Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor živnostenský

Odbor živnostenský vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, resp. zákonem o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským odborem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM)Jednotného kontaktního místa (JKM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Veřejné informace o poskytovatelích služeb, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, jsou dostupné online v Živnostenském rejstříku.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Mgr. Tatiana Kunštátová Vedoucí odboru ŽIO tatiana.kunstatova@praha1.cz 221097466 321

         

Aktuality:

Změny právních předpisů, které mění také živnostenský zákon
30-6-2017

Změny právních předpisů, které mění také živnostenský zákon

Tj. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích, insolvenční zákon, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o pohřebnictví, zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, zákon o střelných zbraních a střelivu

Omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů – tzv. „protikuřácký“ zákon
2-5-2017

Omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů – tzv. „protikuřácký“ zákon

Cílem normy je posílení ochrany před škodami působenými nejen tabákem, ale i alkoholem a dalšími návykovými látkami.

Pro novou verzi stránek klikněte zde.

Online objednávání návštěv a online podání

Návštěvu na živnostenském úřadu si lze objednat online. Objednaní klienti jsou odbavování přednostně. V 18:30 hodin (tj. 30 minut před koncem úředních hodin) končí výdej pořadových čísel.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. Podání lze učinit také online do elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Základní informace pro podnikatele

Průvodce živnostenským úřadem a podnikáním

(živnostenský úřad, živnost, podmínky, podání, správní poplatky a lhůty).
Pruvodce_zivnostenskym_uradem_2017.pdf - 689,08 KB

Základní registrační a oznamovací povinnosti po zahájení podnikání

(podání přihlášky k daním z příjmu, oznámení o zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně).
Zakladni_registracni_a_oznamovaci_povinnosti_po_zahajeni_podnikani.pdf - 474,30 KB

Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání (živnostenský úřad)

Oznamovaci_povinnosti.pdf - 491,34 KB

Změny, které se nemusí živnostenskému úřadu oznamovat

Zmeny_neoznamovat_2017..pdf - 474,39 KB

Jak naložit s odpadem vzniklým při podnikání / Commercial waste

Odpad_z_podnikani.pdf - 1624,15 KB

Příručka pro podnikání 2017 – vydala Hospodářská komora České republiky

Prirucka_pro_podnikani_HKCRpdf.pdf - 558,56 KB

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby poskytující služby podle živnostenského zákona - vydalo ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Podnikani_cizincu.pdf - 430,49 KB

Minimální mzda 2017

letak_Min._mzda_od_1.ledna_2017.pdf - 2300,26 KB

Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Informace o výsledcích kontrol v roce 2016

UMCP1_1562_2017_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2016.pdf - 387,99 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2015

UMCP1_1665_2016_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2015.pdf - 388,86 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2014

UMCP1_726_2015_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2014.pdf - 385,66 KB

Elektronická evidence tržeb

Informace Finanční správy České republiky k elektronické evidenci tržeb.

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf - 165,10 KB

Stravovací služby - obchodní modely a situace

Stravovani_Obchodni_modely.pdf - 487,76 KB

Elektronická evidence tržeb Odkaz na externí web

(stránky Finanční správy České republiky).

Informace pro provozovatele potravinářského podniku a stravovacích služeb

Osoba, která v jakékoliv fázi (např. vyrábí, skladuje, balí, přepravuje, dováží, vyváží, prodává) nakládá s potravinami, se považuje za provozovatele tzv. potravinářského podniku. Do této kategorie náleží také stravovací služby.

Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků

(prodejny a výrobny potravin, restaurace, výčepy, prodejny rychlého občerstvení, závodní a veřejné jídelny, jatka, mlékárny, výrobny medu, stánkový prodej apod.).
Potravinarsky_podnik.pdf - 409,09 KB

Oznamovací povinnost provozovatelů potravinářských podniků provozujících stravovací službu

(restaurace, výčepy, bufety, veřejné a závodní stravování apod.).
Potravinarsky_podnik_stravovaci_sluzba.pdf - 533,85 KB

Stravovací služby - obchodní modely a situace

Stravovani_Obchodni_modely.pdf - 487,76 KB

Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků Odkaz na externí web

(vyplývající ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů).

Potravinářská výroba Odkaz na externí web

(v této sekci naleznete základní informace týkající se vybraných potravinářských výrobků a komodit).

Doplňky stravy Odkaz na externí web

(pravidla pro uvádění na trh a splnění informační povinnosti).

Činnosti epidemiologicky závažné

Za činnosti epidemiologicky závažné se považuje

 • provozování stravovacích služeb,
 • výroba potravin,
 • uvádění potravin do oběhu,
 • výroba kosmetických přípravků,
 • provozování úpraven vod a vodovodů.

Do této kategorie také náleží provozování

 • holičství, kadeřnictví,
 • pedikúry, manikúry,
 • solária,
 • kosmetických služeb,
 • masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb,
 • provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Osoby, které přicházejí při poskytování služby do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami, s vodou při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů, s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele musí mít:

 1. zdravotní průkaz a
 2. znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a činnosti, při nichž je porušována integrita lidské kůže je povinna:

 1. zabezpečit lékárničku a
 2. vypracovat provozní řád.  

Provozní řád činností epidemiologicky závažných

HSHMP_provozni_rad_pro_cinnosti_epidemiologicky_zavazne.pdf - 350,93 KB

Podnikání v cestovním ruchu

Oznamovací povinnost o zprostředkování prodeje zájezdů cestovní kanceláře usazené v jiné členské zemi Evropské unie, pokyny pro nově vznikající cestovní kanceláře, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Cestovní kancelář, která zprostředkovává prodej zájezdů cestovní kanceláře usazené v jiné členské zemi Evropské unie má informační povinnost vůči ministerstvu pro místní rozvoj České republiky.

oznámení [MS Word, 29.5KB] poskytovatel služby přiloží:

 1. úředně ověřené kopie pojistky - pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v dané zemi nebo alternativní zajištění,
 2. překlad pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Podrobnosti naleznete na stránkách → ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Ubytovací služby

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, je povinna vypracovat provozní řád. 

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních je dále povinna přihlásit se k placení poplatku z ubytovací kapacity.

Návrh provozního řádu ubytovacího zařízení

HSHMP_navrh_provozniho_radu_ubytovaciho_zarizeni.pdf - 283,41 KB

Návrh provozního řádu ubytovacího zařízení pro ubytování na dobu delší než 2 měsíce

HSHMP_navrh_provozniho_radu_ubytovaci_zarizeni_pro_ubytovani_na_dobu_delsi_nez_2_mesice.pdf - 282,75 KB

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Ubytovani_nebo_najem_EET_verejnost.pdf - 165,10 KB

Informace pro prodejce lihovin a výrobce a distributory vína

Informace pro prodejce lihovin a výrobce a distributory vína. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nabývá účinnosti od 31.5.2017. Zákon zavádí nové definice, omezuje dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů, zakazuje některé formy prodeje apod.

Novela zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství nově zakotvila podmínky pro prodej sudového vína v České republice. Sudové víno může prodávat pouze výrobce nebo příjemce vína ve smyslu § 16b odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. Zákon je účinný od 1.4.2017.

Lihoviny a alkoholické nápoje lze prodávat pouze

 • ve specializovaných prodejnách,
 • ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen,
 • v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti (a koncese pro prodej lihovin),
 • v ubytovacích a kulturních zařízeních (vyjma zařízení určených pro osoby mladší 18 let),
 • nevztahuje se na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a podobných akcích (u prodeje lihovin omezeno - zákaz prodeje lihovin viz níže*).

Zakazuje se prodej alkoholických nápojů včetně lihovin

 • osobám mladším 18 let,
 • na všech akcích určených osobám mladších 18 let,
 • osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v prostředcích určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu (s výjimkami),
 • na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva (desítky),
 • ve všech typech škol a školských zařízeních,
 • prostřednictvím prodejních automatů,
 • zásilkový prodej a další formy prodeje (internetový obchod) při kterých není možno ověřit věk kupujícího.

Zakazuje se prodej lihovin

 • na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb (s výjimkami uvedenými dále),
 • lihoviny lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením,
 • lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji zboží v místech, kde není zajišťován prodej ve zkolaudovaných prodejnách,
 • lihoviny lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, ale osoba, která bude tyto lihoviny prodávat je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku informovat písemně příslušného správce daně (Celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat),

Konečný prodej lihovin lze uskutečňovat pouze

 • ve spotřebitelském balení do 1 litru,
 • ve spotřebitelském balení do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu ze skla,
 • ve spotřebitelských baleních značených kolkem, kromě balení do 0,06 l.

Rozlévat líh a lihoviny je možné pouze

 • z jednoho spotřebitelského balení jednoho druhu na jednom místě,
 • z 3 spotřebitelských balení s jednocestným uzávěrem na jednom místě. 

Informace k povinnému značení lihu Odkaz na externí web

(informace Celní správy České republiky)

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

(sportovní a kulturní akce včetně tanečních zábav a diskoték)
Oznamovaci_povinnost_lihoviny.pdf - 532,66 KB

Stánkový prodej lihovin na kulturních a sportovních akcích Odkaz na externí web

(informace Celní správy České republiky)

Vyhrazená technická zařízení

Tlaková, zdvihací, plynová a elektrická vyhrazená technická zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou tlaková, zdvihací, plynová a elektrická zařízení. Jedná se o zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají státnímu odbornému dozoru.

Poskytovatelé služeb (držitelé příslušného živnostenského oprávnění)mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení zvláštního zákona, jen pokud jsou odborně způsobilé a jsou držiteli oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady odborné způsobilosti poskytovatelů služeb jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich zaměstnanců.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob jsou

 • dosažení věku 18 let,
 • zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,
 • předepsaná kvalifikace,
 • doba praxe v oboru,
 • osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

Pro více informací, prosím, kontaktujte → Technickou inspekci České republiky.

Nabídka a prodej zboží nebo služeb na veřejných prostranstvích

Tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa.

V hlavním městě Praze je možno prodávat zboží a poskytovat služby mimo provozovnu (k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím) pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst v příloze nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává → tržní řád a za podmínek a pravidel tímto nařízením stanovených, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány.

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Pochůzkový prodej je na území hlavního města Prahy zakázán s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.

Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě. Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců.

Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci zakázán (celé území městské části Praha 1), s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u rozhledny).

Nabízení pornografického tisku je na území hlavního města Prahy zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku.

Podrobné informace včetně dalších požadavků naleznete na stránkách → hlavního města Prahy.