Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Novela živnostenského zákona byla schválena
7-8-2017

Novela živnostenského zákona byla schválena

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zařazen jako senátní tisk č. → 185, na 9. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Návrh zákona byl 16. srpna 2017 schválen.

Novela odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Všechny fyzické i právnické osoby by tedy v případě, pokud by živnostenský úřad rozhodl o zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení podmínek stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy, nově nemohly po zákonem stanovenou dobu provozovat pouze shodnou živnost, pro jejíž provozování bylo živnostenské oprávnění zrušeno.

Nová právní úprava sjednocuje délku trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie podnikajících osob, na které překážka provozování živnosti dopadá.

Rozšiřuje se možnost činit podání (vůči finančnímu úřadu) prostřednictvím živnostenských úřadů (Centrálních registračních míst) také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě (např. právnická osoba). Tato podání budou předávána pouze v případě, že se týkají daní z příjmů a silniční daně.

Novela se dále snaží zamezit vzniku rozdílů v zápisech členů statutárních orgánů právnických osob povinně zapisovaných do některého z veřejných rejstříků. Údaje o statutárních orgánech se budou do živnostenského rejstříku zapisovat až po zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku. Informaci o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku živnostenský úřad obdrží od rejstříkového soudu.

V neposlední řadě se zavádí možnost vydání tzv. hromadné sestavy o konkrétním podnikateli v rozsahu vymezeném v žádosti (např. podle sídla, umístění provozovny nebo podle konkrétní živnosti).

V textu živnostenského zákona jsou provedeny terminologické změny, které reflektují na stávající právní úpravu zakotvenou zejména v zákoně č. 89/2012 Sb.., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 2 k živnostenskému zákonu se ruší vázaná živnost s předmětem podnikání zpracování návrhu katalogizačních dat“.  Činnost se nově zařazuje do živnosti volné – oboru č. 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Předpokládaná účinnost zákona je patnáctý den po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky.

Stav legislativního procesu můžete sledovat zde.

Lukáš Balada