Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

26 - 31.10.2017

UZ17_0488

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0489

Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UZ17_0490

Odsvěření sousoší sv. Jana Nepomuckého s architektonickým podstavcem ve Spálené ulici, které stojí na pozemku parc. č. 745, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UZ17_0491

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání bytu 2 + 1 v domě č. p. 1326 v k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 11, Praha 1

UZ17_0492

Informace k usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ17_0368 ze dne 1. 3. 2017 ve věci odkupu stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 (ul. Divadelní - pod zahradou Krannerovy kašny)

UZ17_0493

Návrh přidělení finančních darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zřizovaných základních škol, mateřských škol, školních jídelen a školy v přírodě

UZ17_0494

Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy

UZ17_0495

Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

UZ17_0496

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 1665/102 v domě č. p. 1665 v k. ú. Nové Město, Soukenická 36, Praha 1

UZ17_0497

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Jungmannovo nám. 7 čp. 769 Praha 1

UZ17_0498

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č. 2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1 - změna části usnesení č. UZ17_0482 ze dne 12.09.2017

UZ17_0499

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Haštalská 4, se sídlem Haštalská 749/4, Praha 1

UZ17_0500

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 559, parc. č. 795/1, Vítězná 4, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0501

Vyhodnocení III. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0502

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 429, na pozemku parc. č. 346, Újezd 36, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0503

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS, p. Bureš)

UZ17_0504

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 - změna části usnesení č. UZ16_0240 ze dne 15.03.2016

UZ17_0505

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2017 do 30.09.2017

UZ17_0506

Ateliér sochařky Hany Wichterlové

UZ17_0507

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - záměr prodeje části spol. prostor

UZ17_0508

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 328 Praha-1

UZ17_0509

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 439, na pozemku parc. č. 333/1, Všehrdova 11, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0510

Navýšení nabídky podané do V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů (ukončeného 1. 3. 2017)

UZ17_0511

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská

UZ17_0512

Žádost o uzavření dohody o splátkách - bytová jednotka 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1 - změna usnesení č. UZ17_0476 ze dne 12.09.2017

25 - 12.9.2017

UZ17_0465

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0466

Projednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2017

UZ17_0467

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ17_0468

Prodej bytové jednotky č. 7/3 v domě č.p. 7 stojícím na pozemku parc. č. 94/1, k.ú. Josefov, Dušní 13, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ17_0469

Žádost SVJ domu U Lužického semináře 42 čp. 111 Praha 1 o projednání prodeje pozemku č. parc. 713/4, Praha 1, k.ú. Malá Strana

UZ17_0470

Žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k.ú. Nové Město, Praha 1 o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37

UZ17_0471

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu U Staré školy 4 čp. 114 Praha 1

UZ17_0472

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Revoluční čp. 1202/20 Praha 1

UZ17_0473

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Na Poříčí čp. 1045/22 Praha 1

UZ17_0474

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, Kožná 4

UZ17_0475

Žádost o uzavření dohody o splátkách - byt 3 + 1 v domě č.p. 147 v k.ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1

UZ17_0476

Žádost o uzavření dohody o splátkách - bytová jednotka 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0477

Žádost o opětovné projednání Dohody o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UZ17_0478

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 712 a k pozemku parc. č. 722 se stavbou budovy č. p. 712, na adrese Dlouhá 32, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0479

Prodej bytové jednotky 757/3 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0480

Prodej id. podílu na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3 v domě č.p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k.ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0481

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1030, na pozemku parc. č. 706, Benediktská 9 k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0482

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č. 2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0483

Záměr prodeje části spol. prostor a změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 559, na pozemku parc. č. 795/1, Vítězná 4, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0484

Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0485

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ17_0486

Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 - Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ17_0487

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2017 do 30.06.2017

24 - 20.6.2017

UZ17_0452

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)

UZ17_0453

Žádost o převedení nebytové jednotky (garáže) č. 1353/101, v budově č. p. 1353, která je součástí pozemku parc. č. 108, vše k. ú. Nové Město, obec Praha (U Půjčovny 1353/8), do vlastnictví SVJ

UZ17_0454

Prodej bytu č. 122/7 - č.p. 122 Mikulandská 4, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0455

Prodej bytových jednotek 923/3 a 923/4 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0456

Posunutí termínu úkolu - mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017

UZ17_0457

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 6/2017

UZ17_0458

Záměr na změnu prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0459

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 595 a tomu odpovídající id. podílu pozemku parc. č. 2286/1, Ve Smečkách 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0460

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0461

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 98, parc. č. 4, Pařížská 17, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0462

Záměr prodeje bytové jednotky č. 7/3 v domě č.p. 7 stojícím na pozemku parc. č.94/1, Dušní 13, k.ú. Josefov, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ17_0463

Vyhlášení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UZ17_0464

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 218, parc. č. 1011, Pštrossova 27, vše k. ú. Nové Město, Praha 1

23 - 23.5.2017

UZ17_0418

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0419

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Ing. arch. Vladimíru Jiroutovi za úsilí o výstavbu metra v Praze

UZ17_0420

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 za rok 2017 panu prof. Vladimíru Kopeckému

UZ17_0421

Dodatek č.1 k Aktualizaci Programu regenerace MPR Městské části Praha 1 z roku 2015

UZ17_0422

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UZ17_0423

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město o tři měsíce, tj. do 14.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0424

Svěření pozemku č. parc. 333/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (vymezeno dle GP č. 2148-277/2016 )

UZ17_0425

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Petrské náměstí 7 čp. 1097 Praha 1

UZ17_0426

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1

UZ17_0427

Souhlas s přijetím úvěru pro SVJ Tržiště 11 čp. 367 Praha 1

UZ17_0428

Granty na opravu domovního fondu 2017

UZ17_0429

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 617, na pozemku parc. č. 2086/1, Štěpánská 26, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0430

Žádost o prodej bytové jednotky č. 441/4 v domě č. p. 441, parc. č. 325, Besední 1, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0431

Prodej bytové jednotky č. 441/4 v domě č.p. 441, k. ú. Malá Strana, na adrese Besední 1, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0432

Prodej bytových jednotek č. 923/1, 923/5, 923/6, 923/7 a 923/8 a záměr prodeje bytové jednotky č. 923/3 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0433

Prodej bytové jednotky č. 474/6 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0434

Žádost o souhlas se změnou účelu užívání z bytové jednotky na nebytovou v domě č. p. 97, parc. č. 51, Křižovnická 8, vše k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0435

Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení na jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp.693, Školská 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0436

Žádost o prominutí smluvní pokuty za nesplnění povinností ze Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 712, Dlouhá 32, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0437

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 923/2, v budově č. p. 923, která je součástí pozemku parc. č. 796, vše k. ú. Staré Město (Dlouhá 5, Praha 1, k. ú. Staré Město)

UZ17_0438

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město o tři měsíce, tj. do 06.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0439

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2016, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0440

Oprava chyby v psaní - úplné znění prohlášení vlastníka domu č. p. 1527, parc. č. 1995, Navrátilova 14, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0441

Prodej části spol. prostor v domě č.p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k.ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0442

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 129, parc. č. 76/1, Pařížská 24, vše k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0443

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ17_0444

III. Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0445

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej půdních prostor domu čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0446

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - zpřesnění usnesení UZ17_0374 a UZ16_0291

UZ17_0447

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - oprava usnesení UZ17_0374 ve znění UZ17_0409

UZ17_0448

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - změna usnesení UZ17_0374 ve znění UZ17_0409

UZ17_0449

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2017 do 31.03.2017

UZ17_0450

Chystaná opatření v souvislosti se zahájením účinnosti zákona č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v gesci veřejného pořádku

UZ17_0451

Informace o postupu při zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech MČ Praha 1

22 - 4.4.2017

UZ17_0390

Volba člena Mandátového a volebního výboru

UZ17_0391

Rezignace na funkci člena a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ17_0392

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Markétě Kyliánové

UZ17_0393

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0394

Žádost o přidělení alikvótní částky z rozpočtu MČ Praha 1 na akci "Sanace vnitřního zdiva z hlediska vlhkosti objektu č.p.203, Dům U Sluníčka, Strahovská ulice, k.ú. Hradčany, Praha 1" v rámci dotačního titulu "Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací" v roce 2017

UZ17_0395

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UZ17_0396

Přidělení finančních prostředků v rámci: "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017"

UZ17_0397

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2017"

UZ17_0398

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017"

UZ17_0399

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017"

UZ17_0400

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2017"

UZ17_0401

Žádost o uzavření dohody splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UZ17_0402

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0403

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0404

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0405

Prodej bytové jednotky č. 474/5 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0406

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0407

Prodej bytové jednotky č. 474/3 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0408

Využití nabídky na odkup pozemků parc. č. 704/1, parc. č. 752/5, oba v k. ú. Hradčany a pozemku parc. č. 740/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0409

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - změna usnesení UZ17_0374

UZ17_0410

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku č. parc. 407 a na něm stojící budovy čp. 1665, Soukenická 36, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0411

Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ17_0412

Záměr prodeje bytu č. 122/7 - č.p. 122 Mikulandská 4, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0413

Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 k prověření okolností v souvislosti se zásahem policie na radnici MČ Praha 1

UZ17_0414

Odkup části pozemku parc. č. 321/16 (v GP pozemek parc. č. 321/17), k. ú. Janov nad Nisou

UZ17_0415

Zrušení rozdělení domu čp. 407, na pozemku parc.č. 350, k. ú. Malá Strana, Újezd 23, Praha 1 na jednotky

UZ17_0416

Souhlasné prohlášení o vzniku věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2070/2, k. ú. Nové Město, obec Praha

UZ17_0417

Programová rada Werichovy vily

21 - 1.3.2017

UZ17_0367

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0368

Žádost o odkup pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha a souhlas s odkupem stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha (ul. Divadelní, Praha 1 - pod zahradou Krannerovy kašny)

UZ17_0369

Žádost o koupi nebytové jednotky č. (garáže) 781/101, v budově č. p. 781, která je součástí pozemku parc. č. 866, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Řásnovka 781/4)

UZ17_0370

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UZ17_0371

Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 98, Pařížská 17, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0372

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 113, na pozemcích parc. č. 946/1 a 946/2, U Staré školy 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0373

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 792, na pozemku parc. č. 924, Haštalská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1 - doplnění usnesení

UZ17_0374

Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UZ17_0375

Návrh na vyhlášení koncesního řízení na provoz příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ17_0376

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UZ17_0377

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 718/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 718, k.ú. Nové Město, Palackého 9, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UZ17_0378

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UZ17_0379

Žádost o prodej či přisloučení komory (bývalé WC) k jednotce č. 213/3 v domě č. p. 213, parc. č. 177/1, Náprstkova 5, vše k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0380

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 - žádost o nové projednání

UZ17_0381

Záměr prodeje bytu jednotky č. 629/8 v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ17_0382

Prodej bytové jednotky 757/6 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0383

Prodej bytových jednotek 757/2 a 757/5 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0384

Prodej bytové jednotky č. 474/4 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0385

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0386

Žádost o finanční narovnání formou daru - Pařížská 18

UZ17_0387

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2016 do 31.12.2016

UZ17_0388

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ17_0389

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

20 - 17.1.2017

UZ17_0346

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ17_0347

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Elišce Haškové Coolidge

UZ17_0348

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Danu Hrubému

UZ17_0349

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UZ17_0350

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017, rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2018 - 2022

UZ17_0351

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0352

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0353

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0354

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ17_0355

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UZ17_0356

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UZ17_0357

Prodej pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, (Karoliny Světlé 31, čp. 325) - oprava

UZ17_0358

Směna části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1026/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 11 m2 (Za Haštalem 785/3)

UZ17_0359

Prodej bytové jednotky č. 452/213 - č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 42, 44 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ17_0360

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ17_0361

Vyhodnocení II. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0362

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UZ17_0363

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UZ17_0364

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0365

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN a OPS/OTMS, p. Bureš)

UZ17_0366

Žádost o uzavření dohody o splátkách - nebytová jednotka č. 1030/102 v domě č. p. 1030 v k. ú. Staré Město, Benediktská 9, Praha 1