých 25 let počet živnostníků nedosahoval takovéto hodnoty. Právnických osob, které jsou také držiteli živnostenského oprávnění, bylo celkem 449 627 osob. Jde o absolutní (nejvyšší číslo) v průběhu celého sledovaného období. Během uplynulých 25 let počet právnických osob s živností, nedosahoval takovéto hodnoty. Celkový počet podnikatelů, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, činil 2 452 667 osob. Jde o absolutní (nejvyšší číslo), které bylo dosaženo v průběhu celého sledovaného období.

Obecní živnostenské úřady v Česku obhospodařují celkem 3 624 720 platných živnostenských oprávnění (řemesla, vázané živnosti, koncese a živnost volná, jejíž rozsah stanovuje příloha č. 4 k živnostenskému zákonu).

Na území hlavního města Prahy nejvíce právnických osob eviduje živnostenský úřad Prahy 1. Za Prahou 1 jsou všechny ostatní správní obvody hlavního města Prahy. Na celém území hlavního města Prahy (ve všech jeho správních obvodech Praha 1 až Praha 22) je nevyšší koncentrace podnikatelů v Česku.

Statistické údaje o podnikatelích se zaměřením na Prahu 1, hlavní město Prahu a vybrané okresy ČR

praha_1_statistika.pdf - 569,61 KB

Tradice živnostenské činnosti

Podnikání má na našem území několikasetletou tradici. Do roku 1860 byla role „regulátora“ daného řemesla nebo činnosti především v rukách cechovní organizace. Od 30. let 18. století, kdy byl vydán tzv. generální cechovní (řemeslnický) patent, dohlížel na tyto organizace cechovní inspektor. Na sklonku období byl systém cechovní nahrazen systémem koncesním. Definitivní konec cechovního systému přineslo až vydání Císařského patentu č. 227/1859 ř.z., jímž byl vydán Řád živnostenský.

Živnostenský řád platil od 1. května 1860 na celém území tehdejšího Rakouského Císařství, jehož součástí byly mj. také země Koruny české. Recepční normou zákon převzal za svůj i československý právní řád nově konstituované Republiky československé. K jeho zrušení došlo až v souvislosti s přijetím zákoníku práce v roce 1965.

Po únoru 1948 dochází k restrikcím podnikatelů a k omezování jejich aktivit. Lidově demokratickému, později socialistickému zřízení, se tak podařilo zlikvidovat veškeré soukromé podnikání v zemi. Na sklonku 80. let toto počínání odsoudil i tehdejší generální tajemník ÚV KSČ. V průběhu 80. letech 20. století dochází k nenápadnému uvolňování. Od roku 1982 mohou tehdejší národní výbory vydávat povolení, na jehož základě mohli občané poskytovat některé řemeslnické činnosti. V roce 1984 mohli lidé se souhlasem národního výboru poskytovat ubytování a pronajímat byty a nemovitosti. Od roku 1988 vláda svým nařízením umožnila občanům také prodávat zboží a poskytovat služby. Zájemce musel požádat o povolení národní výbor.

K podnikatelskému boomu dochází až v konsekvenci polistopadových událostí roku 1989, které zásadně změnily společensko-hospodářský kurz země.  Od května 1990 upravoval podnikatelskou činnost zákon o soukromém podnikání občanů a novelizovaný hospodářský zákoník. Registraci těchto osob prováděly tehdejší okresní úřady. Úprava neobsahovala taxativní výčet profesí či činností a neřešila ani kvalifikační předpoklady pro poskytování konkrétní služby. V roce 1991 byla přijata zvláštní úprava pro tzv. soukromě hospodařící rolníky.

V roce 1991 přijalo tehdejší Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky zákon č. 455/1991 Sb., kterým byl vydán živnostenský zákon.  Zákon je účinný od 1. ledna 1992. Koncepce zákona mj. vychází z živnostenského řádu z roku 1859 a inspirací se mu staly také rakouské a německé právní úpravy podnikání.

Císařský patent, jímž se vydává řád živnostenský - stav k 18.11.1942

Nejedná se o platné znění zákona
ASE14.pdf - 775,03 KB

Živnostenský zákon - stav k 27.12.1992

Nejedná se o platné znění zákona
ASE15.pdf - 718,10 KB