Doprava a parkování Školství Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

MČ Praha 1

Aktuality:

Jaká je přítomnost a jaká bude budoucnost Prahy 1?
28-11-2012

Jaká je přítomnost a jaká bude budoucnost Prahy 1?

Zhruba dvacet rozvojových projektů představuje další ročník výstavy Budoucnost a přítomnost Prahy 1, která letos probíhá ve Štěpánské 47, tedy v budově, která by v blízké budoucnosti měla sloužit Úřadu Městské části Praha 1.
Je krásná, starobylá a nejvyšší. Jindřišská věž!
12-12-2012

Je krásná, starobylá a nejvyšší. Jindřišská věž!

Jindřišská věž, nejvyšší volně stojící zvonice v Praze, slaví deset let od svého znovuotevření. Při této příležitosti byly do jejího modelu uloženy pamětní listy pro budoucí generace, a to netradičně v podobě čipů. Svůj pamětní list do modelu Jindřišské věže umístil i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Kromě něj se slavnosti zúčastnili například kardinál Dominik Duka a zvonař Petr Rudolf Manoušek.
Noc kostelů přilákala velké množství Pražanů
1-6-2012

Noc kostelů přilákala velké množství Pražanů

Prohlídky kostelů s odborným výkladem, seznamování s jejich historií, výstavy, koncerty, čtení, výtvarné dílny pro děti a další zajímavý kulturní program přichystaly jednotlivé farnosti a sbory pro širokou veřejnost v rámci populární Noci kostelů. Ta se uskutečnila 1. června, a tak pořadatelé také nezapomněli na děti a jejich svátek – Mezinárodní den dětí.
Počet lidí žijících v Praze 1 vzrostl
29-2-2012

Počet lidí žijících v Praze 1 vzrostl

„Praha 1 se v žádném případě nevylidňuje,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci radnice Prahy 1 její starosta Oldřich Lomecký. Své tvrzení doložil nejnovějšími údaji Českého statistického úřadu. Podle nich nyní na území Městské části Praha 1 žije celkem více než 37 tisíc lidí, což je asi o 3 tisíce více než před deseti lety.

Vznik a právní postavení Městské části Praha 1 
Území Prahy 1 
Historie označení Praha 1
Kontaktní spojení
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pohyb obyvatelstva v Praze 1 v 1.pololetí 2011 a stav k 30.6.2011
Počet podpisů, potřebných pro projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem městské části

Vznik a právní postavení Městské části Praha 1

Ústavní zákon č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů, byly ústavněprávním rámcem reformy místní správy, kdy byla zrušena soustava národních výborů a zároveň obnovena samospráva na úrovni obcí. Základními zákony, které reformu místní správy provedly, byly především zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 90/1993 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech a konečně zákon č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích. Tyto zákony byly do 11. listopadu 2000 rovněž základními právními předpisy, podle kterých městská část Praha 1 jednala a rozhodovala, pomineme-li právní předpisy ústavního charakteru jako je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod. Dne 11. listopadu 2001 vstoupil v účinnost nový zákon o hlavním městě Praze (pod č. 131/2000 Sb.) jako důsledek probíhající reformy veřejné správy provázející zavedení krajského zřízení. Hlavní město Praha je obcí, a to s účinností od 24. listopadu 1990. Od 1. 1. 2000 je též krajem, jak stanovil ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. Podrobnosti o postavení hlavního města Prahy jakožto kraje naleznete v zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Území hlavního města Prahy se člení na tzv. městské části, které vznikly s účinností zákona č. 418/1990 Sb. v místě někdejších národních výborů nebo byly na základě tohoto zákona zřízeny. Vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze, příp. zvláštní zákony, jednak Statut hlavního města Prahy, který svěřuje městským částem úkoly nad rámec zákona o hlavním městě Praze v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy). Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako právnická osoba jedná městská část Praha 1 prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou Zastupitelstvo m. č. Praha 1, Rada m. č. Praha 1, starosta m. č. Praha 1, Úřad m. č. Praha 1 a zvláštní orgány m. č. Praha 1 (které mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti). Jako své poradní orgány může zřídit Zastupitelstvo m. č. Praha 1 výbory (vždy zřizuje výbor finanční a kontrolní), Rada m. č. Praha 1 komise. Přitom platí, že městskou část Praha 1 zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí souhlas Zastupitelstva m. č. Praha 1 nebo Rady městské části Praha 1, může provést jen po jejich předchozím schválení.

Území Prahy 1

Rozkládá se v centru Prahy po obou březích Vltavy a zahrnuje většinu středověkého jádra města. Značná část Prahy 1 je zapsána jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické cíle, jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most nebo Židovská čtvrť Josefov. Na Malé Straně sídlí parlament a vláda České republiky, zatímco hlavní budovy Univerzity Karlovy najdeme na Starém Městě. Zdejší nemovitosti patří k nejdražším ve městě a adresy mají vysokou prestiž.

Historie označení Praha 1

Poprvé existoval obvod Praha 1 označený arabskou číslicí v období od 1. dubna 1949 do 30. června 1960. V té době to byl jeden z tehdejších 16 pražských obvodů. Oproti dnešnímu stavu do něj nepatřila žádná část Nového Města a okrajová část Hradčan, naopak k Praze 1 patřila část Holešovic-Buben. V předcházejícím římském číslování obvodů od roku 1923 mělo v centrální oblasti každé katastrální území vlastní číslo obvodu.

Zajímá Vás více podrobností z historie členění Prahy, katastrálních území a pražských městských obvodů a městských částí?
Na stránkách české verze internetové encyklopedie WIKIPEDIE naleznete vše potřebné. 

Kontaktní spojení

 

Městská část Praha 1

 Úřad městské části Praha 1
 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
 tel.:  ústředna - 221 097 111
 přímá volba - 221 097 + číslo linky
 e-mail:  jmeno.prijmeni@praha1.cz
 fax:  222 231 646
 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Informační kancelář - Vodičkova 18, Praha 1, tel.: 222 233 280

Informační kancelář Malá Strana - Malostranské náměstí 22, Praha 1, tel.: 257 531 845

Občanské průkazy a evidence obyvatel - Navrátilova 9, Praha 1, tel.: 221 097 542

Cestovní doklady - Navrátilova 9, Praha 1, tel.: 221 097 227 

Pohyb obyvatelstva v Praze 1 v 1 - 3. čtvrtletí 2012 a stav k 30.9.2012 

Názec MČ
Stav
1.1.2012
Sňatky
Rozvody
Narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Celkový
přírůstek
Stav
30.9.2012
hl. m. Praha celkem
1 241 664
4 930
1 989 
10 622
9 145 
24 496
22 424 
3 549 
1 245 213
Praha 1
29 857
142
46
226 
237
1 422
1 754
- 343
29 514

 

Počet podpisů, potřebných pro projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem městské části

Podle § 8 zákona o hlavním městě Praze ze dne 13. dubna 2000 má občan městské části, který dosáhl věku 18 let, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou městské části nebo Zastupitelstvem městské části; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů,

Požadavek zákona na 0,5% podpisů občanů Městské části Praha 1 činí k 30.9.2012 nejméně 148 podpisů.