Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Oznámení fyzické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované ŽIVNOSTI na území České republiky v rámci volného poskytování služeb

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_FO..pdf - 1301,67 KB

 • Oznámení právnické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované ŽIVNOSTI na území České republiky v rámci volného poskytování služeb

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_PO.pdf - 1300,41 KB

 • Oznámení osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti na území České republiky, která NENÍ ŽIVNOSTÍ

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_regulovane_sluzby_na_uzemi_CR_KTERA_NENI_ZIVNOSTI.doc - 53,00 KB

 • Žádost o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti (ŽIVNOSTI) v ČR

  Zadost_o_vydani_osvedceni.pdf - 129,41 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace (ŽIVNOST)

  Zadost_o_uznani_odborne_kvalifikace.pdf - 125,42 KB

 • Žádost o uznání odborné kvalifikace (mimo ŽIVNOST)

  ZadostOUznaniKvalifikace.doc.doc - 47,50 KB

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (k dani z příjmu fyzických osob)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (k dani z příjmu právnických osob)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_pravnicke_osoby.pdf - 191,00 KB

 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

  CRM_FU_2015_Prihlaska_k_dani_z_pridane_hodnoty.pdf - 110,57 KB

 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

  CRM_2017_FU_Platcovy_pokladny.pdf - 140,43 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Organizacni_slozky_obchodniho_zavodu.pdf - 84,92 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci / Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Vlastnici_pravnicke_osoby_ktera_ma_sidlo_v_zahranici_ale_skutecne_vedeni_v_CR.pdf - 105,48 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju.pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_zahajeni_svc.pdf - 571,55 KB

 • Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

  CSSZ_2016_ukonceni_svc.pdf - 142,11 KB

 • Hlášenka volného pracovního místa

  hlasenka_volneho_pracovniho_mista.pdf - 210,21 KB

Jednotné kontaktní místo

Odbor živnostenský plní také funkci Jednotného kontaktního místa. Výkonem této činnosti je v České republice pověřeno pouze 15 obecních živnostenských úřadů, které jsou součástí celoevropské sítě EU GO  Odkaz na externí stránky. Primárním posláním této sítě je ulehčit vstup do podnikání bez ohledu na to, jaký právní předpis danou činnost upravuje. Jednotné kontaktní místo v této souvislosti zájemcům nabízí bezplatné konzultace a poradenství. Další stěžejní funkcí je zprostředkovávání podání příslušným orgánům veřejné moci, které jsou oprávněny o nich rozhodovat (specializované odborné úřady, profesní komory, správci daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.).    

Kontakt na zaměstnance:

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221097139, 221097394 

326

lukas.balada@praha1.cz

jkm@praha1.cz (sdílený e-mail)

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221097366

325

kristyna.solomonova@praha1.cz jkm@praha1.cz (sdílený e-mail)

Ondřej Hromádko Mgr.

 221097375

 325

ondrej.hromadko@praha1.cz

jkm@praha1.cz (sdílený e-mail)

 

Usnadníme Vám podnikání v EU - praktické informace o poskytovaných službách

Jednotná kontaktní místa umožňují

JKM_umoznuji.pdf - 550,88 KB

Bezplatné poradenství a praktická pomoc - srozumitelně co JKM poskytuje

JKM_poradenstvi_a_sluzby.pdf - 490,49 KB

Poradce pro podnikání v EU (publikace)

Poradce_pro_podnikani_EU.pdf - 832,51 KB

Jednotné kontaktní místo poskytuje podle § 14 zákona o volném pohybu služeb informace o

 • požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
 • obecných požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech,
 • obecných opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
 • obecných požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktních údajích spolků nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc,
 • regulaci povolání, mezi něž patří zejména
 1. seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu uznávání odborných kvalifikací při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,
 2. informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 3. seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,
 4. seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 5. seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,
 6. kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.

Jednotné kontaktní místo podle § 15 zákona o volném pohybu služeb přijímá a neprodleně předává

Jednotné kontaktní místo přijímá a neprodleně předává příslušným správním orgánům veškerá podání učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to upravujícího přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon, zejména

 • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
 • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
 • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem,
 • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací.

Veškerá výše uvedená podání a formality lze vyřídit prostřednictvím Jednotných kontaktních míst či příslušných správních úřadů. Podání, které Jednotné kontaktní místo obdrží, je neprodleně předáno příslušnému správnímu orgánu, přičemž Jednotné kontaktní místo neposuzuje jeho úplnost nebo věcnou správnost.

Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u Jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná Jednotnému kontaktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho podáním u Jednotného kontaktního místa.

Online kladení dotazů

Prostřednictvím níže uvedeného odkazu lze Jednotným kontaktním místům klást dotazy online. Dotazy lze směřovat i na emailovou adresu jkm@praha1.cz, případně do datové schránky: b4eb2my. Dotaz lze také položit osobně, telefonicky  + 420 221 097 139, (394), (366), (375) nebo jej můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na níže uvedenou adresu.

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský - Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 - Nové Město.

Svoboda usazení a volného pohybu služeb

Mezi základní stavební kameny, na jejichž základech je vnitřní (jednotný) trh Evropské unie postaven, patří mimo jiných také volný pohyb služeb a svoboda usazování. Volný pohyb služeb garantuje právo vykonávat profesi nebo činnost na základě oprávnění vydaného domovským státem i mimo tento stát. Právo usazování zahrnuje právo osoby zahájit a provozovat samostatně výdělečnou činnost a zakládat a řídit podniky s cílem vykonávat trvalou činnost stálé a nepřetržité povahy za stejných podmínek, jako jsou podmínky stanovené právním řádem pro občany členského státu, v němž je tato osoba usazena.

Institut volného pohybu služeb je primárně zakotven v článcích 56 až 62 Smlouvy o fungování Evropské unie. Sekundárně jej upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, směrnice 2005/36ES o uznávání odborných kvalifikací a zejména směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Do českého práva byla posledně zmíněná směrnice transponována v podobě zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Tento právní předpis (spolu se zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a prováděcí vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 248/2009 Sb.) zakotvuje vznik a postavení Jednotných kontaktních míst.

Svoboda usazování je zakotvena v článcích 49 až 55 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Roli ústředního orgánu pro Jednotná kontaktní místa plní Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Směrnice o službách na vnitřním trhu

o_sluzbach_na_vnitrnim_trhu.pdf - 214,83 KB

Zákon o volném pohybu služeb

222_2009_Sb.pdf - 82,72 KB

Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

248_2009_Sb.pdf - 29,15 KB

Dočasné poskytování služeb

Právo poskytovat službu dočasně se vztahuje na podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami (osoby samostatně výdělečně činné), stejně tak i na podnikatele kteří jsou právnickými osobami (jménem a na účet podnikatele službu poskytuje například vyslaný zaměstnanec).

 1. Fyzické osoby musí být občany některého členského státu Evropské unie.
 2. Právnické osoby musí být usazené (mít sídlo) v některém členském státě Evropské unie.

Na občany třetích států (občan jiného státu než členského státu EU, EHP nebo Švýcarské konfederace) a zahraniční právnické osoby usazené mimo EU se svoboda volného pohybu nevztahuje.

Dočasné poskytování služeb

JKM_docasne_poskytovani_sluzeb.pdf - 501,19 KB

Elektronické Jednotné kontaktní místo

Elektronické Jednotné kontaktní místo je součástí vládního portálu pro podnikání a export Business Info.cz

BusinessInfo.cz - oficiální portál podpory podnikání a exportu

Mimo návodů a formulářů zde poskytovatelé služeb naleznou řadu užitečných informací, které souvisí s výkonem podnikatelské činnosti. Dostupné z www.businessinfo.cz Odkaz na externí stránky

Databáze regulovaných povolání a činností

Pokud je k výkonu určité profese nebo činnosti vyžadováno splnění kvalifikačních předpokladů (např. vzdělání, praxe apod.) jde o regulovanou službu. Přehled regulovaných profesí a činností, (v České republice, ale i v jiných členských státech Evropské unie) je dostupný z níže uvedených odkazů.

Analýza: Regulované profese v ČR a EU - vydal Úřad vlády ČR

Analyza-regulovanych-profesi-v-CR-a-EU.pdf - 3273,80 KB

Uznávání odborných kvalifikací

Uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie

Pokud jste Vaši odbornou kvalifikaci získali v jiném členském státě Evropské unie a hodláte v Česku provozovat regulovanou službu (povolání nebo činnost) je ve většině případů nezbytné požádat příslušný uznávací orgán o tzv. uznání odborné kvalifikace.  O uznání profesní kvalifikace lze požádat i prostřednictvím Jednotných kontaktních míst, které žádost neprodleně předají příslušnému uznávacímu orgánu. Jednotná kontaktní místa také poskytují informace o procesu uznání profesní kvalifikace (náležitosti žádosti apod.)

Pro oblast živnostenského podnikání, do něhož v současné chvíli náleží 92 regulovaných živností, je uznávacím orgánem Odbor živností ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. U níže vyjmenovaných živností musí být požádáno o uznání kvalifikace bez výjimky vždy.  

U ostatních regulovaných živností (všechna řemesla ale i některé vázané a koncesované živnosti) lze odbornou způsobilost prokázat též podle § 7 odst. 5 živnostenského zákona. To znamená, že odbornou způsobilost lze též prokázat doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že člověk předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na občany České republiky a ostatních členských států Evropské unie, EHP a Švýcarské konfederace nebo jejich rodinné příslušníky a na osoby uvedené v § 70 živnostenského zákona. Právo požádat o uznání odborné kvalifikace i pro tyto činnosti (kde lze aplikovat § 7 odst. 5 živnostenského zákona) není nikterak dotčeno.

Evropský profesní průkaz

Evropský profesní průkaz je elektronický postup, prostřednictvím kterého si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie. 

Evropský profesní průkaz

Evropsky_profesni_prukaz.pdf - 541,82 KB

Podpora podniků na dosah ruky: Enterprise Europe Network

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky (EEN)

Preshranicni_poskytovani_sluteb_a_vysilani_zamestancu_2014.pdf - 1307,97 KB

DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

brozura-2010-dph-komplet.pdf - 1049,58 KB

Procedury pro DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem

Brozura_DPH_u_nemovitosti_final.pdf - 708,91 KB

Politiky Evropské unie

Hodnotící tabulky jednotného vnitřního trhu

Evropská komise představila on-line verzi hodnotících tabulek jednotného vnitřního trhu, na kterých můžete nalézt množství informací o tom, jak jednotlivé členské státy přispěly k budování jednotného vnitřního trhu.

Politiky Evropské unie: hospodářská soutěž

Politiky_Evropske_unie_Hospodarska_soutez.pdf - 826,92 KB

Politiky Evropské unie: spotřebitelé

Politiky_Evropske_unie_Spotrebitele.pdf - 655,13 KB

Politiky Evropské unie: vnitřní trh

Politiky_Evropske_unie_Vnitrni_trh.pdf - 1067,70 KB

Politiky Evropské unie: podniky

Politiky_Evropske_unie_Podniky.pdf - 890,31 KB

Politiky Evropské unie: obchod

Politiky_Evropske_unie_Obchod.pdf - 1221,34 KB

Aktuality:

Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti
16.6.2017

Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti

Soukromá bezpečnostní činnost již podle předloženého vládního návrhu nebude živností. Licence k výkonu této služby bude udělovat Ministerstvo vnitra České republiky.

Nová verze elektronického Jednotného kontaktního místa
15.6.2017

Nová verze elektronického Jednotného kontaktního místa

V dubnu tohoto roku byla spuštěná nová verze elektronického Jednotného kontaktního místa (eJKM) v anglickém jazyce.

Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů není živností
6.2.2017

Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů není živností

Zájemci, kteří nově hodlají poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry, se musí s žádostmi o tuto činnost obracet na Českou národní banku. Informace o povolovacím procesu Vám poskytnou Jednotná kontaktní místa.